Chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng


Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân “Tài chính – Ngân hàng” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có kiến thức về tài chính - ngân hàng trong hoạt động như: huy động vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế, kế toán ngân hàng, quản trị ngân hàng, đầu tư tài chính, phân tích tài chính và các hoạt động khác có liên quan để có khả năng tác nghiệp tại ngân hàng thương mại, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế…

Có kỹ năng tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức mới theo yêu cầu công việc; có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về khoa học tài chính, ngân hàng, chứng khoán.

Kiến thức

Chuẩn đầu ra

CĐRC1

Hiểu, vận dụng chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế;

CĐRC2

Vận dụng các quy luật kinh tế, kiến thức quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

CĐRC3

Nhận diện, phân tích các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế, tài chính - ngân hàng, chứng khoán;

CĐRC4

Áp dụng kiến thức về tài chính, tiền tệ và ngân hàng để giải quyết các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán;

CĐRC5

Hiểu và thực hiện quản lý kinh tế, kinh doanh tiền tệ - tín dụng, dịch vụ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính phi ngân hàng và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Kỹ năng

Chuẩn đầu ra

CĐRC6

Tiếp cận, phân tích, xử lý một cách độc lập các vấn đề quản lý  kinh tế,  kinh doanh tiền tệ  - tín dụng , dịch vụ ngân hàng  tại  các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính  phi ngân hàng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh;

CĐRC7

Phân tích, đánh giá, thẩm định dự án , thẩm định tín dụng  phục vụ  hoạt động  cho vay, bảo lãnh,… ở các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính , doanh nghiệp sản xuất kinh doanh;

CĐRC8

Khai thác và sử dụng thông tin  kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán  một cách có hiệu quả ;

CĐRC9

Có khả năng làm việc theo nhóm, thích ứng nhanh với môi trường làm việc không ngừng thay đổi .

Thái độ

Chuẩn đầu ra

CĐRC10

Ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến;

CĐRC11

Thái độ đúng mực với đồng nghiệp, đối tác;

CĐRC12

Tác phong làm việc chuyên nghiệp;

CĐRC13

Có đạo đức nghề nghiệp.

Nhóm 1: Giao dịch viên tại ngân hàng

- Có đủ năng lực làm việc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng/tổ chức tín dụng cho khách hàng: các giao dịch rút/gửi, mở số tiết kiệm, giao dịch chuyển khoản, nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu nợ vay, xác nhận số dư, thu đổi ngoại tệ,….. 

- Công việc có thể đảm nhận: Giao dịch viên tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ tín dụng, công ty tài chính, công ty kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư.

Nhóm 2: Tư vấn khách hàng

- Có đủ năng lực làm việc liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu tư vấn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng/Tổ chức tài chính; Tư vấn và giải đáp thông tin khách hàng; Là cầu nối chính giữa ngân hàng/Tổ chức tài chính và khách hàng trong quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng; Chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng tiềm năng; Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục trước khi vào quầy giao dịch; 

- Công việc có thể đảm nhận: Nhân viên Tư vấn, nhân viên khách hàng tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ đầu tư, các quỹ tín dụng, công ty kinh doanh chứng khoán, công ty tài chính.

Nhóm 3: Cán bộ tín dụng, thẩm định tín dụng

- Có đủ năng lực làm việc liên quan đến việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục, tài liệu, yêu cầu liên quan trong quá trình cấp tín dụng, bảo lãnh,… theo qui định của ngân hàng/Tổ chức tài chính. Quản lý, theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở  các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng/Tổ chức tài chính của khách hàng;

- Công việc có thể đảm nhận: Nhân viên tín dụng, thẩm định tín dụng tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ tín dụng, công ty tài chính, các quỹ đầu tư.

Nhóm 4: Kế toán, kiểm soát nội bộ ngân hàng

- Có đủ năng lực làm việc liên quan đến kế toán, kiểm toán nội bộ về vốn bằng tiền,  thanh toán, doanh thu, chi phí kinh doanh, ….

- Công việc có thể đảm nhận: Kế toán viên, kiểm soát viên nội bộ tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ đầu tư, các quỹ tín dụng.

Nhóm 5: Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính

- Có đủ năng lực làm việc liên quan đến phân tích tài chính, phân tích chứng khoán;

- Công việc có thể đảm nhận: Nhân viên tư vấn, phân tích tài chính doanh nghiệp tại Ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty tài chính, doanh nghiệp.

Nhóm 6: Nghiên cứu viên và giảng viên

- Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực về Tài chính – Ngân hàng

- Công việc có thể đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu; Giảng viên về chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại các cơ sở giáo dục - đào tạo. 

Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện nhận nhiệm vụ tốt nghiệp: Sinh viên được giao nhiệm vụ tốt nghiệp khi

- Hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập về lý thuyết, thực hành, kiến tập, thực tập… theo yêu cầu của ngành học;

- Không còn môn học dưới điểm 5 (thang điểm 10);

- Đạt chứng chỉ Tin học (ICDL) và Tiếng Anh theo qui định của nhà trường.

Hình thức làm tốt nghiệp: Làm khoá luận tốt nghiệp.

Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp: Sinh viên sẽ được nhận bằng tốt nghiệp khi:

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên;

- Có đủ 2 chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất;

- Điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp không dưới điểm 5 (thang điểm 10);

- Điểm trung bình trung học tập không dưới điểm 2 (thang điểm 4).