Ngành Quản lý tài nguyên & môi trường đào tạo các cử nhân môi trường  đảm trách các công việc liên quan đến quản lý tài nguyên & môi trường tại các cơ quan Quản lý Nhà nước về môi trường các cấp, các Viện, Trung tâm nghiên cứu, tư vấn dịch vụ tài nguyên môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Cơ sở sản xuất....và công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực tài nguyên & môi trường.

CĐR1: Kiến thức
    Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện các công việc thuộc các lĩnh vực: Quan trắc môi trường, phân tích môi trường, công nghệ xử lý môi trường, lập các loại báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;
   Vận dụng các kiến thức về luật, chính sách bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về tài nguyên & môi trường, để quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững;
    Áp dụng được kiến thức về viễn thám, hệ thống thông tin địa lý GIS, đánh giá tác động môi trường, lập và quản lý các dự án đầu tư để thực hiện các báo cáo môi trường: đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, lựa chọn và quản lý có hiệu quả các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường;
    Có khả năng thiết kế và triển khai các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.
CĐR 2: Kỹ năng
    Tổng hợp, phân tích đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và viết báo cáo.
   Tích hợp lý thuyết và thực hành để giải quyết các vấn đề trong hoặc ngoài phạm vi chuyên môn.
    Phân tích các chính sách quản lý môi trường và tài nguyên.
    Làm việc độc lập, cởi mở, chuyên nghiệp trong công việc.
    Thuyết trình và khả năng làm việc theo nhóm có hiệu quả.
CĐR 3: Về ngoại ngữ: 
   Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ
CĐR 4: Về tin học 
    Đạt chuẩn chứng chỉ tin học quốc tế ICDL
Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và công nghệ thông tin (các phần mềm quản lý môi trường & kiểm soát ô nhiễm) để thu thập, xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường.
CĐR 5: Về phẩm chất đạo đức
    Tuân thủ pháp luật, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa
    Có ý thức  trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm và làm việc độc lập.
    Thực hiện tốt đạo đức môi trường và tuyên truyền trong cộng đồng 
CĐR 6: Về sức khỏe
     Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao; vận dụng tốt những kiến thức đó để bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực bản thân.
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường tại Trường Đại học Quản lý &Công nghệ Hải Phòng có cơ hội việc làm:
     Cán bộ của Bộ Tài nguyên & Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường,Vụ Môi trường, các phòng quản lý khoa học & công nghệ  Môi trường của Cục và  Tổng cục môi trường. 
   Cán bộ Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ môi trường tại các tỉnh, thành; 
    Cán bộ các Viện nghiên cứu: Viện công nghệ môi trường, Viện Tài nguyên & Môi trường Viện nghiên cứu Hải Sản, Viện Môi trường nông nghiệp, Viện Chiến lược và chính sách tài nguyên và môi trường, Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn…..Cán bộ Phòng  quản lý Tài nguyên & Môi trường tại các quận, huyện;
   Cán bộ các Trung tâm quan trắc môi trường và  Trung tâm tư vấn về môi trường, Trung tâm Điều tra và đánh giá tài nguyên, Trung tâm Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước, Hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam;
    Cán bộ quản lý  môi trường tại các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất; 
    Cảnh sát môi trường tại các tỉnh, thành; 
  Giáo viên giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc về lĩnh vực môi trường và quản lý tài nguyên 

Khung chương trình bao gồm các học phần chung về khoa học tự nhiên và xã hội (Toán,  Hóa, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ), và các học phần cơ bản chuyên sâu trong quản lý tài nguyên & Môi trường nhằm cung cấp các kiến thức chung và kỹ năng chuyên môn cho người học.

Từ năm thứ 1 đến kỳ 1 năm thứ 2 sinh viên được tích lũy các môn học giáo dục đại cương và cơ sở ngành. 

Từ năm thứ 2 đến kết thúc chương trình, Sinh viên được trau dồi các kiến thức chuyên ngành: Quản lý đất đai, Quy hoạch môi trường, Đánh giá tác động môi trường, Quan trắc môi trường, Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên nước, rừng, đất, và khoáng sản,  Quản lý  chất thải rắn, Quản lý môi trường KCN, Đô thị, Biến đổi khí hậu, Kiểm toán môi trường……….và được đi thực hành, thực tế tại các doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.