QĐ số 419 QĐ-NĐT  của Hội nghị NĐT về việc ban hành Quy chế Tài chính Trường Đại học Quản lý và Công nghệ HP
30 tháng 11, 2022 bởi
QĐ số 419 QĐ-NĐT  của Hội nghị NĐT về việc ban hành Quy chế Tài chính Trường Đại học Quản lý và Công nghệ HP
Trần Đình Quý