QĐ số 03 QĐ-NĐT của Hội nghị NĐT về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Quản lý và Công nghệ HP nhiệm kỳ 2020-2025
30 tháng 11, 2022 bởi
QĐ số 03 QĐ-NĐT của Hội nghị NĐT về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Quản lý và Công nghệ HP nhiệm kỳ 2020-2025
Trần Đình Quý