Về mức thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên năm học 2013-2014
18 tháng 11, 2013 bởi
Về mức thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên năm học 2013-2014
Trần Hữu Trung


1. Hệ đại học 
- Học theo niên chế:995.000đ/tháng hay 9.950.000đ/năm
- Học theo tín chỉ:331.600đ/tín chỉ
2. Hệ Cao đẳng:
- Học theo niên chế:925.000đ/tháng hay 9.250.000đ/năm
- Học theo tín chỉ:308.300đ/tín chỉ
3. Hệ trung cấp:
- Học theo niên chế:540.000đ/tháng
4. Các khoản thu khác
Tất cả sinh viên các hệ đào tạo đóng góp như nhau cụ thể:
- Hỗ trợ xây dựng trường:400.000đ/sv/năm
- Hỗ trợ văn hóa, thể thao, môi trường:200.000đ/sv/năm
5. Phí ở khách sạn:
- Phí nhà ở: 250.000đ/sv/tháng (30 ngày) không kể tiền sử dụng điện, nước. Quyết toán theo số ngày ở thực tế.
- Giá tiền điện, tiền nước theo giá quy định của công ty điện lực và công ty cấp nước Hải Phòng. Quyết toán theo số sử dụng thực tế.
6. Chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên là con CBGVNV làm việc tại trường:
+) Giảm 25% tiền học phí (tính theo niên chế) nếu chỉ có bố hoặc mẹ làm việc tại trường
+) Giảm 30% tiền học phí (tính theo niên chế) có cả 2 bố mẹ cùng làm việc tại trường
7. Chế độ học bổng cho sinh viên
+) Sinh viên học giỏi được thưởng học bổng. 
+) Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập được giảm học phí từ 10-50%.(theo mức thu của sinh viên học niên chế thông thường).
Tờ trình có chữ ký Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị phê duyệt: Bacongkhai20132014.pdf


Phòng Kế hoạch tài chính