Lịch nghiệm thu nghiên cứu khoa học Khoa Ngoại ngữ ngày 03/07/2021 tại tầng 6 nhà A
1 tháng 7, 2021 bởi
Lịch nghiệm thu nghiên cứu khoa học Khoa Ngoại ngữ ngày 03/07/2021 tại tầng 6 nhà A
Trần Đình Quý


ĐỀ TÀI CẤP KHOA:

Đề tài: “Factors affecting the use of translation techniques made by the 3rd year English majors when learning Translation 3 at HPU”.
Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thị Vân - Giảng viên khoa Ngoại ngữ

Đề tài: “Improving speaking abilities for the non-major students of level three at HPU by using pictures and photos”
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hoa - Giảng viên khoa Ngoại ngữ

Đề tài: “Mạn đàm về từ ngữ Uyển chuyển trong tiếng Hán”.
Chủ nhiệm đề tài: Hồ Thị Thu Trang - Giảng viên khoa Ngoại ngữ

Đề tài: “Improving the first-year English major students speaking skill through using mind map at HPU”.
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Thúy - Giảng viên khoa Ngoại ngữ

Đề tài: “The study on the use of games in teaching vocabulary to the 1st year students at Hai Phong Mangagement and Technology University”.
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Tuyết Mai - Giảng viên khoa Ngoại ngữ

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG:

Đề tài: “Compiling the translation course book for third year English major students at HPU”.
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị  Ngọc Liên - Trưởng khoa Ngoại ngữ

Đề tài: “British ways of saying requests”.
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Nguyễn Minh Nghĩa - Lớp NA2201A
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoa - Giảng viên khoa Ngoại ngữ

Đề tài: “Application of House’s model on O’Henry’s “The last leaf” and its Vietnamese translated version of Ngo Vinh Vien”.
Chủ nhiệm đề tài: Bùi An Ninh - Lớp NA2201A
Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Ngọc Liên  - Trưởng khoa Ngoại ngữ 


Đề tài: “So sánh điểm tương đồng và sự khác nhau về Tết giữa Việt Nam và Trung Quốc”.
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thu Phương - Lớp NA2201A
Giảng viên hướng dẫn: Hồ Thị Thu Trang - Khoa Ngoại ngữ

 Đề tài: “Suggested solutions for overseas students to quickly get acquainted with Vietnamese culture and reduce culture shock”.
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Đức Hạnh - Lớp NA2201N
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Huyền - Khoa Ngoại ngữ

 Đề tài: “Use of politeness strategies in making suggestion in English and Vietnamese”.
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Nhàn - Lớp NA2201N
Giảng viên hướng dẫn: Bùi Thị Tuyết Mai - Khoa Ngoại ngữ

 Đề tài: “A study on the 1st year English majors’ difficulties in learning lexical collocations at HPU”.
Chủ nhiệm đề tài: Lưu Thị Thùy Dung - Lớp NA2201N
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Thúy - Khoa Ngoại ngữ