Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 - 2021
3 tháng 7, 2021 bởi
Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 - 2021
Trịnh Trung Thành


Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu Khoa học năm 2021

        Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, phát triển các ứng dụng thực tế, ngày 30/06/2021 Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa mang tính khoa học cao.

        Trong xu thế của cuộc các mạng công nghệ 4.0 nhằm đưa các giải pháp trí tuệ nhân tạo đã được nghiên cứu vào bài toán thực tế.  Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nguồn mở để  xây dựng phần mềm xác định nhân dạng dựa trên khuôn mặt” được Tiến sĩ Đỗ Văn Chiểu nghiên cứu về việc áp dụng các kỹ thuật học máy vào các giải pháp bảo mật sinh trắc học, là một trong những xu hướng AI đã và đang thu hút được quan tâm của các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu và đưa cách phát triển hệ  thống nhận dạng sinh trắc học dựa trên nhận dạng khuôn mặt bằng thư viện OpenCV, DLib và phát trực tuyến thời gian thực qua camera ghi hình. Mục tiêu của đề tài là xây dựng ứng dụng thử nghiệm nhận dạng khuôn mặt để hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển hệ thống kiểm soát dựa trên nhận dạng khuôn mặt. Kết quả đề tài đã thực hiện được các thuật toán nhận dạng khuôn mặt đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

        Đề tài “Ứng dụng dò tìm biên cho bài toán nhận dạng” do Thạc sỹ Đặng Quang Huy nghiên cứu về các phương pháp dò tìm biên trong xử lý ảnh số. Đây là các phương pháp tiền đề căn bản cho bài toán  nhận dạng đối tượng, đặc biệt là các đối tượng có trong ảnh. Kết quả thực nghiệm của đề tài là nền tảng cho việc phát triển bài toán nhận dạng đối tượng trong ảnh trong các ứng dụng thông minh và làm tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin trong các môn học Xử lý ảnh và Trí tuệ nhân tạo. 

Khoa CNTT