Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017
28 tháng 10, 2016 bởi
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017
Trần Hữu Trung


Năm học 2015 - 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ XV, nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Năm tổ chức Đai hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Căn cứ trên chương trình số 23/CT-LN ngày 05/9/2016 của Thành đoàn - Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 – 2017, nội dung cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV trong đoàn viên, thanh niên Nhà trường.

2. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chí trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động cảu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thưc hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Thường vụ Thành đoàn. 

3. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả phong trào: “Sinh viên 5 tốt”; tổ chức có hiệu quả các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. 

4. Chỉ đạo các Chi đoàn, Liên chi đoàn tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn, Liên chi đoàn, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường; nâng cao chất lượng công tác quản lý đoàn viên, sinh hoạt Chi đoàn; công atcs đào tạo, bòi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội các cấp.

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% cán bộ Đoàn - Hội, 75% đoàn viên, sinh viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ XV. 

2. 100% các Liên chi đoàn và Chi đoàn sinh viên triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

3. 100% các Liên chi đoàn có đoàn viên sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. 100% cán bộ Đoàn - Hội tham dự ít nhất 01 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác Đoàn, Hội và Hội nghị giao ban cán bộ Đoàn - Hội trong năm học. 

5. Phấn đấu giới thiệu ít nhất 50 đoàn viên ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có ít nhất 10 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

6. 100% Liên chi đoàn và Chi đoàn hưởng ứng và có đoàn viên sinh viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền

1.1. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị để quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; các hoạt động tuyên truyền trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn - Hội. Phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức các nội dung giáo dục chính trị cho đoàn viên, sinh viên, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa cho tân sinh viên khóa 20.

1.2. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chí trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thưc hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Thường vụ Thành đoàn.

- Vận động đoàn viên sinh viên tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền và tổ chức cho đoàn viên học sinh, sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ đăng ký các nội dung cụ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng iệc là theo bằng các hành động và việc làm cụ thể. 

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống thông tin của Đoàn, Hội, trên website, về gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong thanh niên trường học có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

1.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống của tổ chức Đoàn, Hội, bồi dưỡng lòng yêu nước, vun đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về chủ quyền Tổ quốc, trong đó bao gồm các giải pháp:

- Tổ chức tuyên truyền về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của trường, của địa phương, đất nước. Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016) và chươgn trình “Theo bước chân những người anh hùng” nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Tuyên truyền những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, vể lịch sử dân tộc, về thành phố Cảng Hải Phòng. Triển khai và tham gia cuộc thi “Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp”.

- Tiếp tục vận động đoàn viên thanh niên trường học tích cực hưởng ứng phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”. 

1.4. Kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình biên giới, hải đảo tổ quốc cho sinh viên, giảng viên trẻ; duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường học với đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn; tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo.

1.5. Tổ chức các hoạt động góp phần hình thành thói quen tốt trong môi trường học đường, ngoài xã hội và trên mạng internet cho sinh viên, giảng viên trẻ như: ứng xử văn minh, thân thiện, lành mạnh; chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, tạo thói quen đọc sách thường xuyên; đi học đúng giờ, giữ gìn vệ sinh giảng đường và Khách sạn sinh viên; ý thức tự giác chấp hành kỷ luật; tinh thần tự quản; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đặc biệt là chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Vận động đoàn viên sinh viên sống đẹp, chia sẻ, học tập những câu chuyện đẹp về lối sống trong xã hội, trong sinh viên.

1.6. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tăng cường các hoạt động hỗ trợ giao lưu gương sinh viên điển hình, gương người tốt, việc tốt; cựu học sinh, sinh viên thành đạt. Quan tâm hình thức tuyên truyền trên hệ thống thông tin của Đoàn, Hội như bảng tin, website, phát thanh, mạng xã hội. 

1.7. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

1.8. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Đoàn; Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của đoàn viên sinh viên; kịp thời định hướng, cung cấp thông tin để đoàn viên sinh viên hiểu rõ và cùng đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”, đồng thời có nhận thức đúng đắn tình hình biên giới, hải đảo của tổ quốc. Tăng cường nắm bắt thông tin của đoàn viên, học sinh, sinh viên thông qua các trang mạng xã hội (Facebook, diễn đàn thanh niên, sinh viên...). Định hướng, vận động, hướng dẫn học sinh, sinh viên ứng xử văn hóa khi tham gia các diễn đàn, mạng xã hội. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ về tình hình tư tưởng và dư luận trong đoàn viên, sinh viên.

2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

2.1. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắp với chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, chào mừng Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

2.2. Đẩy mạnh thực hiên phong trào “Sáng tạo trẻ” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học” trong đoàn viên là cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn trao đổi về phương pháp dạy và học, các cuộc thi gắn liền với các môn học, ngành nghề; nâng cao hơn nữa vai trò của đoàn viên cán bộ giảng viên trong việc chủ động học tập nâng cao trình độ; định hướng, hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.

- Triển khai Đề án “Hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015 - 2020”, phát huy vai trò của giảng viên trẻ trong việc hướng dẫn sinh viên nghien cứu khoa học.

2.3. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung hướng đến giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường và của địa phương, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng điện, nước; các hoạt động an sinh xã hội; giữ gìn an toàn giao thông; hiến máu tình nguyện; các hoạt động an sinh xã hội.

2.4. Tổ chức các hoạt động, chươgn trình, chiến dịch tình nguyện phù hợp vào từng điểm như: chương trình “Tình nguyện mùa đông”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, chương trình “Tiếp sức đến trường”; thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới” của Ban Thương vụ Thành đoàn.

2.5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới” và Đề án 500; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, trẻ em, đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật…

3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trong đoàn viên, sinh viên. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường học tập cho sinh viên sử dụng ngoại ngữ, duy trì tốt hoạt động của các CLB ngoại ngữ trong sinh viên.

3.2. Vận động các nguồn lực xã hội trao học bổng, giải thưởng, hỗ trợ sinh hoạt, học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động Đoàn - Hội; biểu dương sinh viên tiêu biểu. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và phát huy sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

3.3. Tiếp tục chỉ đạo Hội Sinh viên triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Tổ chức xét chọn, công nhận, tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”các cấp đảm bảo các quy định chung.

3.3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ. Tổ chức các hoạt động tư vấn phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học hiệu quả cho sinh viên; thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả các câu lạc bộ học thuật trong sinh viên. Triển khai Đề án “Hỗ trợ đoàn viên, sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015 - 2020”.

3.4. Tổ chức các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho học sinh các trường THPT, giới thiệu việc làm cho sinh viên trong đó chú trọng phối hợp với các doanh nghiệp, phát huy cựu học sinh, sinh viên để chia sẻ, trao đổi, tư vấn cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối. Tiếp tục giao cho Chi đoàn cán bộ, giảng viên phối hợp với các trung tâm, phòng ban trong trường liên hệ với các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, định kì tổ chức các chương trình “Cơ hội việc làm” hàng tháng để giới thiệu việc làm cho đoàn viên sinh viên sau khi tốt nghiệp, việc làm thêm cho sinh viên. 

3.5. Tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa với khối lực lượng vũ tang trên địa bàn; Phối hợp với Công n thành phố, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác phòng chồng tội phạm, phòng chông cháy noortrong đoàn viên, sinh viên.

3.6. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động đào tạo và trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội; kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên, sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên về vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác, phòng chống HIV/AIDS. Tìm kiếm, xây dựng và phổ biến các tài liệu hướng dẫn về kỹ năng phục vụ cho việc học tập và làm việc của sinh viên sau khi ra trường.

3.7. Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong đó quan tâm đến các hoạt động phát huy giá trị truyền thống; hoạt động thể thao, nâng cao thể lực cho thanh niên trường học. Xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của học sinh, sinh viên. Tham mưu cấp ủy, lãnh đạo nhà trường có những hình thức hỗ trợ để tổ chức đa dạng các sân chơi cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên nội trú.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng

4.1. Nghiêm túc thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn trong tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

4.2. Củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; giới thiệu, hướng dẫn đoàn viên, sinh viên về sinh hoạt nơi cư trú theo Hướng dẫn số 15HD/TĐTN-BTC của Ban Thường vụ Thành đoàn gắn với chiến dịch “Mùa hè sinh viên tình nguyện 2016”.

4.3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

4.4. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên trẻ trong tham gia hoạt động Đoàn.

4.5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong đoàn viên sinh viên; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

4.6. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp, đoàn kết, tập hợp, quản lý và giáo dục đoàn viên, hội viên, sinh hoạt Đoàn, Hội. 

4.7. Kịp thời kiện toàn tổ chức Đoàn các cấp; chỉ đạo các Chi đoàn, Liên chi đoàn tổ chức thành công Đại hội Đoàn, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường. 

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẤP TRƯỜNG

1. Tổ chức sự kiện “Back to Uni” - chào mừng sinh viên quay lại trường học (tháng 8/2016).

2. Tổ chức các giải kéo co, nhảy bao bố sinh viên chào mừng 19 năm thành lập trường- (tháng 9/2016).

3. Tổ chức chương trình “HPU Camp – Gala chào tân sinh viên 2016” (tháng 10/2016).

4. Tổ chức cuộc thi “Giọng hát vàng HPU 2016” (tháng 11/2016).

5. Tổ chức biểu dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường chào mừng 66 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (tháng 01/2017).

6. Các hoạt động trong Tháng Thanh niên và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: (tháng 3/2016).

7. Chỉ đạo các Liên cho đoàn tổ chức Đại hội và tổ chức Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2019 (tháng 6/2017).

8. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, hiến máu tình nguyện, “Tình nguyện mùa đông”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch“Mùa hè xanh” (Tháng 6 - 8/2017). 

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Đoàn trường

1.1. Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Đảng ủy - Ban Giám hiệu, triển khai kế hoạch tới các cơ sở.

1.2. Chỉ đạo các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu theo kế hoạch năm học.

1.3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội ít nhất 01 lần/học kỳ.

1.4. Định hướng hoạt động chủ điểm tháng, hoạt động lớn và các nội dung mới.

1.5. Chỉ đạo các Liên chi đoàn tổ chức các hoạt động cấp Liên chi.

1.6. Tổng kết năm học và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện hoàn thành xuất sắc Kế hoạch năm học 2016 - 2017.

2. Cấp Liên chi và Chi đoàn

2.1. Ban Chấp hành các Liên chi đoàn và Chi đoàn cưn cứ kế hoạch của Đoàn trường chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế cảu đơn vị.

2.2. Chỉ đạo Chi đoàn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch cảu Đoàn trường. 

2.3. Triển khai thực hiện các hoạt động cấp Liên chi.

2.4. Chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động do Đoàn trường và Đoàn cấp trên triển khai. 

2.5. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định, đề xuất khen thưởng kịp thời đối với những đoàn viên, sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học.

Trên đây là Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm học 2016 - 2017 đã được Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện.


Đoàn Thanh niên