Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐHDL Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2018
19 tháng 2, 2016 bởi
Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐHDL Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2018
Trần Hữu Trung


Danh sách BCH Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Dân lập Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm 15 đồng chí; Ban kiểm tra Hội Sinh viên trường gồm 05 đồng chí có tên sau:


Đoàn Thanh niên