Thư mục thông báo tài liệu mới số 1 năm 2016
15 tháng 6, 2016 bởi
Thư mục thông báo tài liệu mới số 1 năm 2016
Trần Hữu TrungTrung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu tới độc giả 31 quyển luận văn thạc sĩ của các học viên tốt nghiệp cao học khóa 1 ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng- Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

1. Cao Quang Ngọc. Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm có xét đến biến dạng trượt ngang: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Cao Quang Ngọc; Hà Huy Cương, GS. TSKH hướng dẫn.- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 91 tr.; 27 cm
Tìm hiểu và giới thiệu các phương pháp xây dựng và các phương pháp giải bài toán cơ học kết cấu hiện nay; Trình bày Phương pháp Nguyên lý cực trị Gauss do GS. TSKH. Hà Huy Cương đề xuất, với các ứng dụng trong cơ học môi trường liên tục nói chung và cơ học vật rắn biến dạng nói riêng. Giới thiệu lý thuyết xét biến dạng trượt đối với bài toán kết cấu dầm chịu uốn với việc dùng hai hàm chưa biết là hàm độ võng y và hàm lực cắt Q. Xây dựng và giải bài toán dầm có xét đến biến dạng trượt, chịu tác dụng của tải trọng tĩnh. Lập chương trình máy tính điện tử cho các bài toán nêu trên.
Download file toàn văn tại đây.
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1397
2. Lê Khắc Nguyễn. Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm bằng phương pháp so sánh: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Lê Khắc Nguyễn; Hà Huy Cương, GS. TSKH hướng dẫn.- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 86tr.; 27 cm
Tìm hiểu và giới thiệu các phương pháp xây dựng và các phương pháp giải bài toán cơ học kết cấu hiện nay. 2. Trình bày Phương pháp Nguyên lý cực trị Gauss do GS. TSKH. Hà Huy Cương đề xuất, với các ứng dụng trong cơ học môi trường liên tục nói chung và cơ học vật rắn biến dạng nói riêng. 3. Giới thiệu lý thuyết xét biến dạng trượt đối với bài toán kết cấu chịu uốn (dầm và khung) với việc dùng hai hàm chưa biết là hàm độ võng y và hàm lực cắt Q. 4. Trình bày phương pháp so sánh để xây dựng và giải bài toán dầm có xét đến biến dạng trượt, chịu tác dụng của tải trọng tĩnh. 5. Lập chương trình máy tính điện tử cho các bài toán nêu trên.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1411
3. Lã Phúc Nguyên. Nghiên cứu ổn điịnh đàn hồi của thanh có xét đến biến dạng trượt ngang: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Lã Phúc Nguyên; Đoàn Văn Duẩn, TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 80tr.; 27 cm
Trình bày lý thuyết xét biến dạng trượt đối với bài toán ổn định đàn hồi của thanh với việc dùng hai hàm chưa biết là hàm độ võng y và hàm lực cắt Q. Trình bày phương pháp chuyển vị cưỡng bức để giải bài toán ổn định của thanh thẳng chịu uốn dọc có xét đến biến dạng trượt ngang. Áp dụng phương pháp nguyên lý cực trị gauss và phương pháp chuyển vị cưỡng bức để xây dựng giải bài toán ổn định đàn hồi của thanh chịu uốn dọc có xét đến biến dạng trượt ngang, chịu tác dụng của tải trọng tĩnh.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1410
4.  Nguyễn Quang Khánh. Nghiên cứu ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản chữ nhật: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Nguyễn Quang Khánh; Trần Hữu Nghị, GS. TS. NGƯT hướng dẫn.- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 63tr.; 27 cm
Luận văn gồm 3 chương được trình bày theo cấu trúc như sau: Chương 1: Khái niệm và những phương trình cơ bản. Chương 2: Giải bài toán ổn định của bản ngoài giới hạn đàn hồi bằng phương pháp giải tích. Chương 3: Giải bài toán ổn định của bản ngoài giới hạn đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1419
5. Phạm Minh Tuấn. Nghiên cứu ổn định công đàn hồi của thanh thẳng chịu uốn dọc: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Phạm Minh Tuấn; Đoàn Văn Duẩn, TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 85 tr.; 27 cm
Tìm hiểu khái niệm về ổn định công trình và các phương pháp giải bài toán ổn định công trình. 2. Trình bày phương pháp nguyên lý cực trị Gauss. 3. Dùng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss để xây dựng và giải các bài toán ổn định đàn hồi của thanh thẳng chịu uốn dọc. 4. Lập chương trình máy tính điện tử cho các bài toán nêu trên.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1418
6. Bùi Văn Dũng. Nghiên cứu ổn định đàn hồi của hệ thanh có tiết diện ngang thay đổi: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Bùi Văn Dũng; Trần Hữu Nghị, GS. TS. NGƯT hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 55tr.; 27 cm
Sử dụng chuỗi nguyên để giải bài toán thanh thẳng đàn hồi có tiết diện ngang thay đổi chịu nén - uốn, do tác dụng của tải trọng tĩnh gây ra. Áp dụng phương pháp chuyển vị kiểm tra ổn định của khung phẳng với các phần tử thanh có tiết diện thay đổi, có các điều kiện biên khác nhau, chịu chuyển vị cưỡng bức gối tựa và lực nén dọc trục.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1408
7.  Nguyễn Quốc Bảo. Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của kết cấu bằng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Nguyễn Quốc Bảo; Hà Huy Cương, GS. TSKH hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 80tr.; 27 cm
Tìm hiểu và giới thiệu các phương pháp xây dựng và các phương pháp giải bài toán cơ học kết cấu hiện nay. 2. Trình bày Phương pháp Nguyên lý cực trị Gauss do GS. TSKH. Hà Huy Cương đề xuất, với các ứng dụng trong cơ học môi trường liên tục nói chung và cơ học vật rắn biến dạng nói riêng. 3. Áp dụng Phương pháp Nguyên lý cực trị Gauss để xây dựng và giải các bài toán kết cấu, chịu tác dụng của tải trọng tĩnh. Lập chương trình máy tính điện tử cho các bài toán nêu trên.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1409
8.  Trần Thị Mai Phương. Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung có xét đến biến dạng trượt ngang: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Trần Thị Mai Phương; Hà Huy Cương, GS. TSKH hướng dẫn.- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 89 tr.; 27 cm
Tìm hiểu và giới thiệu các phương pháp xây dựng và các phương pháp giải bài toán cơ học kết cấu hiện nay. 2. Trình bày Phương pháp Nguyên lý cực trị Gauss do GS. TSKH. Hà Huy Cương đề xuất, với các ứng dụng trong cơ học môi trường liên tục nói chung và cơ học kết cấu hiện nay. 2. Trình bày Phương pháp Nguyên lý cực trị Gauss do GS. TSKH. Hà Huy Cương đề xuất, với các ứng dụng trong cơ học môi trường liên tục nói chung và cơ học vật rắn biến dạng nói riêng. 3. Giới thiệu lý thuyết xét biến dạng trượt đối với bài toán kết cấu dầm chịu uốn với việc dùng hai hàm chưa biết là hàm độ võng y và hàm lực cắt Q. 4. Xây dựng và giải bài toán khung có xét đến biến dạng trượt, chịu tác dụng của tải trọng tĩnh. 5. Lập chương trình máy tính điện tử cho các bài toán nêu trên.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1415
9. Trần Duy Xứng. Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ khung bằng phương pháp so sánh: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Trần Duy Xứng; Hà Huy Cương, GS. TSKH hướng dẫn.- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 76tr.; 27 cm
Tìm hiểu và giới thiệu các phương pháp xây dựng và các phương pháp giải bài toán cơ học kết cấu hiện nay. Trình bày Phương pháp Nguyên lý cực trị Gauss do GS. TSKH. Hà Huy Cương đề xuất, với các ứng dụng trong cơ học môi trường liên tục nói chung và cơ học vật rắn biến dạng nói riêng.Giới thiệu lý thuyết xét biến dạng trượt đối với bài toán kết cấu chịu uốn với việc dùng hai hàm chưa biết là hàm độ võng y và hàm lực cắt Q. Trình bày phương pháp so sánh để xây dựng và giải bài toán khung có xét đến biến dạng trượt, chịu tác dụng của tải trọng tĩnh. Lập chương trình máy tính điện tử cho các bài toán nêu trên.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1406
10. Phạm Văn Hùng. Nghiên cứu ổn định của cột bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Phạm Văn Hùng; Đỗ Trọng Quang, GS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 75 tr.; 27 cm
Chương 1. Trình bày tổng quan về bài toán ổn định của cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm. Trong đó có đưa ra cách tính toán theo các tiêu chuẩn của Việt Nam, Liên Xô cũ, Úc, Châu Âu và Mỹ. Chương 2. Trình bày về ổn định của cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm. Chương 3. Tính toán ổn định của cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm. Kết luận và kiến nghị.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1407
11. Ngô Văn Nam. Nghiên cứu ổn định tổng thể công trình cao trên nền biến dạng: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Ngô Văn Nam; Đỗ Trọng Quang, GS. TS. hướng dẫn.- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 67 tr.; 27 cm
Xét đến ổn định tổng thể hay ổn định chống lật của công trình. Đối với công trình thông thường, khi chiều cao và các kích thước mặt bằng là tương đương thì bài toán ổn định chống lật không đặt ra, song khi tỷ số giữa chiều cao và các kích thước mặt bằng lớn hơn 5 thì bài toán trở nên cần thiết, khi đó vai trò của nền đất tham gia vào quá trình ổn định chống lật là rõ ràng. Áp dụng tính kiểm tra một số ngôi nhà cao có chiều ngang hẹp điển hình ở Hà Nội (Các nhà ở tư nhân). Do các đặc trưng của nền đất có biến động lớn cũng như tải trọng ngang có độ lệch đáng kể, luận văn đã đánh giá khả năng chống lật qua xác suất chống lật, sau đó so sánh với kết quả tính hệ số chống lật và đã đề xuất một số kiến nghị về xây dựng và quản lý xây dựng các nhà cao có chiều ngang hẹp. Các trình bày trong luận văn là xét cho công trình cao.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1405
12. Nguyễn Đức Tùng. Xác định phản ứng động lực của bể chứa chất lỏng chịu tác dụng động đất: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Nguyễn Đức Tùng; Nguyễn Đăng Bích, GS. TSKH hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 60tr.; 27 cm
Dựa trên thiết kế bể chứa axit Sunfuric 98% có sẵn trong thực tế tại Khu công nghiệp Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Kiểm tra điều kiện ổn định của thành bể chứa axit Sunfuric 98% dưới tác dụng của tải trọng động đất; Tìm phản ứng động lực của bể chứa, và áp lực thủy tĩnh cũng như thủy động của axit sunfuric chứa trong bể.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1425
13. Đào Huy Tân. Nghiên cứu và tính toán nhà cao tầng có xét đến tải trọng động tại Hải Phòng: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Đào Huy Tân; Phạm Văn Thứ, PGS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 66tr.; 27 cm
Chương 1. Tổng quan về kết cấu nhà cao tầng và nguyên lý tính toán. Chương 2. Cơ sở lý thuyết tính toán nhà cao tầng dưới tác dụng của tải trọng động. Chương 3. Tính toán nhà cao tầng dưới tác dụng của tải trọng động.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1417
14. Đặng Hoàng Long. Nghiên cứu ổn định đàn hồi của thanh bằng phương pháp ma trận độ cứng động lực: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Đặng Hoàng Long; Trần Hữu Nghị, GS. TS. NGƯT hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 71tr.; 27 cm
Chương 1: Tổng quan. - Chương 2: Giải bài toán ổn định thanh bằng phương pháp ma trận độ cứng động lực. - Chương 3: Phân tích ổn định của kết cấu hệ thanh chịu lực không bảo toàn bằng phương pháp MTĐCĐL. - Kết luận chung.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1403
15. Lê Thị Kim Thoa. Nghiên cứu phản ứng của dầm dưới tác dụng của tải trọng động: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Lê Thị Kim Thoa; Đoàn Văn Duẩn, TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 76tr.; 27 cm
Tìm hiểu các phương pháp giải bài toán động lực học đã biết. - Tìm hiểu cơ sở lý luận, đặc điểm của phương pháp nguyên lý cực trị Gauss. - Ứng dụng của phương pháp cho bài toán động lực học công trình.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1412
16. Trịnh Tiến Dũng. Tính toán ổn định vênh một phần tiết diện thanh thành mỏng theo tiêu chuẩn Eurocode 3: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Trịnh Tiến Dũng; Đỗ Trọng Quang, GS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 93tr.; 27 cm
Tổng quan về thanh thành mỏng. Các dạng ổn định của thanh thành mỏng tiết diện chữ C theo lý thuyết. Tính toán ổn định tiết diện chữ C theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode3
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1404
17. Nguyễn Hồng Bắc. Tính toán Dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012, tiêu chuẩn Châu Âu EN.1992-1-1 và tiêu chuẩn của Hoa Kỳ ACI 318: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Nguyễn Hồng Bắc; Lê Thanh Huấn, PGS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 92 tr.; 27 cm
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung luận văn được trình bày gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về kết cấu dầm bê tông cốt thép. Chương 2: Một số tiêu chuẩn tính toán khả năng chịu uốn – cắt của dầm BTCT tiết diện chữ nhật. Chương 3: Khảo sát các ví dụ số tính toán khả năng chịu uốn – cắt của dầm BTCT tiết diện chữ nhật theo một số tiêu chuẩn.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1414
18. Ngô Đức Dũng. So sánh tiêu chuẩn tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2737:1995 với tiêu chuẩn Châu Âu EUROCODES EN1991-1-4 & tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASCE/SEI 7-05: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Ngô Đức Dũng; Lê Thanh Huấn, PGS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 118 tr.; 27 cm
Tìm hiểu các khái niệm về gió bão, nguyên nhân hình thành. Tìm hiểu một số giải pháp làm giảm thiểu tác hại của gió bão. Tìm hiểu tiêu chuẩn TCVN 2737:1995, EN-1991-1-4, ASCE/SEI 7-05: quy trình tính toán tải trọng gió tác dụng lên công trình. Chỉ ra sự giống và khác nhau về quan điểm tính toán, số liệu tính toán giữa ba tiêu chuẩn.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1398
19. Nguyễn Đình Quảng. Tính toán sàn, dầm bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 và tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode2-1-1: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Nguyễn Đình Quảng; Lê Thanh Huấn, PGS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 134tr.; 27 cm
Tính toán khung bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau trong nhà cao tầng theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 và tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode 1992-1-1, so sánh rút ra các mặt mạnh yếu của từng tiêu chuẩn.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1399
20. Phạm Hoàng Anh. Quản lý dự án xây dựng các công trình sau khi được cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Phạm Hoàng Anh; Nguyễn Đình Thám, GS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 75tr.; 27 cm
Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công tác quản lý dự án các công trình sau khi được cấp GPXD. Chương 2: Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học về quản lý dự án đầu tư XDCT sau khi được cấp GPXD. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án các công trình sau khi được cấp GPXD.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1400
21. Nguyễn Thị Huế. Nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả Quản lý dự án xây dựng các Khu nhà ở tái định cư trên địa bàn Hải Phòng: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Nguyễn Thị Huế; Nguyễn Đình Thám, GS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 86tr.; 27 cm
Ngoài Phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở tái định cư trên địa bàn Hải Phòng. Chương 2: Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở tái định cư trên địa bàn Hải Phòng.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1413
22. Vũ Thị Ngọc Thu. Một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Vũ Thị ngọc Thu; Nguyễn Đình Thám, GS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 124tr.; 27 cm
Chương 1: Tổng quan về công tác quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Chương 2: Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học về quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Chương 3: Đề xuất giải pháp quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1416
23. Nguyễn Xuân Tứ. Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại tỉnh Quảng Ninh (đối với các công trình nhà ở công nhân mỏ): Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Nguyễn Xuân Tứ; Nguyễn Đình Thám, GS. TS. hướng dẫn.- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 88tr.; 27 cm
Tổng quan công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Một số phương pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1401
24. Lê Minh Tuấn. Quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Lê Minh Tuấn; Nguyễn Đình Thám, GS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 95 tr.; 27 cm
Ngoài Phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công tác quản lý dự ánđầu tư xây dựng trong giai đoạn thiết kế. Chương 2: Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn thiết kế. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn thiết kế.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1402
25. Trịnh Ngọc Anh. Nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng gia cố nền cho bể chứa xăng dầu xây dựng trên nền đất yếu: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Trịnh Ngọc Anh; Nguyễn Đức Nguôn, PGS. TS. hướng dẫn.- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 105tr.; 27 cm
Để áp dụng loại hình cọc ĐXM một cách phổ biến trong xây dựng bể chứa xăng dầu ở Việt Nam nội dung nghiên cứu đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ những vấn đề sau đây: cơ sở lý thuyết tính toán kết cấu cọc, sức chịu tải của cọc, quy trình công nghệ thi công cọc trong điều kiện Việt Nam.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1426
26. Vũ Thị Thanh Hương. Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho nền đất khu vực Hải Phòng theo tiêu chuẩn TCVN 10304: 2014: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Vũ Thị Thanh Hương; Nguyễn Đức Nguôn, PGS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 95tr.; 27 cm
Nghiên cứu về tài liệu địa chất và đánh giá các điều kiện địa chất khu vực Hải Phòng. • Tính toán sức chịu tải một số loại kích thước cọc khoan nhồi cho từng điều kiện địa chất khu vực Hải Phòng theo các phương pháp tính sức chịu tải theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 và so sánh các phương pháp đó. • Tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi cho công trình điển hình cho từng điều kiện địa chất khu vực Hải Phòng và lựa chọn kích thước cọc hợp lý.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1423
27. Khúc Văn Ngân. Nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/Khúc Văn Ngân; Nguyễn Đức Nguôn, PGS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 80 tr.; 27 cm
Trên cơ sở khảo sát thực tế và các kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về giải pháp thi công cọc ống bê tông ứng suất trước. Thay thế cọc bê tông cốt thép thường bằng cọc bê tông ly tâm ứng lực trước cho các công trình xây dựng. Bằng các ứng dụng công nghệ hiện đại vào thi công cọc bê tông ly tâm ứng lực trước và điều kiện thi công thực tế để sử dụng cọc bê tông ly tâm ứng lực trước đạt hiệu quả cao.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1424
28. Nguyễn Hoàng Đức. Nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại Hải Phòng: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Nguyễn Hoàng Đức; Phạm Văn Thứ, PGS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 110tr.; 27 cm
Đề tài nghiên cứu các phương pháp xử lý nền đất yếu, từ đó áp dụng trong việc thiết kế và thi công các công trình công nghiệp và dân dụng trên địa bàn Hải Phòng, đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho quá trình thi công và vận hành công trình.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1396
29. Tô Đức Quân. Công trình nhà ở thu nhập thấp do Công ty TNHH Hoàng Huy làm chủ đầu tư tại huyện An dương – TP Hải Phòng: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Tô Đức Quân; Phạm Văn Thứ, PGS. TS. hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 122 tr.; 27 cm
Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình thi công, chất lượng thi công cọc khoan nhồi cho các công trình cao tầng tại Công ty TNHH Hoàng Huy trong thời gian thi công từ năm 2012 đến 2014 và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng kiểm soát trong quá trình thi công cọc của dự án nhà cao tầng.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1422
30. Đỗ Xuân Hùng. Nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn Hải Phòng: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Đỗ Xuân Hùng; Nguyễn Văn Quảng, GS. TSKH hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 78tr.; 27 cm
Chương I: Tổng quan về móng cọc ép; Chương II:Nghiên cứu sử dụng móng cọc ép cho địa bàn Hải Phòng; Chương III: Kinh nghiệm từ việc áp dụng thi công cọc ép tại Hải Phòng; Kết luận và Kiến nghị.
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1421
31. Đỗ Hùng Mạnh. Nghiên cứu ứng dụng cọc cát để gia cố nền đường trên đất yếu tại Hải Phòng: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng. Mã số: 60.58.02.08/ Đỗ Hùng Mạnh; Nguyễn Văn Quảng, GS. TSKH hướng dẫn .- Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015.- 76tr.; 27 cm
Chương I: Tổng quan đất yếu và các giải pháp xử lý nền đất yếu. Chương II: Tổng quan về cọc cát. Chương III: Nghiên cứu gia cố nền đất yếu bằng cọc cát cho khu vực Hải Phòng
Download file toàn văn tại đây
ĐKCB: Kho NCKH: 2016NC1420

Trung tâm Thông tin - Thư viện