Thư mục thông báo sách mới số 1 năm 2018
16 tháng 4, 2018 bởi
Thư mục thông báo sách mới số 1 năm 2018
Trần Hữu Trung


1. Lê Mai Anh. Giáo trình luật quốc tế/ Lê Mai Anh (ch.b.), Hoàng Ly Anh, Hoàng Phước Hiệp… H. : Công an nhân dân, 2017. - 511 tr.; 22 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 341
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4178-9
KM: 1/18PLv1-3
2. Đoàn Thị Tố Uyên. Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật/ Đoàn Thị Tố Uyên (ch.b.), Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng… H. : Tư pháp, 2017. - 322 tr.; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 342.59700711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4180-1
KM: 2/18PLv1-3
3. Nguyễn Ngọc Hoà. Giáo trình luật hình sự Việt Nam: Phần chung/ Nguyễn Ngọc Hoà (ch.b.), Hoàng Văn Hùng, Trần Văn Dũng... H.: Công an nhân dân, 2017. - 399 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 345.597
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4182-3
KM: 3/18PLv1-3
4. Nguyễn Thị Vân Anh. Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/ Nguyễn Thị Vân Anh (ch.b.), Nguyễn Văn Cương, Ngô Vĩnh Bạch Dương... H. : Công an nhân dân, 2014. - 218 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 343.59707
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4184-5
KM: 4/18PLv1-3
5. Nguyễn Công Bình. Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam/ Nguyễn Công Bình (ch.b.), Nguyễn Triều Dương, Lê Thu Hà... H. : Công an nhân dân, 2017. - 538 tr. ; 22 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 347.597
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4186-7
KM: 5/18PLv1-3
6. Nguyễn Quốc Hoàn. Giáo trình luật so sánh/ Nguyễn Quốc Hoàn (ch.b.), Phạm Trí Hùng, Thái Vĩnh Thắng... H. : Công an nhân dân, 2017. - 551 tr. : sơ đồ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 340.20711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4188-9
KM: 6/18PLv1-3
7. Võ Đình Toàn. Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam/ Võ Đình Toàn (ch.b.), Vũ Văn Cương, Nguyễn Văn Tuyến... H. : Công an nhân dân, 2016. - 407 tr. : sơ đồ ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 346.597082
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4190-1
KM: 7/18PLv1-3
8. Lê Thị Sơn. Giáo trình tội phạm học/ Lê Thị Sơn (ch.b.), Dương Tuyết Miên, Nguyễn Ngọc Hoà... H. : Công an nhân dân, 2016. - 227 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 364.30711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4192-3
KM: 8/18PLv1-3
9. Nguyễn Thị Thuận. Giáo trình pháp luật cộng đồng ASEAN/ Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến (ch.b.), Phạm Hồng Hạnh... H. : Công an nhân dân, 2016. - 456 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 341.2473
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4194-5
KM: 9/18PLv1-3
10. Trần Quang Huy. Giáo trình luật đất đai/ Trần Quang Huy (ch.b.), Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Dung... H. : Công an nhân dân, 2016. - 438 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 346.59704
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4196-7
KM: 10/18PLv1-3
11. Nguyễn Văn Tuyết. Giáo trình luật ngân sách nhà nước/ Nguyễn Văn Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu... H. : Công an nhân dân, 2017. - 280 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 343.5970340711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4198-9
KM: 11/18PLv1-3
12. Nguyễn Văn Phương. Tập bài giảng pháp luật môi trường trong kinh doanh/ Nguyễn Văn Phương (ch.b.), Vũ Thu Hạnh, Vũ Thị Duyên Thuỷ... H. : Tư pháp, 2013. - 351 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 343.597
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4200-1
KM: 12/18PLv1-3
13. Bùi Kiên Điện. Giáo trình khoa học điều tra hình sự/ Bùi Kiên Điện (ch.b.), Nguyễn Thủ Thanh, Trần Thế Quân... H. : Công an nhân dân, 2017. - 255 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 363.250711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4202-3
KM: 13/18PLv1-3
14. Nguyễn Viết Tý. Giáo trình luật thương mại Việt Nam/ Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (ch.b.), Nguyễn Thị Vân Anh... - T.2 H. : Tư pháp, 2017. - 392 tr. ; 22 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 346.597070711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4204-5
KM: 14/18PLv1-3
15. Lê Minh Tâm. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam/ Lê Minh Tâm, Vũ Thị Nga (ch.b.), Vũ Thị Yến... H. : Công an nhân dân, 2017. - 539 tr. ; 22 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 320.109597
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4206-7
KM: 15/18PLv1-3
16. Đinh Văn Thanh. Giáo trình luật dân sự Việt Nam/ Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Vũ Thị Hồng Yến...- T.1.- H. : Công an nhân dân, 2017. - 354 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 349.597
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4208-9
KM: 16/18PLv1-3
17. Đinh Văn Thanh. Giáo trình luật dân sự Việt Nam/ Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Trần Thị Huệ... .- T.2.- H. : Công an nhân dân, 2018. - 367 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 349.597
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4210-1
KM: 17/18PLv1-3
18. Thái Vĩnh Thắng. Giáo trình luật hiến pháp nước ngoài/ Thái Vĩnh Thắng (ch.b.), Vũ Hồng Anh, Nguyễn Đăng Dung... H. : Công an nhân dân, 2017. - 523 tr. ; 22 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 342.02
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4212-3
KM: 18/18PLv1-3
19. Trần Minh Ngọc. Giáo trình tư pháp quốc tế/ Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan (ch.b.), Nguyễn Thái Mai... H. : Tư pháp, 2017. - 582 tr. ; 22 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 340.90711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4214-5
KM: 19/18PLv1-3
20. Nông Quốc Bình. Giáo trình luật thương mại quốc tế/ Nông Quốc Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Bá Diến... H. : Công an nhân dân, 2017. - 435 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 343.0870711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4216-7
KM: 20/18PLv1-3
21. Nguyễn Minh Đoan. Giáo trình lí luận chung về nhà nước và pháp luật/ Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm (ch.b.), Nguyễn Văn Động... H. : Tư pháp, 2017. - 496 tr. ; 22 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 320.10711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4218-9
KM: 21/18PLv1-3
22. Phạm Thị Giang Thu. Giáo trình luật thuế Việt Nam/ Phạm Thị Giang Thu (ch.b.), Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân... H. : Công an nhân dân, 2017. - 407 tr. ; 21 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 343.597040711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4220-1
KM: 22/18PLv1-3
23. Thái Vĩnh Thắng. Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam/ Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh (ch.b.), Phạm Đức Bảo... H. : Công an nhân dân, 2017. - 575 tr. ; 22 cm
- Chỉ số phân loại DDC: 342.597020711
- Ký hiệu kho:
KD: 2018DVv4222-3
KM: 23/18PLv1-3
Trung tâm Thông tin Thư viện