Thư mục Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 6 năm 2017
13 tháng 3, 2018 bởi
Thư mục Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 6 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Kinh tế tư nhân – Một động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam/ Vũ Hùng Cường// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 6/2017 .- Tr. 3 – 17
Tóm tắt: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016) đã chỉ rõ, kinh tế tư nhân (KTTN) là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương đã khẳng định rõ hơn về vai trò của KTTN cũng như quan điểm tạo điều kiện thuận lợi để KTTN phát triển. Tuy nhiên, để Nghị quyết đi vào cuộc sống, để khu vực KTTN nắm bắt được cơ hội phát triển và thực sự là động lực quan trọng đối với phát triển, cần phải đánh giá đúng năng lực thực hiện vai trò động lực của khu vực KTTN, chỉ ra được những rào cản, trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm và giải pháp để khu vực KTTN phát huy được vai trò động lực quan trọng và cơ bản đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam.
Từ khóa: Kinh tế tư nhân; Động lực phát triển; Rào cản phát triển
2. Một số vấn đề về hoàn thiện cơ chế giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ ở Trung Quốc hiện nay/ Nguyễn Trọng Hòa// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 6/2017 .- Tr. 18 – 25
Tóm tắt: Hoàn thiện cơ chế giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ là một nội dung quan trọng nhằm thực hiện quản trị đảng nghiêm ngặt toàn diện, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa quản trị quốc gia và nâng cao năng lực quản trị quốc gia ở Trung Quốc hiện nay. Việc hoàn thiện cơ chế giám sát quá trình bổ nhiệm và lựa chọn cán bộ ở Trung Quốc hiện nay tập trung vào các phương diện chủ yếu: tăng cường giáo dục tư tưởng, xác lập thế giới quan và quan điểm đúng đắn về quyền lực cho đội ngũ cán bộ; hoàn thiện thể chế giám sát; thực hiện giám sát có hiệu quả đối với các khâu của quá trình lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ; thiết lập cơ chế vận hành quyền lực đảm bảo sự phối hợp và chế ước lẫn nhau giữa ba quyền: quyền quyết định, quyền thực thi và quyền giám sát. Bài viết nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong cơ chế giám sát việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ ở Trung Quốc trong những năm qua; đồng thời phân tích một số nội dung về đổi mới, hoàn thiện cơ chế giám sát việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ ở Trung Quốc hiện nay.
Từ khóa: Trung Quốc; Cơ chế giám sát; Bổ nhiệm cán bộ
3. Cải cách tòa án ở Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra/ Trương Thị Thu Trang, Dương Thị Tuyết Nhung// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 6/2017 .- Tr. 26 – 32
Tóm tắt: Cải cách tòa án là việc thực hiện những điều chỉnh lớn, tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống trên quy mô rộng lớn, sâu sắc và triệt để về cơ cấu tổ chức, chức năng và nhệm vụ của tòa án. Qua hơn một thập kỷ thực hiện cải cách tư pháp nói chung và cải cách tòa án nói riêng, tổ chức và hoạt động của tòa án ở Việt Nam đã có những thay đổi căn bản. Bài viết tập trung nêu và phân tích những kết quả đạt được trong cải cách tòa án ở Việt Nam trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới.
Từ khóa: Cải cách tòa án; Cải cách tư pháp; Tòa án nhân dân
4. Về quan niệm Nhân, Lễ trong học thuyết đạo đức của Nho giáo và việc vận dụng trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay/ Ngô Thị Mai// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 6/2017 .- Tr. 33 – 37
Tóm tắt: Việt Nam cũng như nhiều nước phương Đông cùng chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng xã hội phong kiến, Nho giáo và học thuyết đạo đức của Nho giáo đã ảnh hưởng trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực đạo đức trước đây cũng như hiện nay của Việt Nam. Một trong những nội dung đạo đức làm chuẩn mực, làm nền tảng cho con người, cho xã hội chính là Nhân và Lễ - hạt nhân tư tưởng của triết học của Nho giáo. Trên cơ sở khái quát về phạm trù Nhân, Lễ trong tư tưởng đạo đức của Nho giáo, bài viết vận dụng những giá trị có ý nghĩa của Nhân và Lễ đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Nho giáo; Đạo đức; Nhân; Lễ; Học thuyết; Sinh viên
5. Xu hướng biến đổi và các yếu tố tác động trong thực hành nghi lễ của người Xơ Teng ở xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum/ Phạm Thị Trung// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 6/2017 .- Tr. 38 – 46
Tóm tắt: Một trong những hạt nhân góp phần tạo nên diện mạo, bản sắc của mỗi tộc người là tín ngưỡng. Sở dĩ như vậy là vì, niềm tin và thực hành tín ngưỡng phản ánh thế giới quan, triết lý và sự ứng xử của tộc người đối với tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, tín ngưỡng các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên nói chung và người Xơ Teng, thuộc dân tộc Xơ Đăng ở 8 làng thuộc xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum nói riêng có sự biến đổi đáng kể theo các xu hướng rất đa dạng, đan xen và phức tạp, tác động đến sự bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người. Bài viết tập trung tìm hiểu xu hướng biến đổi và các yếu tố tác động đến sự biến đổi trong thực hành tín ngưỡng của người Xơ Teng xã Tu Mơ Rông hiện nay.
Từ khóa: Tín ngưỡng; Biến đổi tín ngưỡng; Người Xơ Teng; Dân tộc Xơ Đăng
6. Trắc lượng thư mục và vai trò của Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc đánh giá, xếp hạng kết quả nghiên cứu khoa học/ Nguyễn Huy Chương, Đỗ Trung Tuấn// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 6/2017 .- Tr. 52 – 55
Tóm tắt: Nhận thức được vai trò của trắc lượng thư mục và thực hiện đánh giá theo các chỉ số, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều hoạt động liên quan đến trắc lượng thư mục. Bài viết này nhằm nếu một tiếp cận đánh giá các công trình khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội, đáp ứng tính đa dạng của các lĩnh vực nghiên cứu trong đơn vị. Việc đánh giá này có ý nghĩa trong đánh giá, xếp hạng các hoạt động nghiên cứu của cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu, và đối với xếp hạng tổ chức đào tạo trong hệ thống đánh giá, xếp hạng các trường địa học và cao đẳng tại Việt Nam.
Từ khóa: Đại học Quốc gia Hà Nội; VNU; Trung tâm Thông tin – Thư viện; LIC; Trắc lượng thư mục; Đánh giá; Xếp hạng; Kết quả nghiên cứu

Trung tâm Thông tin Thư viện