Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 8 năm 2017
21 tháng 9, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 8 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Tín dụng ngân hàng góp sức tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp nông thôn/ Mai Việt Trung// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2017 .- Tr. 23 – 26
Tóm tắt: Từ năm 2011 đến nay, NHNN đã tham mưu trình Chính phủ ban hành hàng loạt chính sách, cơ chế nhằm hướng tín dụng vào nông nghiệp nông thôn. Năm 2016, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị định 55 của Chính phủ góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Việc triển khai chương trình cho vay thí điểm theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 5/3/2014 của Chính phủ đối với các mô hình liên kết theo chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu (Nghị quyết 14) đã bước đầu giúp hình thành các mô hình mẫu trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao tại các địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu địa phương và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bài viết điểm lại một số kết quả đạt được trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, đồng thời đề xuất một số giải pháp để sử dụng hiệu quả vốn cho nông nghiệp nông thôn.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Chính sách tín dụng; Phát triển nông nghiệp nông thôn
2. Quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong tín dụng xanh/ Phạm Hữu Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2017 .- Tr. 27 – 30
Tóm tắt: Ngân hàng xanh, tín dụng xanh là định hướng hoạt động ngân hàng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Quản lý rủi ro môi trường và xã hội có vai trò quan trọng đối với các ngân hàng trong việc tăng trưởng tín dụng xanh. Các TCTD có thể giảm rủi ro và nắm bắt cơ hội kinh doanh mới thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp khách hàng áp dụng các thông lệ kinh doanh bền vững. Bài viết chỉ ra một số yếu tố thúc đẩy, cản trở các TCTD trong QLRR MT&XH, từ đó đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm đẩy mạnh QLRR MT&XH trong hoạt động cấp tín dụng của các NHTM tại Việt Nam.
Từ khóa: Quản lý rủi ro; Môi trường xã hội; Tín dụng xanh
3. Đề xuất xử lý tác động của Thông tư 39/2016/TT-NHNN đối với hoạt động tín dụng Nhà nước/ Nguyễn Cảnh Hiệp// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2017 .- Tr. 31 – 32
Tóm tắt: Hiện tại, hoạt động cho vay của VDB (gồm: cho vay đầu tư, cho vay xuất khẩu, cho vay lại vốn ODA) đang được quy định tại các văn bản riêng của Chính phủ (Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; Nghị định số 78/2010/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ). Do đó căn cứ vào Điều 5 Thông tư 39, có thể hiểu rằng, nếu coi VDB là một TCTD thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này, thì việc cho vay của VDB được thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ. Bài viết tìm hiểu những điểm mới của Thông tư 39/2016/TT-NHNN và đề xuất một số giải pháp xử lý tác động của những điểm mới này đối với hoạt động cho vay vốn tín dụng nhà nước được thực hiện qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Từ khóa: Thông tư 39/2016/TT-NHNN; Tín dụng nhà nước; Ngân hàng Phát triển Việt Nam
4. Để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu TCTD giai đoạn 2016-2020/ Nguyễn Hoàng Nam// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2017 .- Tr. 33 – 36
Tóm tắt: Quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011-2015 đã đạt được một số kết quả quan trọng, đặc biệt, ở khía cạnh mua bán sáp nhập, hợp nhất, ổn định thanh khoản hệ thống. Trong vai trò là tổ chức thay mặt Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã có đóng góp nhất định vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD thông qua các nghiệp vụ BHTG như: giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt, tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG, từ đó bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì hoạt động an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Bài viết đề cập đến một số nội dung liên quan đến BHTGVN có thể tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu TCTD giai đoạn 2016-2020.
Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; tái cơ cấu tổ chức tín dụng
5. Những bất cập trong quy định pháp luật về thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng/ Ngô Thái Phượng, Bùi Thị Duyên// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2017 .- Tr. 37 – 38
Tóm tắt: Trong quá trình phát triển của hệ thống, các tổ chức tín dụng (TCTD) có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động (sau đây gọi tắt là Giấy phép)/hoặc cơ quan quản lý nhà nước chủ động thu hồi Giấy phép khi TCTD hết thời hạn hoạt động, hoặc khi TCTD vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật. Sự phát triển của thị trường tài chính nói chung và hệ thống các TCTD nói riêng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế dẫn đến việc cấp phép thành lập, thu hồi Giấy phép, tổ chức lại hoặc phá sản TCTD diễn ra ngày một thường xuyên. Tuy nhiên, hiện nay, các quy định điều chỉnh hoạt động thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của các TCTD ở Việt Nam còn chưa hoàn chỉnh, thậm chí vẫn còn những điểm bất cập, mâu thuẫn lẫn nhau. Bài viết sẽ phân tích một số bất cập trong quy định pháp luật về thu hồi Giấy phép thành lập của các TCTD Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị cần thiết.
Từ khóa: Quy định pháp luật; Giấy phép; Thu hồi; Tổ chức tín dụng
6. Fintech ngày càng có ảnh hưởng lớn tới ngành dịch vụ tài chính/ H.Q// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2017 .- Tr. 39 – 40
Tóm tắt: Khảo sát FinTech toàn cầu năm 2017 của tập đoàn kiểm toán tư vấn quốc tế PricewatershouseCoopers (PwC) thực hiện trên 1.300 người, phần lớn trong đó là các CEO, lãnh đạo các bộ phận trong doanh nghiệp, Lãnh đạo Đổi mới sáng tạo, Lãnh đạo CNTT/Công nghệ số/Công nghệ đến từ 71 quốc gia tại 6 khu vực địa lý thuộc nhiều ngành nghề, bao gồm ngân hàng, quản lý tài sản, thanh toán quỹ, bảo hiểm, tái bảo hiểm và FinTech đã đưa đến nhận định chung: Phần lớn các ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty quản lý đầu tư trên thế giới có dự định tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp FinTech. Cụ thể, 82% các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có ý định hợp tác với các công ty FinTech trong 3 đến 5 năm tới.
Từ khóa: FinTech; Dịch vụ tài chính; Ngân hàng

Trung tâm Thông tin Thư viện