Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2018
4 tháng 9, 2018 bởi
Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2018
Trần Hữu Trung


1. Tài chính toàn diện các nhân tố ảnh hưởng và một số định hướng thúc đẩy phát triển tại Việt Nam/ Phạm Thị Tuyết Minh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2018 .- Tr. 20 – 23
Tóm tắt: Tài chính toàn diện là việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện, đặc biệt đối với người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên việc phát triển tài chính toàn diện như thế nào đang là bài toán đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách cũng như các chủ thể tham gia. Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện và đưa ra một số định hướng nhằm thúc đẩy quá trình phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam.
Từ khóa: Tài chính toàn diện; Dịch vụ tài chính; Thúc đẩy
2. Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện thông qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Phúc Hậu, Vũ Thị Khánh Minh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2018 .- Tr. 24 – 29
Tóm tắt: Dân số Việt Nam hiện có hơn 90 triệu người, trong đó trên 65% dân cư sống ở vùng nông thôn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 95% của cả nước, 97% trong tổng số doanh nghiệp là các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ. Nhóm các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hàng năm đóng góp khoảng 45% vào GDP cả nước và 31% tổng số thu ngân sách. Phần lớn nhóm DNVVN có quy mô nhỏ, vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính thấp, do vậy vốn ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với loại hình doanh nghiệp này. Với một nền kinh tế phụ thuộc vào ngân hàng như Việt Nam thì việc thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện không thể không nhắc đến vai trò của hệ thống ngân hàng.
Từ khóa: Tài chính toàn diện; Hệ thống ngân hàng; Tiếp cận
3. Vai trò của quỹ tín dụng trong thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện/ Ngô Tiến Quý// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2018 .- Tr. 30 – 33
Tóm tắt: Đến nay Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã trở thành một hệ thống rộng lớn, có vai trò quan trọng trong đáp ứng nhu cầu vốn tại chỗ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đối với nông nghiệp, nông thôn, hộ nông dân, tạo việc làm cho người lao động ngay tại địa phương; góp phần nâng cao mức sống của nhân dân, thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Do vậy, QTDND đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy quá trình triển khai tài chính toàn diện ở nước ta. Bài viết làm rõ những lợi thế về cung ứng dịch vụ tài chính toàn diện của hệ thống QTDND, đồng thời đề xuất một số cơ chế, chính sách để đẩy mạnh hoạt động của QTDND hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực cho quá trình thực hiện tài chính toàn diện.
Từ khóa: Quỹ tín dụng nhân dân; Tài chính toàn diện
4. Nguồn vốn của tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam/ Hạ Thị Thiều Dao, Trần Nguyễn Minh Hải// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2018 .- Tr. 34 – 38
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích nguồn vốn của các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) tại Việt Nam. Việc phân tích các số liệu báo cáo được công bố chính thức từ các nguồn tham khảo tin cậy cho thấy nguồn vốn của các TCTCVM tại Việt Nam bao gồm ba loại: (i) Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng thường chiếm tỷ trọng nhỏ, chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm bắt buộc; (ii) Vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác thường mang tính hỗ trợ theo chính sách của chính quyền tỉnh, thành; (iii) Vốn chủ sở hữu có hai nguồn chính là vốn góp và vốn tích lũy (từ lợi nhuận hàng năm). Đồng thời, cũng đề xuất một số khuyến nghị đối với các TCTCVM nhằm bảo đảm nguồn vốn cho các tổ chức này hoạt động.
Từ khóa: Nguồn vốn hoạt động; Tổ chức tài chính vi mô; Việt Nam
5. Những vấn đề cần lưu ý trong đánh giá rủi ro của tổ chức tài chính vi mô/ Võ Thị Hoàng Nhi, Lê Thị Kim Huệ// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2018 .- Tr. 39 – 43
Tóm tắt: Mọi hoạt động của doanh nghiệp nói chung và tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) nói riêng đều có thể phát sinh rủi ro, vì vậy phải luôn đánh giá và phân tích những nhân tố ảnh hưởng tạo nên rủi ro có thể làm cản trở quá trình đạt được mục tiêu đồng thời cố gắng kiểm soát để tối thiểu hóa những tổn thất do các rủi ro này gây nên. Đánh giá rủi ro (ĐGRR) được xem là bước quan trọng đầu tiên để có sơ sở xác định và thiết lập các thủ tục kiểm soát phù hợp quản lý rủi ro. Trong đánh giá rủi ro, nhà quản lý phải cân nhắc đến những thay đổi có thể xảy ra của môi trường bên ngoài cũng như môi trường bên trong của tổ chức. Trong phạm vi bài viết, tác giả đưa ra những vấn đề cần lưu ý khi đánh giá rủi ro trong quá trình hoạt động của TCTCVM.
Từ khóa: Đánh giá rủi ro; Tổ chức tài chính vi mô
6. Kinh nghiệm của một số quốc gia về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc thu phí dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội/ Nguyễn Thị Thu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2018 .- Tr. 44 – 46
Tóm tắt: Các khoản thanh toán của chính phủ đóng vai trò quan trọng ở cả các nước phát triển lẫn các nền kinh tế đang phát triển và có tầm ảnh hưởng quan trọng đến toàn bộ nền kinh tế. Việc cải tiến hình thức thanh toán thủ công, sử dụng các phương thức điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với các thanh toán của chính phủ không chỉ giúp tiết giảm chi phí giao dịch, nâng cao năng lực quản lý mà còn có tiềm năng tạo ra những thay đổi liên quan trong các lĩnh vực khác của nền kinh tế.
Từ khóa: Thanh toán không dùng tiền mặt; Thu phí dịch vụ công; Chương trình an sinh xã hội; Kinh nghiệm quốc tế

Trung tâm Thông tin Thư viện