Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 8 năm 2017
11 tháng 3, 2020 bởi
Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 8 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Phát triển chương trình giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứu 4/ Nguyễn Đức Chính, Phạm Thị Nga// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 1 – 6
Tóm tắt: Trong quá trình toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ của nhân loại, mang lại những cơ hội mới thúc đẩy mạnh mẽ tới sự phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ và giáo dục của các quốc gia. Tuy nhiên, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng mang lại những thách thức lớn đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội nói chung và giáo dục nói riêng. Bài viết phân tích các thách thức và cơ hội và đưa ra các giải pháp về phát triển chương trình giáo dục ở nước ta đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Chương trình giáo dục; Toàn cầu hóa; Đổi mới
2. Một số kết quả đạt được của kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và kế hoạch triển khai trong tương lai/ Nguyễn Hữu Cương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 7 – 14
Tóm tắt: Kiểm định chất lượng giáo dục đại học đã được triển khai ở nước ta được hơn 10 năm. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn được xem như còn khá mới với xã hội và kể cả với nhiều cơ sở giáo dục đại học. Bài viết này trước hết tổng hợp một số kết quả đạt được, trọng tâm vào xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm định cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo. Tiếp theo, nghiên cứu trình bày kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Đảm bảo chất lượng; Kiểm định chất lượng; Giáo dục đại học; Kết quả đạt được
3. Những vấn đề lý luận của việc đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc/ Nguyễn Huy Hoàng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 15 – 20
Tóm tắt: Bài báo đề cập đến một số khía cạnh có tính lý luận của vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc. Phân tích cụ thể, chi tiết việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng như là giai đoạn quan trọng, chỉ ra các loại nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và mối quan hệ biện chứng giữa chúng với nhau. Đồng thười, bài báo cũng nêu lên những đặc trưng cơ bản của đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc so với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cán bộ, công chức.
Từ khóa: Đào tạo; Bồi dưỡng; Cán bộ; Công chức; Nhu cầu công việc
4. Quản lý dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Khoa Giáo dục Quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội/ Nguyễn Đức Sơn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 21 – 28
Tóm tắt: Bài viết với mục đích đánh giá thực trạng quản lý dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Khoa Giáo dục Quốc phòng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ đó, đưa ra những giải pháp mang tính đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện nay nói chung và ở Khoa Giáo dục Quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng.
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục Quốc phòng; An ninh
5. Quan điểm xây dựng và đề xuất một số nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục/ Nguyễn Đức Cường, Đào Hồng Cường// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 29 – 34
Tóm tắt: Việc tiếp cận, định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có ý nghĩa góp phần làm rõ những chính sách được đề xuất trong dự án Luật. Trong bài viết này, tác giả đưa ra 12 quan điểm liên quan đến nội dung đề xuất, tác giả cũng nêu những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.
Từ khóa: Luật Giáo dục; Đổi mới giáo dục; Tính thực tiễn; Tính hiệu quả
6. Đôi điều trao đổi với nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Giáo dục/ Trần Kiểm// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 35 – 44
Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đề tài luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Giáo dục như: chọn đề tài, xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. Mặt khác, cũng trình bày một số vấn đề kỹ thuật khi trình bày nội dung luận án.
Từ khóa: Phương pháp nghiên cứu; Hình thức văn bản; Kỹ thuật trình bày
7. Bàn về chính sách an sinh xã hội đối với nhà giáo ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thanh Bình// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 45 – 51
Tóm tắt: Trong những năm qua, Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần đối với nhà giáo, như: ưu đãi về tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên. Những chế độ, chính sách của nhà giáo là cơ sở và động lực rất quan trọng giúp nhà giáo ổn định cuộc sống, yên tâm cống hiến cho công việc. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số bất cập trong việc thực hiện các chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương hưu, điều kiện sống… điều này khiến nhiều nhà giáo chưa thực sự yên tâm công tác. Việc nghiên cứu và đánh giá về chính sách an sinh xã hội đối với nhà giáo ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết để đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với nhà giáo nhằm tạo động lực làm việc, tăng sức cống hiến của nhà giáo đối với nền giáo dục – đào tạo của quốc gia.
Từ khóa: An sinh xã hội; Chính sách an sinh xã hội; Nhà giáo
8. Bàn thêm về thuật ngữ quản lý, quản trị và lãnh đạo/ Ngô Viết Sơn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 52 – 59
Tóm tắt: Sau khi bàn thêm vè các thuật ngữ quản lý, quản trị và lãnh đạo, tác giả muốn tạo tiền đề cho việc hiểu và vận dụng vào việc phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam.
Từ khóa: Quản lý; Quản trị; Lãnh đạo
9. Nội dung quản lý đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ/ Nguyễn Đức Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 60 – 65
Tóm tắt: Bài viết trình bày 9 nội dung quản lý đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ, gồm: xác định nhu cầu nguồn nhân lực; thiết lập chương trình đào tạo; tuyển sinh; giảng dạy của giảng viên; học tập của sinh viên; trang bị, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; thiết lập, phát huy lợi thế và hạn chế các bất thuận của môi trường đào tạo; đánh giá kết quả đào tạo; quản lý các hoạt động sau đào tạo.
Từ khóa: Quản lý; Đào tạo; Nguồn nhân lực; Thị trường lao động; Cao đẳng công nghệ
10. Đổi mới hoạt động đào tạo đại học chính quy ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay/ Vũ Hồng Thái// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 66 – 72
Tóm tắt: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo là một mục tiêu lớn đã được Hội nghị Trung ương 8, khóa XI khẳng định. Điều này đã thể hiện rõ ý chí và quyết tâm không chỉ của Đảng, Nhà nước hay của ngành Giáo dục mà là ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn dân tộc. Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trường Dảng, trường đại học, một trung tâm nghiên cứu khoa học trọng điểm của cả nước, có vai trò rất quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, thương hiệu của nhà trường. Bài viết tập trung bàn về việc đổi mới hoạt động đào tạo đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đào tạo; Đại học; Tín chỉ; Học phần
11. Vận dụng mô hình CIPO vào quản lý dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên theo hướng đảm bảo chất lượng/ Trịnh Ngọc Tùng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 73 – 78
Tóm tắt: Bài viết trình bày, vận dụng mô hình CIPO vào quản lý dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên gồm: quản lý đầu vào, quá trình dạy học, đầu ra, bối cảnh dạy học theo hướng đảm bảo chất lượng sẽ đảm bảo được chất lượng dạy học môn chuyên ở trường trung học phổ thông chuyên, đáp ứng mục tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi và đào tạo nhân tài cho đất nước.
Từ khóa: Quản lý dạy học; Môn chuyên; Trường trung học phổ thông; Đảm bảo chất lượng; CIPO
12. Phát hiện lỗi phát âm tiếng Anh của học sinh người Việt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và phương pháp điều chỉnh/ Phạm Mạnh Hà, Phạm Khắc Bội// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 79 – 83
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số lỗi phát âm tiếng Anh của học sinh người Việt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Từ việc chỉ ra các lỗi, nguyên nhân xuất hiện các lỗi, bài viết đưa ra 2 cách khắc phục hướng tới hai đối tượng là giáo viên và học sinh.
Từ khóa: Lỗi phát âm; Tiếng Anh; Học sinh người Việt; Tỉnh Tuyên Quang
13. Thử nghiệm một số biện pháp phát triển kỹ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn/ Tạ Thị Thu Hằng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 84 – 88
Tóm tắt: Bài báo trình bày về kết quả thực nghiệm một số biện pháp phát triển kỹ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã mang lại hiệu quả bước đầu về trình độ phát triển, hoàn thiện kỹ năng dạy học của sinh viên năm thứ hai. Kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm đã chứng minh biện pháp đưa ra là cần thiết, khả thi và đem lại hiệu quả thiết thực cho sinh viên. Kết quả sẽ hiệu quả hơn, nếu được tiến hành thực nghiệm trong một quá trình lâu dài, nghiêm túc theo đúng quy trình, đa dạng hóa các con đường và phương pháp rèn luyện.
Từ khóa: Thử nghiệm; Phát triển; Kỹ năng dạy học; Sinh viên; Cao đẳng
14. Giải pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hệ thống tín chỉ hiện nay/ Đặng Thị Hoàng Liên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 89 – 93
Tóm tắt: Hoạt động tự học có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học ở trường đại học của sinh viên nói chung và trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng. Vì hoạt động tự học nhằm phát huy tính tự giác, tích cực đọc sách và nghiên cứu của sinh viên. Cho nên, hiện nay các trường đại học đã và đang quan tâm, khuyến khích sinh viên tự học nhất là theo hình thức dạy học theo tín chỉ. Bài viết nghiên cứu giải pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hệ thống tín chỉ hiện nay.
Từ khóa: Quản lý; Tự học; Sinh viên; Tín chỉ; Đại học Công nghiệp Hà Nội
15. Thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lý học giáo dục/ Cao Xuân Liễu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 94 – 98
Tóm tắt: Bài báo tập trung làm rõ thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lý học giáo dục. Theo nghiên cứu, hầu hết sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lý học giáo dục đều có việc làm phù hợp hoặc gần phù hợp với chuyên ngành đào tạo theo các hướng chuyên sâu như: tham vấn trị liệu, công tác xã hội, giảng dạy.
Từ khóa: Việc làm; Sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục
16. Xây dựng chuyên ngành Chính sách công ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội/ Lê Thị Thu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 99 – 104
Tóm tắt: Mở ngành, chuyên ngành học mới là hoạt động cần thiết của các trường đại học, cao đẳng nhằm mục tiêu đa dạng hóa chương trình đào tạo, thu hút sự chú ý của sinh viên và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội. Tuy nhiên, việc mở ngành, chuyên ngành học cần được xây dựng trên các cơ sở khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật về giáo dục và đáp ứng các yêu cầu về năng lực của cơ sở đào tạo. Bài viết tập trung bàn về các cơ sở khoa học và nêu ra một số định hướng có tính giải pháp trong việc xây dựng chuyên ngành Chính sách công thuộc ngành Chính trị học ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Từ khóa: Chuyên ngành; Chính sách công; Đại học Nội vụ Hà Nội
17. Liên kết trường đại học và doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Văn Hà// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 105 – 112
Tóm tắt: Trường đại học liên kết với doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả đào tạo và nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu xã hội mà còn là phương thức để huy động được các nguồn lực từ doanh nghiệp phục vụ hoạt động của trường. Đối với doanh nghiệp, trường đại học không chỉ là nơi cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng mà còn góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn, giúp doanh nghiệp nắm bắt và đổi mới công nghệ. Hiện nay, liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, cơ bản chỉ được thực hiện trong hoạt động đào tạo nên chưa phát huy được hết những nguồn lực tiềm năng của cả hai bên. Bài viết tập trung bàn về liên kết trường đại học và doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp.
Từ khóa: Liên kết; Hợp tác; Trường đại học và doanh nghiệp
18. Thực trạng quá trình chuyển tiếp sinh viên ngành Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục từ “Người học” sang “Người lao động”/ Lê Vũ Hà// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 113 – 118
Tóm tắt: Công tác hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của sinh viên từ “Người học” thành “Người lao động” là một hoạt động có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đầu ra cũng như tăng tỷ lệ sinh viên tìm việc thành công. Sinh viên ngành Quản lý giáo dục với mã ngành đào tạo đặc thù chưa có nhiều dầu ấn trong thị trường lao động càng đặt ra yêu cầu nhà quản lý phải có những biện pháp quản lý nhằm hỗ trợ quá trình chuyển tiếp đó hiệu quả hơn. Bài viết đề cập tới thực trạng công tác quản lý hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của sinh viên từ “Người học” thành “Người lao động” của mã ngành Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục.
Từ khóa: Quản lý; Quá trình chuyển tiếp; Mã ngành Quản lý giáo dục
19. Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho cán bộ tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương/ Vũ Thị Lan Hương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2017 .- Tr. 119 – 122
Tóm tắt: Quản lý y tế không đơn thuần chỉ là quản lý về chuyên môn y khoa, mà phải quản lý toàn diện, trong đó có quản lý các nguồn lực như tài chính, nhân lực, vật lực và cơ sở hạ tầng. Bài viết tìm hiểu thực trạng năng lực của nhân viên tư vấn tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Từ đó, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng tư vấn tại Trung tâm.
Từ khóa: Năng lực tư vấn; Sức khỏe thai phụ; Chẩn đoán trước sinh

Trung tâm Thông tin Thư viện