Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 7 năm 2017
11 tháng 3, 2020 bởi
Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 7 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ hiệu trưởng theo tiêu chuẩn/ Nguyễn Huy Hoàng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 1 – 8
Tóm tắt: Các quốc gia trên thế giới đều quan tâm đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng làm cơ sở để phát triển chất lượng giáo dục. Bài viết đề cập đến kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xác định các tiêu chuẩn hiệu trưởng để phát triển đội ngũ hiệu trưởng nhà trường và những bài học kinh nghiệm để phát triển giáo dục ở Việt Nam.
Từ khóa: Tiêu chuẩn; Chuẩn hiệu trưởng; Kinh nghiệm
2. Nghiên cứu quan hệ giữa đảm bảo chất lượng giáo dục và văn hóa chất lượng trong trường đại học/ Nguyễn Thị Yến Ngọc// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 9 – 14
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, các khái niệm chất lượng giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục… không còn xa lạ với hệ thống và các nhà quản lý giáo dục đại học. Tuy nhiên, các khái niệm văn hóa tổ chức, văn hóa chất lượng giáo dục trong trường đại học vẫn còn khá mới mẻ, vẫn còn có nhiều cách hiểu và tiếp cận khác nhau. Với mục tiêu nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm về văn hóa chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường đại học, tác giả đã sử dụng các quan điểm, cách tiếp cận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lý quốc tế và trong nước để làm rõ nội hàm của văn hóa chất lượng giáo dục trong trường đại học, trong đó đi sâu tìm hiểu về mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng giáo dục và văn hóa chất lượng giáo dục trong trường đại học.
Từ khóa: Quản lý; Văn hóa; Chất lượng giáo dục
3. Chính sách chăm sóc trẻ em và giáo dục mầm non ở Malaysia/ Nguyễn Thị Thanh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 15 – 19
Tóm tắt: Chính sách chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non ở Malaysia hướng đến việc chuẩn bị nền tảng cho trẻ vào tiểu học một cách tốt nhất. Tuy nhiên cho đến nay, việc trẻ em đi nhà trẻ và học mẫu giáo không mang tính bắt buộc. Hậu quả là trẻ em bị thiệt thòi và đối xử bất bình đẳng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện nay vẫn tồn tại thực tế là trẻ em ở quốc gia này vẫn bị đối xử không công bằng trong chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đặc biệt là trẻ ở vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo xa xôi, trẻ em cần được chăm sóc đặc biệt. Bài viết này sẽ phân tích những chính sách chăm sóc trẻ em và giáo dục mầm non ở Malaysia.
Từ khóa: Nhà trẻ ở Malaysia; Trường mầm non ở Malaysia; Giáo dục mầm non ở Malaysia
4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên/ Trần Thị Bích Thoa// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 20 – 26
Tóm tắt: Đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành các hoạt động, có thể coi đây là nguồn nhân lực cốt cán, quyết định chất lượng hoạt động của nhà trường. Bài viết đề cập đến thực trạng đội ngũ và biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; với hy vọng góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường nói chung và cán bộ quản lý trường trung học cơ sở thị xã Sông Cầu nói riêng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và đòng bộ về cơ cấu để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.
Từ khóa: Phát triển; Cán bộ quản lý; Trường trung học cơ sở
5. Công tác phối hợp trong quản lý trung tâm học tập cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân/ Kiều Văn Minh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 27 – 32
Tóm tắt: Xây dựng xã hội học tập hiện đang là xu thế trên thế giới, một xu thế mới trong quá trình phát triển của nhân loại ở thời kỳ hậu công nghiệp. Đó cũng là đòi hỏi của yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc xây dựng nền kinh tế tri thức. Xây dựng xã hội học tập mà nòng cốt là phát triển trung tâm học tập cộng đồng đang là vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm. Để trung tâm học tập cộng đồng hoạt động thực sự hiệu quả và phát huy vai trò của cơ sở giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân. Bài viết này nghiên cứu về công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong quản lý trung tâm học tập cộng đồng cho đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, xu thế phát triển của giáo dục và bối cảnh đổi mới hiện nay.
Từ khóa: Trung tâm học tập cộng đồng; Quản lý
6. Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Đỗ Thị Thúy Hằng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 33 – 38
Tóm tắt: Chất lượng giáo dục của nhà trường phần lớn do đội ngũ giáo viên quyết định. Do đó việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trường, là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâ dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục đất nước. Bài báo nghiên cứu cách thức tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
Từ khóa: Năng lực nghề nghiệp; Bồi dưỡng giáo viên phổ thông
7. Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên với môi trường học tập tại Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên/ Nguyễn Công Hoàng, Hứa Thị Biên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 39 – 45
Tóm tắt: Bài viết tập trung tìm hiểu sự hài lòng của sinh viên với môi trường học tập tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên thông qua các yếu tố chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và phương pháp giảng dạy, giáo trình và tài liệu học tập, cơ sở vật chất, công tác quản lý và phục vụ đào tạo, rèn luyện, và cảm nhận về chất lượng chung về đào tạo mà sinh viên nhận được. Từ đó, đề xuất những khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đề ra mục tiêu nhiệm vụ phù hợp đáp ứng và thỏa mãn được nhu cầu của sinh viên.
Từ khóa: Sự hài lòng; Sinh viên; Môi trường học tập; Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên
8. Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với đào tạo thạc sĩ trong trường đại học hiện nay ở Việt Nam/ Nguyễn Thu Hà// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 46 – 51
Tóm tắt: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên là một trong những mục tiêu chính của mọi trường đại học, viện nghiên cứu, giúp nâng cao khả năng sáng tạo khoa học và chất lượng đào tạo trong mỗi nhà trường. Bài viết trình bày về vai trò của nghiên cứu khoa học đối với đào tạo thạc sĩ ở các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học; Chất lượng đào tạo; Sau đại học
9. Nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy/ Nguyễn Thị Hương Giang// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 52 – 57
Tóm tắt: Thực tế cho thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng trong các cơ sở giáo dục đại học, đây là cơ sở để truyền đạt những tri thức mới, giúp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội nói chng và của Ngành Công an nói riêng. Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị trại Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Bài viết tập trung làm rõ những bất cập, hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng thời cung cấp một số kiến nghị cơ bản để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các môn Lý luận chính trị.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học; Chất lượng giảng dạy; Lý luận chính trị; Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy
10. Dạy học các môn Lý luận chính trị nhằm tạo hứng thú học tập cho sinh viên ở đại học hiện nay/ Tạ Thị Kim Ngân// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 58 – 62
Tóm tắt: Hứng thú là một thuộc tính tâm lý – nhân cách có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của con người. Tạo hứng thú trong học tập cho người học là quá trình đặc biệt trong quá trình dạy – học. Bởi vì, dạy – học là một hoạt động phức tạp, trong đó chất lượng, hiệu quả cơ bản phụ thuộc vào chủ thể nhận thức – người học. Ở các trường đại học hiện nay, các môn Lý luận chính trị trở thành môn học bắt buộc chung cho tất cả các ngành học, giúp cho người học những phẩm chất tốt đẹp, trực tiếp hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức trong sáng, niềm tin, lý tưởng vững chắc… Vì vậy, tạo hứng thú cho sinh viên trong học tập các môn Lý luận chính trị có ý nghĩa cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Hứng thú học tập; Lý luận chính trị
11. Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên cao đẳng khối kinh tế - kỹ thuật/ Ngô Quang Hùng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 63 – 67
Tóm tắt: Bài báo đã tiến hành khảo sát thực trạng công tác Giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Từ đó đưa ra một số cơ sở lý luận làm cơ sở đè xuất lựa chọn được những giải pháp và ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Đánh giá hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, khẳng định được tính hiệu quả nâng cao thể lực cũng như chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên, thể hiện qua những mặt chất lượng môn học thể dục, trình độ thể lực của sinh viên và các phong trào tập luyện thể dục thể thao đã phát triển.
Từ khóa: Năng lực; Giáo dục thể chất
12. Nhận diện nhu cầu thị trường lao động nguồn nhân lực công nghệ và phương thức đáp ứng nhu cầu tại các trường cao đẳng/ Nguyễn Đức Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 68 – 72
Tóm tắt: Để tạo được nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động, các trường cao đẳng cần nhận diện được nhu cầu thị trường lao động và phải có các phương thức đáp ứng nhu cầu đó. Từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bài viết đề xuất một số định hướng về phương thức đáp ứng nhu cầu thị trường lao động nguồn nhân lực công nghệ của các trường cao đẳng.
Từ khóa: Nhận diện; Nhu cầu; Thị trường lao động; Nguồn nhân lực
13. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học tại các trường trung học cơ sở huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội/ Đào Thị Phượng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 73 – 80
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu bài học của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Bài báo đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học của các nhà trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Từ khóa: Quản lý; Tổ chuyên môn; Nghiên cứu bài học
14. Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng ASEAN/ Nguyễn Ánh Tuyết// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 81 – 87
Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một phần quan trọng của quá trình đào tạo trong các nhà trường. Nó cũng có vai trò tích cực trong việc điều chỉnh nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập hướng tới sự tiến bộ của sinh viên. Bài báo này nghiên cứu thực trạng quản lý trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng ASEAN, Việt Nam.
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Kiếm tra; Đánh giá; Kết quả học tập
15. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội/ Nguyễn Duy Hùng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2017 .- Tr. 88 – 94
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, việc quản lý giáo dục học sinh bậc trung học phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội đã được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục, đặc biệt là về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức. Bài báo đề xuất một số biện pháp cho quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc trung học phổ thông tại Trung tâm.
Từ khóa: Quản lý; Giáo dục đạo đức

Trung tâm Thông tin Thư viện