Thư mục Tạp chí Quản lý giáo dục số 3 năm 2017
9 tháng 11, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Quản lý giáo dục số 3 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Quản lý Minh triết và một số suy nghĩ về hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc/ Đặng Quốc Bảo// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 1 – 6
Tóm tắt: Quản lý là tạo dựng quyền lực và sử dụng quyền lực. Có Minh triết thì quyền lực tạo nên có tính nhân văn, thiếu Minh triết thì quyền lực đó dễ mang tính phủ đoan, phi nhân văn. Bài viết luận bàn về Minh triết và hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cùng Tây Bắc.
Từ khóa: Minh triết; Quản lý; Cán bộ quản lý; Tây Bắc
2. Sửa đổi, bổ sung luật giáo dục tạo hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo/ Nguyễn Đức Cường, Lê Thu Phương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 7 – 14
Tóm tắt: Luật Giáo dục năm 2005 và hệ thống văn bản hướng dẫn luật đã góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 29 và phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Luật Giáo dục 2005 cần được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo hành lang pháp lý cho giáo dục phát triển.
Từ khóa: Luật Giáo dục; Sửa đổi; Bổ sung
3. Thực trạng năng lực quản lý của hiệu trưởng trường trung học phổ thông theo khung năng lực/ Trần Hữu Hoan// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 15 – 21
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông theo chuẩn là một trong những hướng đi đúng đắn và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, là cơ sở quan trọng cho hoạt dộngđào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học, là cơ sở để xác định được nhu cầu bồi dưỡng, nội dung chương trình bồi dưỡng năng lực quản lý của hiệu trưởng trường trung học phổ thông. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả phân tích kết quả khảo sát về thực trạng năng lực quản lý của đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông và đưa ra một số ý kiến đánh giá và khuyến nghị về công tác bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng.
Từ khóa: Hiệu trưởng; Trường trung học phổ thông; Bồi dưỡng; Đánh giá; Năng lực quản lý
4. Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nhìn dưới góc độ năng lực thực hiện/ Ngô Viết Sơn// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 22 – 27
Tóm tắt: Trên cơ sở hiểu khái niệm năng lực và nhận diện chức năng, nhiệm vụ chính của người lãnh đạo quản lý, bài viết nghiên cứu vấn đề: Cấu trúc và nội dung thiết yếu khi xây dựng chương trình một chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Chuẩn bị và lựa chọn người dạy nhằm đáp ứng yêu cầu về phương pháp dạy bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đạt hiệu quả.
Từ khóa: Chương trình bồi dưỡng; Phương pháp giảng dạy; Quản lý giáo dục
5. Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông/ Trần Quốc Tuấn// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 28 – 33
Tóm tắt: Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt.
Từ khóa: Bồi dưỡng; Cán bộ quản lý; Giáo dục phổ thông; Định hướng; Giải pháp
6. Một số kỹ năng cơ bản của người quản lý áp dụng trong các nhà trường hiện nay/ Chu Thị Hà// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 34 – 38
Tóm tắt: Kỹ năng quản lý là khả năng vận dụng những kiến thức về quản lý vào hoạt động thực tế ở đơn vị trường để đạt được hiệu quả cao nhất. Một cán bộ quản lý tốt cần phải tự học tập, nghiên cứu và tự rèn luyện để phát triển những kỹ năng mà mình còn khiếm khuyết, cũng như áp dụng một cách rất linh hoạt các kỹ năng trong công việc của mình góp phần hoàn thành công việc quản lý với hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Kỹ năng; Quản lý; Trường học
7. Bồi dưỡng phát triển năng lực cán bộ quản lý trường học/ Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 39 – 44
Tóm tắt: Xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, kinh tế tri thức… đã tác động mạnh mẽ đến giáo dục; yêu cầu giáo dục phải thay đổi để thích nghi và phát triển, trong đó có năng lực người lãnh đạo, quản lý. Bài viết nêu những yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đổii mới quản lý trường phổ thông và năng lực đáp ứng của đội ngũ này theo tiếp cận năng lực thực hiện thông qua việc bồi dưỡng.
Từ khóa: Bồi dưỡng; Phát triển năng lực; Đội ngũ; Cán bộ quản lý; Năng lực thực hiện
8. Hoạt động thanh tra giáo dục trong các trường cao đẳng, đại học hiện nay/ Nguyễn Huy Sự// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 45 – 48
Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới toàn diện nền giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới các hoạt động thanh tra theo hướng chuyển đổi nội dung từ thanh tra chuyên môn sang thanh ta công tác quản lý. Tuy nhiên, trong hoạt động thanh tra giáo dục tại các trường cao đẳng, đại học vẫn còn những hạn chế, bất cập. Bài viết làm rõ vai trò và thực trạng công tác thanh tra giáo dục trong các trường cao đẳng, đại học, đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác thanh tra giáo dục trong các trường cao đẳng, đại học trong bối cảnh mới.
Từ khóa: Thanh tra; Giáo dục; Cao đẳng; Đại học
9. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường trung học cơ sở theo tiếp cận phát triển năng lực/ Lê Kim Anh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 49 – 54
Tóm tắt: Để phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục thế giới, bên cạnh đổi mới nội dung, giáo dục phổ thông nước ta cần tập trung đổi mới mạnh mẽ về phương pháp nhằm định hướng phát triển năng lực người học và tạo điều kiện tốt cho người học có thể phát huy hết khả năng tư duy của mình, biến quá trình học của người học thành quá trình phát triển tư duy sáng tạo. Chính vì vậy, giáo dục sáng tạo sẽ rất có hiệu quả trong các hoạt động trải nghiệm – nhiều nước gọi là Hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm tổ chức các hoạt động này ở một số quốc gia trên thế giới, Từ đó tiếp cận hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh bậc trung học cơ sở ở Việt Nam.
Từ khóa: Hoạt động giáo dục; Trải nghiệm sáng tạo; Phát triển năng lực; Trung học sơ sở
10. Rèn luyện kỹ năng sáng tạo cho học sinh dự bị dân tộc thông qua phương pháp thảo luận nhóm trong giờ dạy Ngữ văn/ Nguyễn Thị Nhung// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 55 – 61
Tóm tắt: Rèn luyện năng lực sáng tạo trong quá trình dạy học nói chung và dạy môn Ngữ văn nói riêng là một trong những mục tiêu cơ bản của phương pháp dạy học theo hướng pháp triển năng lực. Có rất nhiều phương pháp để rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày một phương pháp mà qua nhiều năm áp dụng và đạt hiệu quả cao nhất trong việc rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh Dự bị Dân tộc: Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm trong giờ dạy Ngữ văn.
Từ khóa: Năng lực sáng tạo; Dạy học Ngữ văn
11. Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội/ Lê Thị Bắc// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 62 – 67
Tóm tắt: Bài báo xem xét từ thực tế việc dạy học Ngữ văn ở nhà trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội. Từ đó, đề xuất biện pháp cho quản lý hoạt động dạy học Ngữ văn hướng tới phát triển năng lực học sinh tại Nhà trường.
Từ khóa: Năng lực học sinh; Dạy học Ngữ văn; Quản lý giáo dục
12. Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh trực tuyến tại Trung tâm Ngoại ngữ OSC Hà Nội/ Phạm Ngọc Hoàn// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 68 – 72
Tóm tắt: Từ nghiên cứu ưu điểm, nhược điểm của dạy học trực tuyến môn tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ OSC thành phố Hà Nội, tác giả đưa ra các gợi ý cho quản lý hoạt đọng dạy học tiếng Anh trực tuyến tại Trung tâm OSC Hà Nội.
Từ khóa: Dạy học tiếng Anh; Trực tuyến; Trung tâm OSC Hà Nội
13. Vận dụng một số lý thuyết tâm lý học để định hướng giáo dục hành vi cho trẻ 3 đến 5 tuổi/ Trần Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 73 – 77
Tóm tắt: Bài viết trình bày việc vận dụng lý thuyết “Hành vi tạo tác” của Skinner và lý thuyết “Hình thành hành động trí tuệ” của Galperin vào việc định hướng giáo dục hành vi cho trẻ 3 đến 5 tuổi. Qua đó, tác giả cho thấy các kỹ thuật của lý thuyết “Hành vi tạo tác” được dùng làm phương tiện cho việc vận dụng lý thuyết “Hình thành hành động trí tuệ” trong quá trình hình thành hành động ở trẻ.
Từ khóa: Tâm lý hoc; Hành vi giáo dục; Hoạt động trí tuệ
14. Xây dựng hệ thống thực hành Công nghệ Thông tin và Viễn thông bằng công nghệ ảo hóa/ Phạm Hùng, Phan Văn Tiến// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 78 – 83
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu vấn đề xây dựng các hệ thống đào tạo thực hành trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Viễn thông, đánh giá thực trạng về công nghệ sử dụng tại các trường Cao đẳng trong nước và thế giới, đề xuất mô hình thiết kế hệ thống đào tạo thực hành theo công nghệ ảo hóa giúp tiết kiệm tối đa chi phí đào tạo. Hệ thống có thể được sử dụng để đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Viễn thông trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như lập trình mạng, lập trình di động, và quản trị mạng. Hệ thống có các bài thực hành mẫu đi kèm giúp người dùng có thể thao tác được với hệ thống mà không cần người hướng dẫn.
Từ khóa: WebRTC; IPPBX, Router; Firewall
15. Phát triển mô hình nhà trường trung học phổ thông chất lượng cao ở Hà Nội/ Hoàng Đức Hạnh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 3/2017 .- Tr. 84 – 90
Tóm tắt: Phát triển mô hình trường trung học phổ thông chất lượng cao ở thủ đô Hà Nội là một giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, cần có sự quản lý đẻ hỗ trợ mô hình này dẫn đến thành công trong giảng dạy và học tập. Với mục đích này, tác giả đề xuất một số giải pháp để phát triển mô hình nhà trường trung học phổ thông chất lượng cao ở thành phố Hà Nội.
Từ khóa: Trường chất lượng cao; Phát triển nhà trường; Đổi mới giáo dục

Trung tâm Thông tin Thư viện