Thư mục Tạp chí Quản lý giáo dục số 2 năm 2017
3 tháng 10, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Quản lý giáo dục số 2 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Xây dựng khung năng lực đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông/ Trần Hữu Hoan// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 1 – 6
Tóm tắt: Khung năng lực (Competences framework) đào tạo giáo viên trung học phổ thông là tổ hợp các tiêu chí về phẩm chất cá nhân, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng quản lý trong môi trường nhà trường và xã hội. Việc xây dựng khung năng lực tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói chung và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau 2018 là vấn đề cáp bách, có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở định hướng giúp các cơ sở gáo dục đại học đào tạo giáo viên trong việc điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo cho phù hợp.
Từ khóa: Năng lực; Đào tạo giáo viên; Khung năng lực; Chương trình giáo dục
2. Phát triển chương trình đào tạo nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên/ Phạm Hoàng Tú Linh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 7 – 15
Tóm tắt: Với sự bùng nổ của tri thức và khoa học công nghệ, việc phát triển chương trình đào tạo cần liên tục điều chỉnh, xây dựng và nâng cao nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên để phù hợp với yêu cầu cảu xã hội. Trong đó, việc phát triển chương trình đào tạo đang hiện hữu như là một xu thế toàn cầu và tất yếu trong nhà trường và là giải pháp tốt cho nền giáo dục đại học. Nghiên cứu của tác giả phân tích khái niệm, nội dung của việc phát triển chương trình đào tạo nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng.
Từ khóa: Xây dựng; Chương trình đào tạo; Phát triển; Năng lực; Nghề nghiệp; Sinh viên
3. Tại sao phải kiểm định chất lượng các trường đại học Việt Nam theo bộ tiêu chuẩn mới?/ Nguyễn Hữu Cương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 16 – 22
Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả trình bày 7 lý do giải thích việc tại sao cần phải kiểm định chất lượng các trường đại học của Việt Nam theo một bộ tiêu chuẩn mới. Trước hết, một số lý do được tổng hợp từ thực tiễn triển khai kiểm định trường đại học ở nước ta theo bộ tiêu chuẩn hiện hành. Hơn thế nữa, những lý do khác được đưa ra qua việc phân tích dự thảo của bộ tiêu chuẩn mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
Từ khóa: Kiểm định chất lượng; Trường đại học; Tiêu chuẩn; Tiêu chí
4. Những đổi mới trong công tác giáo dục đạo đức chính trị tại Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020/ Nguyễn Hữu Cương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 23 – 27
Tóm tắt: Hiện nay, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác giáo dục đạo đức chính trị cho cán bộ đảng viên đang phải đối mắt với nhiều thách thức, khó khăn xuất phát từ những yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Trong bối cảnh đó, tại Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội đã có nhiều đổi mới, cải cách trong công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy làm sao để phù hợp với tình hình, điểu kiện thực tế tại mỗi đơn vị. Những đổi mới trong phương thức triển khai các mặt công tác xây dựng định hướng đến mục tiêu nâng cao vai trò tổ chức Đảng trong hoạt động chuyên môn tại các đơn vị. Qua đó bước đầu thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức chính trị đối với cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức; Đảng bộ Khối Công nghiệp; Sáng tạo
5. Chất lượng giảng dạy môn Quản trị chuỗi cung ứng trong các trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh/ Trần Thị Thu Trang// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 28 – 35
Tóm tắt: Những năm gần đây, môn học Quản trị chuỗi cung ứng đã được đưa vào chương trình đào tạo của các trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với xu hướng phát triển chung của các trường đại học trên thế giới. Bài viết khảo cứu giá trị kỳ vọng và mức độ cảm nhận của sinh viên và các nhân tố tác động tới chất lượng giảng dạy môn học Quản trị chuỗi cung ứng trong các trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh theo thang đo Servqual, từ đó đề xuất các gợi ý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Quản trị chuỗi cung ứng trong các trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.
Từ khóa: Chất lượng giảng dạy; Quản trị chuỗi cung ứng; Servqual; Trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
6. Đánh giá hiệu quả của một số dự án học tập liên hệ toán học với thực tiễn/ Nguyễn Danh Nam, Trần Thị Thái// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 36 – 41
Tóm tắt: Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học giúp học sinh phát triển năng lực hợp tác, năng lực công nghệ thông tin và năng lực vân dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tác giả đã thiết kế một số dự án học tập gắn nội dung của môn Toán với các tình huống trong thực tiễn và đánh giá hiệu quả của các dự án này trong phát triển năng lực của học sinh. Nghiên cứu được thực hiện với 90 học sinh lớp 12 ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả cao của một số dự án học tập liên hệ toán học với thực tiễn. Thông qua các dự án này, học sinh được tập duyệt nghiên cứu trong môi trường làm việc theo nhóm, phát triển các kỹ năng liên cá nhân và hiểu được ứng dụng của các khái niệm toán học trong thực tế.
Từ khóa: Dự án học tập; Dạy học; Toán học với thực tiễn
7. Nâng cao tính linh hoạt trong phương pháp giảng dạy theo mô hình DECA/ Nguyễn Hồng Chí, Lê Trúc Thanh Tùng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 42 – 49
Tóm tắt: Trong bài viết này, nhóm tác giả nghiên cứu phương pháp tạo ra sự linh hoạt trong các hình thức giảng dạy theo mô hình DECA (Diversification, Expert, Context-flexible, Autonomy: Đa dạng hóa, Nâng cao chuyên môn, Linh hoạt theo hoàn cảnh, Tự chủ). Mô hình này dựa trên phương pháp luận triết học hiện sinh tồn tại trên thế giới của Martin Heidegger (1962). Sự đa dạng hóa này đòi hỏi giáo viên phải tự nâng cao chuyên môn và có khả năng tự chủ trong thực hành nghiệp vụ. Mô hình DECA hướng đến việc bồi dưỡng năng lực học tập suốt đời của giáo viên.
Từ khóa: DECA; Phương pháp giảng dạy
8. Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi – Ba Dình, Hà Nội/ Nguyễn Văn Huy// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 50 – 55
Tóm tắt: Dạy và học là hoạt động cơ bản trong nhà trường trung học phổ thông. Trong quá trình đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện hướng tới nâng cao chất lượng học tập của học sinh, việc quản lý hoạt động giảng dạy tại các trường trung học phổ thông cũng phải được đổi mới. Bài viết này, tác giả đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy và học cho phát triển năng lực học sinh tại trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Từ khóa: Năng lực học sinh; Hoạt động dạy và học; Quản lý giáo dục
9. Khảo sát sự hài lòng của người học về công tác học sinh – sinh viên ở trường Đại học Điều dưỡng Nam Định/ Nguyễn Hùng Minh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 56 – 61
Tóm tắt: Bài viết dựa trên nội dung khảo sát sự hài lòng của người học về công tác học sinh – sinh viên ở trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, thông qua kết quả khảo sát, ý kiến phản hồi, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học sẽ giúp cho công tác quản lý, phục vụ sinh viên của nhà trường ngày càng được tốt hơn, góp phần quan trọng trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.
Từ khóa: Sự hài lòng; Quản lý; Công tác học sinh – sinh viên
10. Quản lý hoạt động học tiếng Anh hệ trung cấp chuyên nghiệp tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định/ Nguyễn Thị Như Hoa// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 62 – 66
Tóm tắt: Hiện nay, năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên thuộc các chuyên ngành văn hóa nghệ thuật tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Bài viết đề xuất biện pháp quản lý hoạt động học tiếng Anh hệ trung cấp chuyên nghiệp tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định với mục đích chính là cải thiện hiệu quả hoạt động tiếng Anh và nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên trong nhà trường.
Từ khóa: Năng lực ngoại ngữ; Học tiếng Anh; Hoạt động ngoại khóa
11. Thực trạng hoạt động đào tạo ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc/ Nguyễn Thị Kim Nhung// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 67 – 72
Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng đào tạo trình độ cao đẳng ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc. Kết quả này được sử dụng làm tiền đề để nghiên cứu thực trạng quản lý đào tạo trình độ cao đẳng ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc. Từ đó, tác giả sẽ đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dào tạo ở các trường cao đẳng nơi đây.
Từ khóa: Đào tạo; Cao đẳng; Tây Bắc
12. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thanh Hóa/ Nguyễn Mạnh Hợp// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 73 – 79
Tóm tắt: Bài báo đề cập đến khái niệm bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thanh Hóa. Các biện pháp quản lý được xây dựng dựa trên những căn cứ khoa học vững chắc hiện đại về bồi dưỡng giáo dục và căn cứ đặc điểm thực tiễn và thực trạng của các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong cả nước hiện nay và cụ thể ở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa: Quản lý; Bồi dưỡng cán bộ; Công chức; Chi cục Đo lường Chất lượng
13. Thực trạng công tác giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thái Nguyên/ Nguyễn Quốc Khánh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 80 – 85
Tóm tắt: Từ thực trạng của việc học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thái Nguyên, bài báo đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục thể chất trong nhà trường và đánh giá hiệu quả của giải pháp đối với sinh viên.
Từ khóa: Năng lực; Sinh viên ; Giáo dục thể chất
14. Biện pháp nâng cao chất lượng tự học theo nhóm môn Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học tại trường Đại học Tân Trào/ Bùi Ánh Tuyết// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 2/2017 .- Tr. 86 – 90
Tóm tắt: Tự học, tự nghiên cứu là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình đào tạo theo tín chỉ. Giảng viên cần hướng dẫn sinh viên phương pháp tự học để đạt kết quả tốt. Bài viết này hướng đến xây dựng biện pháp cho nâng cao chất lượng tự học theo nhóm môn Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học tại khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Tân Trào.
Từ khóa: Tự học; Hoạt động nhóm; Biện pháp; Chất lượng

Trung tâm Thông tin Thư viện