Thư mục Tạp chí Quản lý giáo dục số 1 năm 2017
15 tháng 8, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Quản lý giáo dục số 1 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam: Bối cảnh mới và định hướng phát triển/ Phạm Đỗ Nhật Tiến// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 1 – 8
Tóm tắt: Giáo dục thường xuyên ở nước ta đang phát triển trong bối cảnh mới. Đó là bối cảnh trong nước với việc tổ chức thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo yêu cầu của Nghị quyết 29. Cùng với đó là bối cảnh quốc tế hướng tới mục tiêu ‘bảo đảm giáo dục có chất lượng bình đẳng và không loại trừ ai, tăng cường các cơ hội học tập suốt đời cho mọi người” của nghị trình phát triển bền vững sau 2015. Đặt trong bối cảnh đó, bài viết này thảo luận về định hướng đổi mới và phát triển, các lựa chọn ưu tiên cứng giải pháp cơ bản để giáo dục thường xuyên nước ta vượt qua các rào cản trên con đường phát triển của nó.
Từ khóa: Giáo dục thường xuyên; Giáo dục mở; Học tập suốt đời; Xã hội học tập
2. Hoàn thiện chuẩn hiệu trưởng – Một số gợi ý từ mô hình lãnh đạo trường học ưu việt của Singapore/ Đặng Thị Thanh Huyền// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 9 – 14
Tóm tắt: Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao về việc hoàn thiện Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông sửa đổi, bổ sung, cho Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức các hoạt động nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn Việt Nam để có thể đưa ra các kết quả nghiên cứu phù hợp và khả thi. Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về chuẩn Hiệu trưởng từ mô hình trường học lãnh đạo ưu việt của Singapore, với việc tạo động lực phát triển nhà trường, lấy sự phát triển và thành công của học sinh là trung tâm của toàn bộ quá trình giáo dục, quản lý nhà trường. Bài viết có sử dụng các kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu hoàn thiện chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Từ khóa: Chuẩn; Tiêu chuẩn; Tiêu chí; Chỉ báo; Năng lực; Lãnh đạo; Quản lý
3. Phát triển chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục/ Hồ Xuân Hồng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 15 – 20
Tóm tắt: Chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường học là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng nhằm phát triển đội ngũ hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bài viết đề xuất quy trình phát triển chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường học gồm 5 bước: 1/Tìm hiểu đối tượng, phân tích nhu cầu; 2/Xác định mục tiêu chương trình bồi dưỡng; 3/Thiết kế chương trình bồi dưỡng; 4/Thực thi chương trình bồi dưỡng; 5/Đánh giá, cải tiến chương trình bồi dưỡng. Các bước nêu trên nếu được tiến hành một cách đầy đủ không những giúp thiết kế được một chương trình định hướng năng lực thực hiện và quan trọng hơn giúp giảng viên dễ dàng thực thi chương trình đó cho hiệu trưởng cụ thể của lớp bồi dưỡng, giúp mỗi hiệu trưởng tự rèn luyện những năng lực thực hiện.
Từ khóa: Phát triển chương trình đào tạo; Hiệu trưởng trường; Năng lực
4. Quản lý hoạt động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở các trường mầm non/ Nguyễn Thụy Vũ// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 21 – 25
Tóm tắt: Bài viết luận bàn về vấn đề phòng chống tai nạn thương tích trẻ em ở tầm vĩ mô (quốc gia, đa ngành) cũng như ở tầm vi mô – vấn đề quản lý hoạt động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở trường mầm non.
Từ khóa: Tai nạn thương tích; Trường mầm non; Quản lý phòng chống tai nạn thương tích
5. Ảnh hưởng của bạo lực học đường đến sự phát triển nhân cách học sinh trung học cơ sở/ Đào Văn Hoàng Giang// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 26 – 31
Tóm tắt: Ngày nay, bạo lực học đường đã trở thành vấn nạn của ngành giáo dục Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển nhân cách học sinh vô cùng lớn. Vấn đề ngăn chặn kịp thời những ảnh hưởng của học lực học đường đến sự phát triển nhân cách học sinh trung học cơ sở và giải pháp phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội là nội dung trọng tâm của bài viết.
Từ khóa: Bạo lực học đường; Nhân cách; Học sinh; Trung học cơ sở
6. Dạy và học tiếng Trung Quốc trong các trường Đại học ở Việt Nam/ Đào Thị Thúy Hằng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 32 – 36
Tóm tắt: Bài viết thông qua phân tích giới thiệu chung về tiếng Trung Quốc cũng như mối tương quan giữa tiếng Trung Quốc với tiếng Việt, từ đó nghiên cứu tình hình giảng dạy và học tập tiếng Trung Quốc trong các trường Đại học ở Việt Nam theo từng mốc thời gian cụ thể; đồng thời nêu ra những ý nghĩa của việc học tiếng Trung đối với học sinh, sinh viên trong thời điểm hiện nay.
Từ khóa: Tiếng Trung Quốc; Giảng dạy; Học tập
7. Giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học tại tỉnh Dăk Lăk trên cơ sở thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục đối với cấp Tiểu học/ Trần Hữu Hoan, Thái Văn Tài// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 37 – 46
Tóm tắt: Tại địa bàn tỉnh Dăk Lăk trong những năm qua, chất lượng giáo dục Tiểu học còn thấp so với mặt bằng chung toàn quốc, một trong những nguyên nhân cơ bản là do công tác quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, yếu kém. Chính vì vậy, cần những giải pháp đồng bộ có cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường Tiểu học trên sơ sở thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục đối với cấp Tiểu học.
Từ khóa: Hiệu trưởng; Phân cấp quản lý nhà nước trong giáo dục; Cấp Tiểu học
8. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội/ Nguyễn Vũ Bích Hiền, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Quốc Trị// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 47 – 53
Tóm tắt: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mang trọng trách của những người đi tiên phong trong đổi mới giáo dục, trong đó có nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ và nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ Quản lý giáo dục các cấp bậc học. Các chương trình bồi dưỡng cần chú trọng đến kiến thức và kỹ năng về quản lý nhà trường; Đa dạng hóa các hình thức và phương thức bồi dưỡng theo hướng liên thông và hướng mở phù hợp với nhu cầu của người học và địa phương.
Từ khóa: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Chương trình bồi dưỡng; Cán bộ quản lý; Đổi mới giáo dục
9. Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Đặng Thị Thanh Thảo// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 54 – 59
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đào tạo nói chung, ngành giáo dục đào tạo thành phố Hà Nội nói riêng đã có những sự quan tâm nhất định tập trung vào quản lý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Để có những biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao công tác quản lý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm giúp sinh viên phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ khóa: Quản lý; trải nghiệm sáng tạo; Sinh viên
10. Phát triển đội ngũ cán bộ thư viện trường Đại học Đồng Tháp/ Nguyễn Thị Như Quyến// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 60 – 65
Tóm tắt: Nguồn nhân lực nói chung và đội ngũ cán bộ thư viện trường đại học nói riêng có nhiệm vụ quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Xu thế phát triển của xã hội hiện nay đòi hỏi phải nâng cao năng lực ở mỗi vị trí công việc, nhằm phục vụ và hoàn thành tốt sứ mệnh của Nhà trường. Bài viết trình bày những nội dung phát triển đội ngũ cán bộ thư viện ở Trường đại học Đồng Tháp trong điều kiện của những cơ hội và thách thức trong xu thế hiện nay đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện trong Nhà trường.
Từ khóa: Thư viện; Phát triển đội ngũ; Cán bộ thư viện
11. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học ngành An toàn Thông tin tại Học viện Kỹ thuật Mật mã/ Hoàng Sỹ Tương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 66 – 71
Tóm tắt: Học viện Kỹ thuật Mật mã là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn về Mật mã và An toàn Thông tin của cả nước. Hoạt động đào tạo của Học viện, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo sau đại học An toàn Thông tin ngày càng phát triển phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế đất nước. Từ khi được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ An toàn Thông tin vào năm 2013, Học viện Kỹ thuật Mật mã trở thành cơ sở đầu tiên trong cả nước đào tạo sau đại học ngành An toàn Thông tin, đến nay, Học viện Kỹ thuật Mật mã đã và đang đào tạo 3 khóa cao học với gần 150 học viên, trong đó 1 khóa, với hơn 50 học viên đã tốt nghiệp.
Từ khóa: Sau đại học; Năng lực đào tạo; An toàn thông tin
12. Giải pháp nâng cao tính tự chủ trong học tập môn tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn/ Lê Thị Chinh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 72 – 76
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu các hoạt động phản ánh tính chủ động trong học tập môn tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từ đó đề xuất giải pháp nhằm giúp sinh viên từng bước làm chủ được quá trình học tập của mình.
Từ khóa: Tính tự chủ; Học tiếng Anh; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
13. Thực trạng dạy và học tiếng Anh cho sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên/ Hoàng Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nguyệt Minh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 77 – 80
Tóm tắt: Đào tạo theo học chế tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến trên thế giới. Ở Việt Nam, phương thức đào tạo này đang được thử nghiệm ở nhiều trường đại học. Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên bắt đầu áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2014 – 2015 đối với trình độ cao đẳng chính quy. Bài viết nhằm đánh giá thực trạng tổ chức dạy – học học phần tiếng Anh theo học chế tín chỉ sau một năm thực hiện, từ đó đổi mới phương pháp tổ chức dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Học chế tín chỉ; Tổ chức dạy và học; Phương pháp giảng dạy
14. Quản lý chương trình đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình theo tiếp cận năng lực thực hiện/ Võ Hoài Giáp// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 81 – 85
Tóm tắt: Thực tế quản lý chương trình đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình còn những hạn chế, đang có khoảng cách giữa chất lượng đào đạo nguồn nhân lực với yêu cầu xã hội, nên rất cần thiết xây dựng các giải pháp quản lý chương trình đào tạo cho nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp.
Từ khóa: Chương trình đào tạo; Nghề; Năng lực thực hiện
15. Thực trạng tổ chức làm việc theo nhóm các học phần đồ án ngành Kỹ thuật Xây dựng và giải pháp/ Hồ Viết Chương, Võ Trọng Cường, Nguyễn Thị Quỳnh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 1/2017 .- Tr. 86 – 90
Tóm tắt: Làm việc theo nhóm là một trong những phương pháp học tập phát huy tính sáng tạo, tư duy độc lập, tinh thần tập thể của sinh viên. Bài báo này nghiên cứu thực trạng tổ chức làmviệc theo nhóm các học phần đồ án ngành Kỹ thuật Xây dựng tại Khoa Xây dựng, trường Đại học Vinh nhằm đưa ra các giải pháp giúp Nhà trường, giảng viên và sinh viên có kế hoạch, tổ chức thực hiện dạy học theo nhóm các học phần đồ án hiệu quả, khoa học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu đào tạo của chuyên ngành.
Từ khóa: Đồ án; Làm việc nhóm; Kỹ thuật xây dựng

Trung tâm Thông tin Thư viện