Thư mục tạp chí ngân hàng số 7 - 2020
11 tháng 3, 2020 bởi
Thư mục tạp chí ngân hàng số 7 - 2020
Trần Hữu Trung


1. Tiến trình hội nhập kinh tế, tỷ giá hối đoái và cán cân vãng lai của Việt Nam/ Phạm Cao Bằng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 7/2018 .- Tr. 2 – 7

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của tỷ giá hữu hiệu thực đến cán cân vãng lai của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Tiến trình hội nhập kinh tế được đo lường bằng độ mở thương mại và thể hiện có tác động tích cực đến cán cân vãng lai. Môi trường quốc tế được đại diện bởi chênh lệch lãi suất trong nước với lãi suất quốc tế, các chỉ số giá cả của bốn nhóm ngành hàng cơ bản. Phương pháp tiếp cận về mặt kinh tế là phương pháp liên thời kỳ có tham khảo các cách tiếp cận khác; phương pháp kinh tế lượng ứng dụng là ARDL. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ giá hữu hiệu thực có tác động đến cán cân vãng lai cả trong ngắn hạn và dài hạn; mối quan hệ dài hạn là dương. Tiến trình hội nhập có tác động tích cực và các yếu tố quốc tế đều có ảnh hưởng có ý nghĩa đến cán cân vãng lai.

Từ khóa: Cán cân vãng lai; Hội nhập kinh tế; Tỷ giá hối đoái

 

2. Nghiên cứu hoàn thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam/ Trương Quốc Cường// Tạp chí Ngân hàng .- Số 7/2018 .- Tr. 8 – 12

Tóm tắt: Xây dựng hệ thống chính sách thuế thu nhập cá nhân đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mức động viên hợp lý không chỉ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước, mà còn đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo cho các hoạt động chi tiêu của Nhà nước. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đơn giản, khoa học trên cơ sở nghiên cứu thông lệ quốc tế là cần thiết cho việc tính thuế thu nhập cá nhân cũng như đảm bảo nguyên tắc công bằng trong thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam. Để góp phần phát triển lý luận về nguyên tắc công bằng trong việc thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, bài viết gồm 3 phần: (i) Thông lệ tính thuế thu nhập cá nhân tại một số quốc gia trên thế giới; (ii) Cơ sở xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân tối ưu; (iii) Một số kiến nghị hoàn thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

Từ khóa: Luật Thuế thu nhập cá nhân; Thuế thu nhập cá nhân

 

3. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động theo Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Phạm Bích Liên, Trần Thị Bình Nguyên, Nguyễn Văn Đạm// Tạp chí Ngân hàng .- Số 7/2018 .- Tr. 13 – 20

Tóm tắt: Cấu trúc ngân hàng thương mại (NHTM) theo Basel II được chia thành hai nhóm (i) Cấu trúc chức năng NHTM theo Basel II và (ii) Cấu trúc quản trị NHTM theo Basel II, trong các cấu phần chính có tính phổ quát liên quan đến rủi ro hoạt động (RRHĐ) tương ứng với mỗi cấu trúc là phương pháp đo lường và mô hình quản trị rủi ro (QTRR). Về mặt lý thuyết, phương pháp đo lường càng phức tạp, yêu cầu vốn càng thấp. Điều này có nghĩa là RRHĐ cần phải được quản lý đầy đủ để đảm bảo mức vốn thấp hơn. Nghiên cứu được thực hiện với các nội dung chính (i) tìm hiểu mô hình QTRR và phương pháp đo lường RRHĐ của các ngân hàng đã triển khai thành công trên thế giới; (ii) phân tích thực trạng quản trị rủi ro hoạt động (QTRRHĐ) tại các NHTM Việt Nam; (iii) kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường QTRRHĐ và đáp ứng được mục tieu cuối cùng của các NHTM là đảm bảo an toàn vốn, chuẩn hóa, cải thiện và lành mạnh hóa lĩnh vực ngân hàng.

Từ khóa: Quản trị rủi ro hoạt động; Basel II; Rủi ro hoạt động; Quản trị rủi ro

 

4. Ứng dụng chat bots trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam/ Nguyễn Minh Sáng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 7/2018 .- Tr. 24 – 29

Tóm tắt: Bài viết phân tích xu hướng phát triển cũng như một số khái niệm liên quan đến chat bots. Qua đó, nghiên cứu phân tích các đặc điểm của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng qua ứng dụng chat bots. Cuối cùng, bài viết nêu một số kịch bản ứng dụng dịch vụ khả thi có thể áp dụng ngay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam.

Từ khóa: Chat bots; Hoạt động kinh doanh ngân hàng

 

5. Phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam: chứng khoán hóa các khoản nợ, rủi ro tín dụng và tính thanh khoản của thị trường/ Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thùy Dương, Vũ Bích Ngọc// Tạp chí Ngân hàng .- Số 7/2018 .- Tr. 30 – 36

Tóm tắt: Bài viết được thực nghiệm nhằm phân tích những yếu tố cần thiết cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam, trong đó áp dụng vào giải pháp chứng khoán hóa các khoản nợ và các hành lang pháp lý. Trước hết, thông qua việc đánh giá tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, cũng như phân tích những tồn tại trong xử lý nợ xấu, bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam. Tiếp theo đó, trên cơ sở phân tích về chứng khoán hóa như một điều kiện giúp phát triển thị trường mua bán nợ, bài viết xem xét vai trò của chứng khoán hóa trọng hạn chế rủi ro tín dụng, tạo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, tạo hàng hóa cho thị trường mua bán nợ. Ngoài ra, bài viết cũng nhìn nhận một số vướng mắc của chứng khoán hóa cũng như rào cản để phát triển thị trường mua bán nợ. Trên cơ sở những phân tích này, tác giả đưa ra một số nhận định, kiến nghị để hỗ trợ quá trình chứng khoán hóa cũng như phát triển thị trường mua bán nợ trong thời gian tới.

Từ khóa: Thị trường mua bán nợ; Chứng khoán hóa; Nợ xấu.