Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 6 năm 2018
25 tháng 10, 2018 bởi
Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 6 năm 2018
Trần Hữu Trung


1. Mô hình chính phủ kiến tạo trong phát triển nền kinh tế xanh tại Việt Nam/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2018 .- Tr. 2 – 8
Tóm tắt: Mô hình chính phủ kiến tạo phát triển là một mô hình đầy tiềm năng, phù hợp với điều kiện văn hóa, kinh tế, xã hội, phù hợp với các giai đoạn phát triển của nhiều quốc gia. Bài viết phân tích ảnh hưởng của chính phủ kiến tạo trong bối cảnh Việt Nam chuyển dịch mô hình tăng trưởng sang hướng xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh; đồng thời, đề xuất một số biện pháp hỗ trợ cụ thể trước mắt mà chính phủ có thể cân nhắc thực hiện để hỗ trợ quá trình xây dựng nền kinh tế xanh cho Việt Nam.
Từ khóa: Mô hình chính phủ kiến tạo phát triển; Kinh tế xanh; Việt Nam
2. Đánh giá tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam bằng mô hình VECM/ Nguyễn Xuân Trường// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2018 .- Tr. 9 – 16
Tóm tắt: Phân tích thực nghiệm tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam bằng mô hình VECM để khảo sát tác động trong ngắn hạn và dài hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy nợ nước ngoài có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Đối với biến nợ nước ngoài, nợ nước ngoài tăng 1% sẽ làm GDP tăng 1.29%. Đồng thời, độ mở nền kinh tế cũng tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế theo tỷ lệ cứ độ mở tăng 1% làm GDP tăng 0.5%. Kết quả này là cơ sở để đưa ra các gợi ý chính sách cho Chính phủ trong việc hoạch định chiến lược sử dụng nợ nước ngoài trong ngắn hạn và dài hạn cho Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Nợ nước ngoài; Tăng trưởng kinh tế; Việt Nam
3. Nỗ lực xử lý nợ xấu trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam/ Lê Thị Thùy Vân// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2018 .- Tr. 17 – 21
Tóm tắt: Bài viết đánh giá những kết quả đạt được trong xử lý nợ xấu ở Việt Nam, gắn với quá trình tái cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. Đồng thời, nhận diện một số hạn chế, các vấn đề đặt ra cần được quan tâm để có giải pháp phù hợp nhằm xử lý triệt để nợ xấu, lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng.
Từ khóa: Nợ xấu; tổ chức tín dụng; Tái cơ cấu
4. Báo cáo tóm tắt hội thảo khoa học quốc gia “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam: Cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện”/ Đặng Anh Tuấn, Bùi Đỗ Vân// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2018 .- Tr. 22 – 25
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam; Cơ hội và thách thức khi áp dụng Basel II tại các NHTM Việt Nam; và Khuyến nghị, giải pháp nhằm áp dụng thành công Basel II tại các NHTM Việt Nam.
Từ khóa: Basel II; Quản trị rủi ro; Ngân hàng thương mại Việt Nam
5. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Tp. HCM và cục thanh tra giám sát ngân hàng Tp. HCM/ Nguyễn Văn Thầy// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2018 .- Tr. 26 – 31
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu tổng quan về cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước; Thực trạng quy định hiện hành về cơ chế phối hợp giữa ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Tp. HCM và cục thanh tra giám sát ngân hàng Tp. HCM trong quản lý nhà nước về thanh tra và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Tp. HCM và cục thanh tra giám sát ngân hàng Tp. HCM trong quản lý nhà nước về thanh tra và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
Từ khóa: Thanh tra; Giám sát; Ngân hàng
6. Chính sách tiền tệ phi truyền thống, thực tiễn các nước và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam/ Nguyễn Trọng Tài// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2018 .- Tr. 40 – 48
Tóm tắt: Chính sách tiền tệ (CSTT) truyền thống được các ngân hàng trung ương (NHTW) áp dụng trong những năm qua và phát huy các tác động tích cực trong việc ổn định thị trường tài chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, khi thị trường tài chính đã lún sâu vào khủng hoảng, CSTT bị suy giảm hiệu lực, đòi hỏi NHTW cần phải đưa ra các công cụ khác để tác động lên thị trường tài chính và các công cụ chính sách này được gọi tên là các công cụ CSTT phi truyền thống. Bài viết này tập trung đề cập việc sử dụng CSTT phi truyền thống tại một số nước, đồng thời, trên cơ sở đề cập khái quát tình hình áp dụng CSTT phi truyền thống tại Việt Nam những năm qua sẽ đưa ra một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.
7. Kinh nghiệm của Bank of America trong phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và một số đề xuất đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đinh Xuân Hà, Nguyễn Thị Hương Thanh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 6/2018 .- Tr. 49 – 55
Tóm tắt: Trong gần 100 năm phát triển, đồng hành với sự lớn mạnh của nước Mỹ, Bank of America (BoA) không chỉ đã đứng vững, khẳng định vị trí của mình trong thị trường tài chính – ngân hàng, mà còn định vị trong tâm trí và sự tin tưởng của khách hàng về một thương hiệu ngân hàng đi đầu trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích hiện đại tại Mỹ. Bài viết này sẽ đi sâu nghiên cứu khinh nghiệm của BoA trong việc phát triển các sản phẩm/dịch vụ ngân hàng ngày càng tiện ích cho khách hàng dựa trên đầu tư phát triển hệ thống công nghệ hiện đại hiện nay. Đây có thể là những kinh nghiệm quý báu để các ngân hàng thương mại Việt Nam nghiên cứu và triển khai ứng dụng.
Từ khóa: Bank of America; BoA; Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; Công nghệ hiện đại
Trung tâm Thông tin Thư viện