Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2017
4 tháng 5, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Nợ công với sự ổn định thị trường tài chính/ Nguyễn Trọng Tài// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2017 .- Tr. 2 – 12
Tóm tắt: Nợ công là tình trạng phổ biến ở hầu hết các quốc gia do chi tiêu chính phủ vượt quá nguồn thu từ thuế trong nền kinh tế. Nợ công sẽ là hiện tượng bình thường nếu như nó luôn nằm trong “ngưỡng” an toàn theo quy định, song, nó sẽ là vấn đề lớn, có thể đe dọa làm mất an toàn kinh tế vĩ mô, gây bất ổn đối với thị trường tài chính – nếu như nó không được kiểm soát hiệu quả. Cho đến nay, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau bàn về nợ công và những tác động của chúng đối với sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng nợ công của Việt Nam hiện đang tiệm cận “ngưỡng” báo động cần có các giải pháp kiểm soát quyết liệt hơn nữa. Bài viết này sẽ tập trung rõ tác động của nợ công tới thị trường tài chính, trong đó đi sâu phân tích tác động tới sự phát triển của hệ thống ngân hàng.
Từ khóa: Kinh tế vĩ mô; Thị trường tài chính; Hệ thống ngân hàng; Nợ công
2. Tác động của kiều hối tới phát triển/ Đỗ Hữu Tụ// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2017 .- Tr. 13 – 17
Tóm tắt: Kiều hối là một nguồn vốn, một đặc điểm của các nước đang phát triển. Dòng kiều hối của Việt Nam đang được hỗ trợ bởi giai đoạn cơ cấu dân số vàng và đã trở thành một nguồn vốn quan trọng, đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế. Từ một số yếu tổ cơ bản giải thích kiều hối nói chung, bài viết cố gắng giải thích dòng kiều hối về Việt Nam, ủng hộ quan điểm hướng nguồn kiều hối vào vào các kênh sử dụng có sinh lợi, các kênh đầu tư thông qua việc cung cấp vốn, đa dạng sản phẩm tài chính/thanh toán, phát triển mạng lưới hệ thống tài chính chính thức tại các vùng nông thôn; cùng sự đầu tư hạ tầng, hỗ trợ đào tạo của nhà nước.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế; Kiều hối; Nguồn vốn
3. Các yếu tố tác động đến năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức ngân hàng nhà nước/ Lê Văn Hinh, Đào Minh Phúc// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2017 .- Tr. 18 – 25
Tóm tắt: Năng lực (competancies) nói chung và năng lực nghiên cứu của cán bộ công chức (người làm việc trong khu vực công) là rất quan trọng đối với mọi tổ chức có chức năng lập và điều hành chính sách công. Theo luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan ngang Bộ (thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng) và là Ngân hàng Trung ương cửa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH) cho cán bộ, công chức (gọi chung là cán bộ) của NHNN chính là nâng cao năng lực của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ, ngân hàng và hoạch định các chính sách công nói chung. Tác giả sử dụng dữ liệu điều tra xã hội học để đánh giá năng lực NCKH của cán bộ NHNN, qua đó có một số khuyến nghị nâng cao năng lực NCKH cho cán bộ NHNN.
Từ khóa: Ngân hàng Nhà nước; Nghiên cứu khoa học; Năng lực nghiên cứu
4. Tác động của công tác huấn luyện đến kết quả hoàn thành công việc của giao dịch viên ngân hàng/ Nguyễn Minh Kiều, Ngô Thị An Hạ// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2017 .- Tr. 30 – 36
Tóm tắt: Để tạo ra một đội ngũ nhân viên có khả năng làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, công tác huấn luyện nội bộ đóng một vai trò rất quan trọng. Nghiên cứu “Tác động của công tác huấn luyện đến kết quả hoàn thành công việc (KQHTCV)của giao dịch viên (GDV) ngân hàng” nhằm xác định các thành phần thuộc công tác huấn luyện tác động đến KQHTCV của nhân viên và xác định sự khác biệt giữa KQHTCV của GDV tân tuyển tham gia chương trình huấn luyện và GDV không tham gia chương trình huấn luyện. Nghiên cứu sử dụng 281 mẫu khảo sát tại Sacombank và sử dụng kỹ thuật phân tích thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA), hồi quy tuyến tính và kiểm định trung bình hai mẫu độc lập. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 thành phần có tác động đến KQHTCV của nhân viên ngân hàng, bao gồm: Cấu trúc chương trình huấn luyện, Nội dung huấn luyện, Phương pháp huấn luyện, Năng lực của người huấn luyện và Đánh giá huấn luyện. Sau cùng, nghiên cứu gợi ý một số chính sách nhằm nâng cao KQHTCV của nhân viên thông qua công tác huấn luyện
Từ khóa: Ngân hàng; Công tác huấn luyện; Nhân viên ngân hàng
5. Hoạt động Bancassurance tại BIDV chi nhánh Lạng Sơn: Những vấn đề đặt ra và đề xuất/ Vi Anh Đức// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2017 .- Tr. 37 – 42
Tóm tắt: Bancassurance – một loại hình dịch vụ mới hiện đại đem lại lợi ích lớn cho ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bancassurance đang là loại hình dịch vụ phát triển mạnh trong hiện tại và tương lai đối với mọi nền kinh tế thị trường trong điều kiện toàn cầu hóa. Bài viết đánh giá khải quát thực trạng hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 và đề xuất một số giải pháp cụ thể, nhằm thúc đẩy sự phát triển hoạt động này trong thời gian tới
Từ khóa: Kinh tế thị trường; Ngân hàng; BIDV; Bancassurance
6. Thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro – Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất/ Nguyễn Thị Hòa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2017 .- Tr. 48 – 54
Tóm tắt: Trước sự phát triển ngày càng sâu rộng của hệ thống ngân hàng nói riêng và hệ thống tài chính nói chung, gắn liền với mở cửa hội nhập tài chính khu vực và thế giới, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng cần phải được nâng cao một bước về năng lực, hiệu quả nhằm xác định các rủi ro đối với sự ổn định của hệ thống, cảnh báo sớm, hỗ trợ các tổ chức tín dụng (TCTD) kịp thời phát hiện xà xử lý rủi ro, phát triển an toàn, bền vững. Điều này đòi hỏi tăng cường khuôn khổ pháp lý; xây dựng và thực hiện phương pháp thanh tra, giám sát dựa trên cơ sở rủi ro kết hợp với thanh tra, giám sát tuân thủ; tạo lập một cơ chế quản lý, thanh tra, giám sát đồng bộ phù hợp với hệ thống ngân hàng đa dạng về sở hữu và quy mô theo thông lệ quốc tế.
Từ khóa: Kinh tế thị trường; Ngân hàng; Tài chính; Tổ chức tín dụng; Thanh tra; Giám sát
7. Chi trả tiền bảo hiểm – Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị đối với Việt Nam/ Phương Huyền// Tạp chí Ngân hàng .- Số 4/2017 .- Tr. 55 – 58
Tóm tắt: Nguyên tắc 15 – Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) hiệu quả của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) tháng 11/2014 nhấn mạnh: “Hệ thống BHTG càn thực hiện việc chi trả kịp thời cho người gửi tiền để góp phần ổn định tài chính. Thời điểm bắt đầu chi trả cho người gửi tiền được bảo hiểm phải được xác định một cách rõ ràng và chắc chắn”. Tùy điều kiện và cam kết chính trị mà mỗi nước áp dụng chính sách chi trả khác nhau. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy thời gian, hình thức, quy trình chi trả là khác nhau giữa các tổ chức BHTG cả về pháp lý và thực tiễn. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn về chi trả BHTG tại một số nước, trong đó có Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị chính sách.
Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; Chính sách chi trả; Bảo hiểm

Trung tâm Thông tin Thư viện