Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 1 năm 2018
9 tháng 5, 2018 bởi
Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 1 năm 2018
Trần Hữu Trung


1. Giải pháp khơi tăng bền vững nguồn kiều hối/ Lê Văn Hải// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2018 .- Tr. 2 – 6
Tóm tắt: Gia tăng bền vững nguồn kiều hối là một giải pháp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bài viết giới thiệu về chính sách thu hút kiều hối của Việt Nam; Những kết quả đạt được trong thu hút kiều hối; Những xu hướng kiều hối mới; Những khuyến nghị và hàm ý chính sách để tăng nguồn kiều hối tại Việt Nam.
Từ khóa: Nguồn kiều hối; Chính sách thu hút kiều hối; Kiều hối
2. Thay đổi chiến lược đầu tư dự trữ ngoại hối của các NHTW trong bối cảnh lãi suất âm và một vài đề xuất đối với đầu tư dự trữ ngoại hối của Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Minh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2018 .- Tr. 7 – 11
Tóm tắt: Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới hồi phục chậm chạp, giá cả và cầu đầu tư giảm, tỷ lệ thất nghiệp cao… Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Trung ương (NHTW) của một số nước, nhất là những nước có đồng tiền nằm trong rổ dự trữ ngoại tệ của nhiều quốc gia như đồng EUR, đồng JPY… đã thực hiện chính sách lãi suất âm để thúc đẩy tín dụng, kích thích tăng trưởng kinh tế hoặc nhằm để giảm áp lực tăng giá đồng tiền. Theo đó, để tránh lãi suất âm và đảm bảo yêu cầu đa dạng hóa khi đầu tư dự trữ ngoại hối (DTNH), cơ quan quản lý tài sản của các NHTW trên thế giới đang phải thay đổi chiến lược đầu tư DTNH và tăng cường công tác quản lý rủi ro. Với quy mô DTNH ngày càng tăng, Ngân hàng Nhà nước cũng cần có những điều chỉnh trong công tác DTNH để phù hợp với bối cảnh mới.
Từ khóa: Ngân hàng Nhà nước; Đầu tư dự trữ ngoại hối; Lãi suất âm
3. Nhân tố tác động đến hiệu quả phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại/ Trương Thị Hồng, Nguyễn Thị Thùy Linh, Hoàng Hải Yến, Vũ Thị Bích Ngọc// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2018 .- Tr. 12 – 18
Tóm tắt: Rửa tiền hiện đang là một vấn nạn trong nền kinh tế, không chỉ ở các nước đang phát triển mà ngay cả những nước phát triển. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, tỷ trọng tiền mặt trong giao dịch thanh toán còn ở mức cao, hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, các quy định về kiểm soát thu nhập chưa được chặt chẽ… Chính những điều này là thách thức cho Việt Nam trong cuộc chiến chống lại nạn rửa tiền. Bài nghiên cứu của nhóm tác giả trong hệ thống NHTM ở Việt Nam làm sáng tỏ bức tranh về công tác phòng chống rửa tiền (PCRT) trong hệ thống ngân hàng. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả PCRT vẫn còn một số vấn đề cần phải tiếp tục hoàn thiện ở cơ quan quản lý, cũng như tại các NHTM. Tăng cường nhận thức về việc sẵn sàng tham gia vào công tác PCRT, từ lãnh đạo cấp trên đến những nhân viên thừa hành, nâng cao kiến thức nghiệp vụ của nhân viên trực tiếp tiếp xúc khách hàng, đầu tư hợp lý phần mềm hỗ trợ cảnh báo rửa tiền… tại hệ thống NHTM Việt Nam.
Từ khóa: Rửa tiền; Ngân hàng thương mại
4. Nhận diện những nhân tố tác động đến hoạt động quản trị công ty của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam/ Viên Thế Giang, Bùi Hữu Toàn, Nguyễn Trung Kiên// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2018 .- Tr. 19 – 24
Tóm tắt: Thực thi pháp luật quản trị công ty, xây dựng các chuẩn mực quản trị công ty phản ánh mục tiêu phát triển, các giá trị cốt lõi luôn được các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) quan tâm và chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau. Trên cơ sở làm rõ bản chất quản trị công ty của các NHTMCP, các tác giả sẽ làm rõ các nhân tố tác động đến hoạt động quản trị công ty của các NHTMCP ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Quản trị công ty; Ngân hàng thương mại cổ phần
5. Fintech, hệ sinh thái ở các nước và vận dụng tại Việt Nam/ Hà Văn Dương, Hà Phạm Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Mỹ Lệ// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2018 .- Tr. 32 – 39
Tóm tắt: Công nghệ tài chính (Fintech), là một thuật ngữ được áp dụng trong việc kết hợp tài chính và công nghệ để hình thành các giải pháp sáng tạo trong các dịch vụ tài chính. Những năm gần đây, bắt đầu có sự tham gia của các công ty Fintech, đã góp phần mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng ít các công ty Fintech tham gia; cơ chế, chính sách còn tiếp tục hoàn thiện cho Fintech phát triển… đã làm cho hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính có những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tiếp theo. Với hướng tiếp cận Fintech về năm yếu tố của hệ sinh thái, qua kinh nghiệm thực tiễn phát triển hệ sinh thái Fintech tại các nước, bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam phát triển trong thời gian tới.
Từ khóa: Công nghệ tài chính; Fintech; Hệ sinh thái
6. Tiếp cận tài chính toàn diện của các nước ASEAN và một số khuyến nghị đối với Việt Nam/ Lê Thị Khuyên, Bùi Ngọc Mai Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2018 .- Tr. 40 – 45
Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu tài chính toàn diện ở phạm vi quốc gia với bộ dữ liệu bao gồm các chỉ tiêu đo lường tài chính toàn diện của 10 nước trong khu vực ASEAN; và nhận thấy vị thế cũng như mức độ tài chính toàn diện ở Việt Nam còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực. Từ đó, bài viết tiếp tục tìm hiểu một số hạn chế đằng sau diễn biến của thực trạng này tại Việt Nam song song với việc nghiên cứu kinh nghiệm triển khai thành công tài chính toàn diện của 4 nước tiêu biểu trong khu vực để khuyến nghị một số chính sách tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý cũng như hệ thống chính sách cho việc thực hiện tài chính toàn diện tại Việt Nam ở cấp độ Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tài chính trong thời gian tới.
Từ khóa: Tài chính toàn diện; Khu vực ASEAN; Kinh nghiệm quốc tế

Trung tâm Thông tin Thư viện