Thư mục Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 235 tháng 1 năm 2017
4 tháng 5, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 235 tháng 1 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế trong tiến trình đổi mới ở VIệt Nam/ Hồ Quế Hậu// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 2 – 12
Tóm tắt: Bài viết nhằm đánh giá thực trạng đổi mới chính trị trong mối quan hệ với đổi mới kinh tế suốt tiến trình đổi mới trong 30 năm qua, và tìm ra giải pháp để tiếp tục đổi mới chính trị đồng bộ hơn với đổi mới kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Nếu xem đổi mới chính trị trước hết là đổi mới tư duy chính trị trong lĩnh vực kinh tế, thì đổi mới chính trị không đi sau đổi mới kinh tế mà diễn ra đồng thời với đổi mới kinh tế với nhiều thành tự theo hướng dân chủ hóa và pháp quyền. Tuy nhiên, trong đổi mới nói chung thì đổi mới kinh tế được xem là trọng tâm, do đó diễn ra nhanh hơn đổi mới chính trị; vì vậy, đổi mới chính trị còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới kinh tế. (2) Đổi mới chính trị trong thời gian tới không phải là đổi mới lần hai, theo đó chuyển trọng tâm từ đổi mới kinh tế sang đổi mới chính trị, cũng không thay đổi bản chất và thể chế cơ bản của chính trị “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; mà là tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị hướng đến mục tiêu ổn định chính trị, xây dựng nền dân chủ Xã hội Chủ nghĩa, phát huy đại đoàn kết toàn dân, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Từ khóa: Kinh tế; Chính trị; Đổi mới kinh tế; Đổi mới chính trị; Đảng; Nhà nước; Đoàn thể
2. Điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế để vượt bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam/ Phan Thế Công, Phạm Thị Minh Uyên// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 13 – 21
Tóm tắt: Bối cảnh phát triển kinh tế tại Việt Nam gần đây đã có nhiều băn khoăn về việc Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình hay chưa và Việt Nam cần làm gì để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Bài viết đã sử dụng phương pháp thống kê và so sánh giữa nền kinh tế sập bẫy thu nhập trung bình và thực trạng kinh tế Việt Nam; đồng thời sử dụng phương pháp phân tích tình huống để trả lời cho câu hỏi trên. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có sự tồn tại mối quan hệ giữa bẫy thu nhập trung bình và tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng khẳng định nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Cuối cùng, bài viết đề xuất điều chỉnh mô hình tăng tưởng kinh tế một cách toàn diện và triệt để giúp Việt Nam toát khỏi bẫy thu nhập trung bình. 
Từ khóa: Thu nhập trung bình Việt Nam; Mô hình tăng tưởng kinh tế; Bẫy thu nhập trung bình; Thoát bẫy thu nhập trung bình; Thu nhập trung bình và tăng trưởng 
3. Lựa chọn hình thức mua lại trong thị trường M&A ngành ngân hàng Việt Nam/ Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thị Phương Uyên, Lê Thùy Dung// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 22 – 31
Tóm tắt: Sử dụng một mẫu các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&As) trong ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2000-2013, kết quả nghiên cứu cho thấy vào thời điểm mua lại, ngân hàng mục tiêu có tình hình tài chính tốt bất kể hình thức mua lại nào. Kết quả nghiên cứu cũng đặt ra nghi vấn phải chăng các chương trình đối tác chiến lược giữa các ngân hàng nội địa Việt Nam và nước ngoài đang thật sự đi đúng hướng khi các thương vụ xuyên quốc gia không thực sự tạo ra giá trị cộng hưởng như kỳ vọng. Cuối cùng, nghiên cứu nhận thấy vai trò của yếu tố quản trị công ty, đặc biệt là chất lượng hội đồng quản trị trong quyết định lựa chọn hình thức mua lại của công ty thâu tóm.
Từ khóa: Ngân hàng mục tiêu; Công ty thâu tóm; Sáp nhập và mua lại; DID; Quản trị công ty
4. Đo lường xung lực tài khóa cho Việt Nam/ Lê Quang Tường// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 32 – 40
Tóm tắt: Đo lường xung lực tài khóa là một trong những công cụ quan trọng được dùng để phân tích trạng thái tài khóa. Nó kết hợp với các công cụ phân tích khác có thể cho biết tình trạng sự thay đổi của các trạng thái tài khóa và phản ứng của chính sách tài khóa đối với trạng thái của chu kỳ kinh tế. Nghiên cứu này đo lường xung lực tài khóa cho Việt Nam, thời kỳ 1991-2015, để làm rõ sự thay đổi của các trạng thái tài khóa và phản ứng của chính sách tài khóa đối với chu kỳ kinh tế. Tác giả sử dụng phương pháp đo lường xung lực tài khóa của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để đo lường xung lực tài khóa cho các giai đoạn theo chu kỳ kinh tế và đo lường xung lực tài khóa cho năm t so với năm t-1. Kết quả đo lường xung lực tài khóa cho thấy chính sách tài khóa của các giai đoạn và hàng năm thiên về mở rộng; phản ứng của chính sách tài khóa nhìn chung không phù hợp với chu kỳ kinh tế.
Từ khóa: Chính sách tài khóa; Xung lực tài khóa; Cán cân ngân sách; Chi Ngân sách; Thu ngân sách
5. Tác động của cạnh tranh ngân hàng đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam/ Phan Đình Anh, Nguyễn Thị Thiều Quang// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 41 – 49
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của cạnh tranh ngân hàng và các đặc tính của ngân hàng gồm quy mô, vốn, thanh khoản đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng ngân hàng ở Việt Nam. Sử dụng chỉ số Lerner để đo lường cạnh tranh, tác giả tìm thấy những ngân hàng có sức mạnh thị trường lớn không ảnh hưởng đến hiệu lực của chính sách tiền tệ trong ngắn hạn nhưng làm tăng phản ứng nghịch với chính sách tiền tệ trong dài hạn. Đối với các đặc tính ngân hàng, nghiên cứu cho thấy các yếu tố quy mô, vốn và thanh khoản có ảnh hưởng tích cực đến việc thực thi chính sách tiền tệ.
Từ khóa: Cạnh tranh ngân hàng; Sự truyền dẫn chính sách tiền tệ; Sức mạnh thị trường; Kênh tín dụng ngân hàng
6. Ảnh hưởng của đa dạng hóa và quy mô đến hiệu quả kinh doanh/ Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Minh Ngọc// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 50 – 59
Tóm tắt: Mục đích của bài viết là phân tích ảnh hưởng của đa dạng hóa và quy mô doanh nghiệp đến hiệu quả khinh doanh của các doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích ANOVA với dữ liệu từ 565 doanh nghiệp được niêm yết trên HNX và HOSE trong thời gian 5 năm (2010-2014). Kết quả nghiên cứu cho thấy loại hình đa dạng hóa, quy mô doanh nghiệp và sự tương tác giữa hai yếu tố này có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngoài việc làm rõ hơn các vấn đề lý thuyết, bài viết cũng cung cấp một số hàm ý giúp các doanh nghiệp xác định hợp lý phạm vi ngành nghề kinh doanh.
Từ khóa: Đa dạng hóa; Liên quan; Không liên quan; Quy mô; Hiệu quả; ANOVA
7. Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp cận bằng hồi quy phân vị/ Trần Thị Kim Oanh// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 60 – 70
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tác giả phân tích số liệu của 81 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, giai đoạn 2009-2015 với kỹ thuật xử lý dữ liệu bảng và hồi quy phân vị. Kết quả cho thấy hiệu quả hoạt động chịu sự tác động của cấu trúc vốn, cơ cấu tài sản, khả năng thanh toán, thuế thu nhập doanh nghiệp và rủi ro kinh doanh. Trong đó, khả năng thanh toán, rủi ro kinh doanh tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động. Trên từng phân vị khác nhau thì mức độ tác động của từng yếu tố cũng khác nhau. Ở phân vị càng cao, tác động của cấu trúc vốn và nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động càng mạnh. Ngược lại, khả năng thanh khoản, rủi ro kinh doanh càng cao thì hiệu quả hoạt động càng thấp và ở phân vị càng thấp thì mức suy giảm của hiệu quả hoạt động càng nhiều.
Từ khóa: Cấu trúc vốn; Dữ liệu bảng; Hiệu quả hoạt động; Hồi quy phân vị
8. Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời: Bằng chứng từ các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh/ Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Huy Cường// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 71 – 78
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự tác động của “quản trị vốn lưu động” lên “khả năng sinh lời” của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các công ty cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2014. Kết quả cho thấy quản trị vốn lưu động giúp công ty giải quyết những gánh nặng về tài chính trong ngắn hạn và tăng cường tính hiệu quả bằng việc cải thiện chuỗi cung ứng hoặc chính sách tín dụng, nhưng chúng lại không ảnh hưởng đến “khả năng sinh lời” của công ty trong mẫu.
Từ khóa: Quản trị vốn lưu động; Khả năng sinh lời; Thị trường
9. Động cơ thúc đẩy ý định chia sẻ thông tin tiêu dùng trên Facebook: Nghiên cứu thực địa trên nhóm sinh viên tại Hà Nội/ Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh, Bạch Trường Giang// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 79 – 87
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm giải thích động cơ thúc đẩy ý định chia sẻ thông tin tiêu dùng trên Facebook của sinh viên Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến được tiến hành đối với 208 người dùng Facebook là sinh viên tại Hà Nội vào năm 2016. Kết quả phân tích dữ liệu với mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy ý định chia sẻ thông tin tiêu dùng trên Facebook của của người dùng bị tác động bởi cả động cơ bên ngoài (nhu cầu về lợi ích vật chất, nhu cầu hòa đồng xã hội, nhu cầu học hỏi) và bên trong (sự đồng cảm và nhu cầu tự thẻ hiện bản thân). Với kết quả đạt được, nghiên cứu cung cấp những gợi ý hữu ích đối với các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy ý định chia sẻ thông tin về sản phẩm/dịch vụ của người sử dụng mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng nhằm đạt được mục tiêu marketing qua phương tiện truyền thông xã hội.
Từ khóa: Ý định chia sẻ thông tin; Lợi ích vật chất; Hòa đồng xã hội; Sự đồng cảm; Tự thể hiện bản thân
10. Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác thủy sản thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình/ Hoàng Hồng Hiệp// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 88 – 94
Tóm tắt: Sử dụng các mô hình kinh tế lượng, bài viết lượng hóa những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác thủy sản thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, những đặc trưng của địa bàn cư trú, số nhân khẩu của hộ, số thành viên phụ thuộc, tuổi chủ hộ, trình độ ngư dân, kinh nghiệm đi biển của thuyền trưởng, lòng yêu nghề của ngư dân, trình độ công nghệ máy móc thiết bị ngư nghiệp, ngư trường đánh bắt, thị trường tiêu thụ thủy sản, da dạng hóa thu nhập, các khoản tín dụng ưu đãi của nhà nước, có ảnh hưởng ý nghĩa đến thu nhập của các hộ ngư dân. Không như kỳ vọng, công suất phương tiện khai thác, vai trò của cán bộ khuyến ngư, mức hỗ trợ nhiên liệu lại không có tác động ý nghĩa đến thu nhập hộ. Kết quả nghiên cứu này cho phép tác giả gợi mở một số hàm ý chính sách nhằm góp phần nâng cao thu nhập các hộ ngư dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.
Từ khóa: Kinh tế lượng; Thu nhập; Ngư dân; Nhân tố; Quảng Bình; Đồng Hới
11. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ/ Huỳnh Thanh Nhã// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 235 tháng 1/2017 .- Tr. 95 – 104
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu dựa trên cơ sở đo lường mức độ hài lòng về kết quả hoạt động kinh doanh của 456 chủ doanh nghiệp, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy Logistic để phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố cơ chế chính sách, khả năng phản ứng với môi trường kinh doanh, nguồn lực vật chất và con người, khả năng tạo thế cạnh tranh và trách nhiệm với cộng đồng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Từ khóa: Hiệu quả hoạt động kinh doanh; Doanh nghiệp; Kinh tế tư nhân; Cần Thơ
Trung tâm Thông tin Thư viện