Thư mục tài liệu điện tử: Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán kiểm toán - Quản trị doanh nghiệp - Tài chính ngân hàng năm 2017
29 tháng 11, 2017 bởi
Thư mục tài liệu điện tử: Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán kiểm toán - Quản trị doanh nghiệp - Tài chính ngân hàng năm 2017
Trần Hữu Trung


Ngành Kế toán kiểm toán
1. Bùi Thị Thanh Hương. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Huy Long/ Bùi Thị Thanh Hương; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 95 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Huy Long
2. Lê Minh Ngọc. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ Phát/ Lê Minh Ngọc; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 84 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Mỹ Phát
3. Vũ Thị Phương Nhi. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng/ Vũ Thị Phương Nhi; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 69 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
4. Nguyễn Thị Lan Anh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc/ Nguyễn Thị Lan Anh; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 93 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Thiên Lộc
5. Đặng Thu Hà. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH FRONTIER Việt Nam/ Đặng Thu Hà; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 99 tr.
Từ khoá: Giá thành sản phẩm, Kế toán kiểm toán, Kế toán chi phí sản xuất, FRONTIER Việt Nam
6. Nguyễn Thị Bích Hậu. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO – Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng/ Nguyễn Thị Bích Hậu; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 93 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Kiểm định xây dựng Hải Phòng
7. Trần Thị Ngọc Hoa. Lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và giao nhận Minh Trung/ Trần Thị Ngọc Hoa; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 78 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Minh Trung
8. Nguyễn Văn Ánh. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TAKAHATA PRECISION Việt Nam/ Nguyễn Văn Ánh; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 94 tr.
Từ khoá: Giá thành sản phẩm, Kế toán kiểm toán, Kế toán chi phí sản xuất, TAKAHATA PRECISION Việt Nam
9. Nguyễn Thị Hương. Thảo Hoàn hiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây lắp – cơ điện Quang Minh/ Nguyễn Thị Hương Thảo; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 87 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Quang Minh
10. Nguyễn Thị Thùy Linh. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC/ Nguyễn Thị Thùy Linh; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 100 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Quản lý tàu biển TTC
11. Lê Thị Thúy. Hoàn thiện công tác kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán An Phát AFC thực hiện/ Lê Thị Thúy; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 94 tr.
Từ khoá: kiểm toán, Kế toán kiểm toán, Chu kỳ tài sản cố định, Kiểm toán An Phát AFC
12. Phạm Quốc Việt. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vật tư vận tải Itasco/ Phạm Quốc Việt; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 73 tr.
Từ khoá: Kế toán, Tiền lương, Kế toán kiểm toán, Vật tư vận tải Itasco
13. Hoàng Thị Minh Phương. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang/ Hoàng Thị Minh Phương; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 79 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Hân Trang
14. Nguyễn Thị Ngọc Hương. Hoàn hiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bảo An/ Nguyễn Thị Ngọc Hương; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 97 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Bảo An
15. Lương Thị Hồng Nhung. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ Cơ nhiệt và Thương mại Mai Hoa/ Lương Thị Hồng Nhung; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 95 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Mai Hoa
16. Nguyễn Ánh Phượng. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển Hải Hưng/ Nguyễn Ánh Phượng; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 83 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Hải Hưng, Kế toán vốn bằng tiền
17. Nguyễn Minh Trang. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Xây dựng Điện nước Lắp máy Đại Dương/ Nguyễn Minh Trang; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 70 tr.
Từ khoá: Đại Dương, Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền
18. Trần Thị Ngọc Trâm. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần cơ khí thương mại Hoàng Minh/ Trần Thị Ngọc Trâm; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 89 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Hoàng Minh
19. Vũ Thanh Vân. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Chi nhánh công ty cổ phần Bạch Đằng 10 tại Hải Phòng/ Vũ Thanh Vân; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 91 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Bạch Đằng 10
20. Nguyễn Thị Minh Hà. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng/ Nguyễn Thị Minh Hà; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 86 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Thái Dũng
21. Nguyễn Thị Thẩm Quyên. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH đầu tư thương mại và tiếp vận Sao Vàng – Chi nhánh Hải Phòng/ Nguyễn Thị Thẩm Quyên; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 91 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Sao Vàng
22. Nguyễn Thị Thu Trang. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần xây dựng FCT Việt Nam/ Nguyễn Thị Thu Trang; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 70 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, FCT Việt Nam
23. Phạm Thị Hoài Thương. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng/ Phạm Thị Hoài Thương; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 69 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
24. Nguyễn Thị Hải Giang. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO/ Nguyễn Thị Hải Giang; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 94 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, VOSCO
25. Đỗ Phương Thảo. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vật tư – vận tải Itasco/ Đỗ Phương Thảo; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 136 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, ITASCO
26. Lê Thị Tâm. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Lan Phố/ Lê Thị Tâm; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 81 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Lan Phố
27. Nguyễn Thị Thanh Mai. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Trường Thọ/ Nguyễn Thị Thanh Mai; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 60 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Trường Thọ
28. Phạm Thị Ngân. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại HTX Công ty Thương mại Việt Phương/ Phạm Thị Ngân; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 85 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Việt Phương
29. Trần Bảo Ngọc. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thiết bị phòng cháy chữa cháy Hải Phòng/ Trần Bảo Ngọc; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 96 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng
30. Phạm Thị Thu Huyền. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty Cổ phần thương mại Mai Hồng Liên/ Phạm Thị Thu Huyền; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 82 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Mai Hồng Liên
31. Bùi Thị Hường. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thép Đại Phong/ Bùi Thị Hường; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 84 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Đại Phong
32. Bùi Thị Hồng Liên. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đông Vinh/ Bùi Thị Hồng Liên; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 88 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Đông Vinh
33. Nguyễn Phương Thảo. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ/ Nguyễn Phương Thảo; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 80 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Cảng Đình Vũ
34. Trần Thị Mai Hương. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần ISEA/ Trần Thị Mai Hương; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 83 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, ISEA
35. Đỗ Thị Thu Yến. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng/ Đỗ Thị Thu Yến; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 77 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Hải Trình Vàng
36. Trần Xuân Ngân. Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Thuận Thiện Phát/ Trần Xuân Ngân; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 78 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Thuận Thiện Phát
37. Nguyễn Thị Thùy Linh. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC/ Nguyễn Thị Thùy Linh; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 100 tr.
 Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Quản lý tàu biển TTC
38. Vũ Văn Quyến. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thịnh/ Vũ Văn Quyến; Phan Thị Thu Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 66 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Sản xuất kinh doanh, Hà Thịnh
 39. Hà Giang Hà. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc Tế/ Hà Giang Hà; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 89 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Tư vấn Đầu tư Quốc Tế
40. Lưu Thị Mai Anh. Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Than Hòn Gai - TKV/ Lưu Thị Mai Anh; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 85 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Than Hòn Gai – TKV
 41. Phạm Thị Ngân. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với nguời mua và nguời bán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC/ Phạm Thị Ngân; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 95 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Công nợ, Quản lý tàu biển TTC
42. Đỗ Thị Phương Thảo. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Thủ Đô/ Đỗ Thị Phương Thảo; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 77 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Thủ Đô
43. Đinh Thục Trinh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại vận tải Hoàng Quân/ Đinh Thục Trinh; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 87 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Hoàng Quân
44. Phạm Tuấn Anh. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang/ Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 75 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Hùng Quang
45. Ngô Ngọc Hà. Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Nam Quân/ Ngô Ngọc Hà; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 95 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Nam Quân
 46. Nguyễn Đình Hoàng. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Mê Linh/ Nguyễn Đình Hoàng; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 70 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Thương mại Mê Linh
47. Cao Thị Hồng. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ông ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Thuận Thiện Phát/ Cao Thị Hồng; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 65 tr.
Từ khoá: Kế toán, Tiền lương, Kế toán kiểm toán, Nuôi trồng thủy sản, Thuận Thiện Phát
48. Trần Tùng Linh. Một số giải pháp nâng cao khả năng phát triển hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương tín – Chi nhánh Hải Phòng/ Trần Tùng Linh; Cao Thị Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 60 tr.
Từ khoá: Ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Hoạt động cho vay, Thương tín
49. Trần Thị Thanh. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hải Phòng/ Trần Thị Thanh; Phạm Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 60 tr.
Từ khoá: Ngân hàng, Phương Đông, Kế toán kiểm toán, Vốn tiền gửi
50. Nguyễn Nữ Nhật Anh. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Ô tô Hải Phòng/ Nguyễn Nữ Nhật Anh; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 79 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Ô tô Hải Phòng
51. Phạm Thị Thu Phương. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát/ Phạm Thị Thu Phương; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 83 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Phương Lộc Phát 
52. Vũ Hồng Quyên. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần Liên Sơn Thăng Long/ Vũ Hồng Quyên; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 96 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Liên Sơn Thăng Long
53. Đinh Thị Mai Phương. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thái Việt Trung/ Đinh Thị Mai Phương; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 79 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Thái Việt Trung
54. Phạm Thị Minh Phương. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Anh Đức/ Phạm Thị Minh Phương; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 88 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Anh Đức
55. Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán của Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vân Trường/ Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Vân Trường
56. Nguyễn Bảo Khánh. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng/ Nguyễn Bảo Khánh; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 77 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Điện cơ Hải Phòng
57. Chu Thị Thanh Hương. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thương Mại CPN Việt Nam/ Chu Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 90 tr.
Từ khoá: Vận tải, Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa
58. Lương Thị Hồng Vân. Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chí Chung/ Lương Thị Hồng Vân; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 83 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Chí Chung
59. Vũ Thị Ngọc Trâm. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Sơn/ Vũ Thị Ngọc Trâm; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 93 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Hoàng Sơn
60. Nguyễn Thị Anh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần SIVICO/ Nguyễn Thị Anh; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 96 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Sivico
61. Nguyễn Tuấn Anh. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH 1TV Green Logistic Centre/ Nguyễn Tuấn Anh; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 91 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Green Logistic Centre
62. Phạm Thị Hồng Nhung. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại – dịch vụ Hoàng Khánh/ Phạm Thị Hồng Nhung; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 79 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Hoàng Khánh
63. Trần Anh Tùng. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH máy tính Tân An Thịnh Việt Nam/ Trần Anh Tùng; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 75 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Tân An Thịnh Việt Nam
 64. Nguyễn Thị Huyền Trang. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vận Tải Thành Trang/ Nguyễn Thị Huyền Trang; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 76 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kế toán kiểm toán, Thành Trang
65. Bùi Thị Ngọc Yến. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Quang Huy/ Bùi Thị Ngọc Yến; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 83 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Quang Huy
66. Lê Đức Trọng. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam/ Lê Đức Trọng; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 98 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Quảng Thành Việt Nam
67. Đặng Thị Ngọc Thúy. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bao Bì PP/ Đặng Thị Ngọc Thúy; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 86 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Bao Bì PP
68. Trịnh Thu Hà. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần Quang Huy/ Trịnh Thu Hà; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 91 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Quang Huy
69. Bùi Hải Đăng. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH sản xuất thép Trường Anh/ Bùi Hải Đăng; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 80 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Trường Anh
70. Ngô Thị Thu Hà. Hoàn thiện công tác hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình/ Ngô Thị Thu Hà; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 98 tr.
Từ khoá: Hàng tồn kho, Quảng Bình, Kế toán kiểm toán
71. Phạm Thị Thanh Thủy. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại CPN Việt Nam/ Phạm Thị Thanh Thủy; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 99 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Vận tải và Thương mại CPN Việt Nam
72. Phạm Thị Quỳnh Nga. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Cáp điện Đoàn Tiến/ Phạm Thị Quỳnh Nga; Phạm Thị Kim Oanh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 98 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Cáp điện Đoàn Tiến
73. Trần Thị Thu Hương. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng/ Trần Thị Thu Hương; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Tuấn Hưng
74. Chu Thị Mai. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thủy Linh/ Chu Thị Mai; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 96 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thủy Linh
75. Nguyễn Thị Diệu Linh. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Thịnh/ Nguyễn Thị Diệu Linh; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 96 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Thịnh
76. Nguyễn Thị Thu Thủy. Hoàn thiện tổ chức kế toàn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Lợi/ Nguyễn Thị Thu Thủy; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 102 tr.
Từ khoá: Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Kế toàn doanh thu, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Lợi
77. Phạm Thị Anh. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây lắp điện và thương mại Bắc Việt/ Phạm Thị Anh; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 81 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Công ty cổ phần xây lắp điện & thương mại Bắc Việt
78. Phạm Thị Thu Hường. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải/ Phạm Thị Thu Hường; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 84 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Công ty CP chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải 
 79. Nguyễn Thị Thanh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm/ Nguyễn Thị Thanh; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 92 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Vũ Lâm
80. Bùi Thị Hiền. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Vận tải Trường Phát/ Bùi Thị Hiền; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 88 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Vận tải Trường Phát
81. Đỗ Thu Hà. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong/ Đỗ Thu Hà; Phạm Thị Kim Oanh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 86 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong
82. Đới Thị Kim Duyên. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần vật tư công nghiệp Sơn Hà/ Đới Thị Kim Duyên; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 67 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty cổ phần vật tư công nghiệp Sơn Hà
83. Bùi Thị Bích Ngọc. Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh công ty TNHH HWA PAO RESINS VIETNAM/ Bùi Thị Bích Ngọc; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 72 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty TNHH HWA PAO RESINS VIETNAM
84. Vũ Đức Hoàn. thiện công tác kế toán thanh toán với người mua người bán tại công ty CP Xây dựng và Thương mại phát triển nhà Hải Phòng/ Vũ Đức; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 81 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Công ty CP Xây dựng & Thương mại phát triển nhà Hải Phòng
85. Vũ Thị Chanh. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Phú Thành/ Vũ Thị Chanh; Trần T