Thư mục luận văn thạc sĩ năm 2017
16 tháng 4, 2018 bởi
Thư mục luận văn thạc sĩ năm 2017
Trần Hữu Trung


Ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
1. Nguyễn Thanh Tuấn. Phân tích tuyến tính nội lực và chuyển vị kết cấu dàn phẳng chịu tĩnh tải theo nguyên lý cực trị Gauss/ Nguyễn Thanh Tuấn; Phạm Văn Đạt, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 60 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Chuyển vị, Kết cấu dàn, Phân tích nội lực, Kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh
2. Bùi Đình Duẩn. Phân tích ổn định của thanh bằng phương pháp chuyển vị cưỡng bức/ Bùi Đình Duẩn; Đỗ Trọng Quang, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 68 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kết cấu công trình, Kỹ thuật xây dựng, Phân tích ổn định của thanh, Phương pháp chuyển vị cưỡng bức
3. Trần Văn Cường. Dao động tự do của dầm lời giải bán giải tích và lời giải số/ Trần Văn Cường; Đỗ Trọng Quang, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 79 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng; Kỹ thuật xây dựng; Động lực học công trình; Dao động tự do
4. Phạm Văn Nam. Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục/ Phạm Văn Nam; Pham Thị Loan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 73 tr.
Từ khoá: Cơ học kết cấu, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp phần tử hữu hạn, Dầm liên tục, Dầm chịu uốn
5. Phạm Đức Cường. Phương pháp phần tử hữu hạn tính khung có xét đến biến dạng trượt ngang chịu tác dụng của tải trọng phân bố đều/ Phạm Đức Cường; Đỗ Trọng Quang, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 87 tr.
Từ khoá: Cơ học kết cấu, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp phần tử hữu hạn, Biến dạng trượt ngang, Tải trọng phân bố đều
6. Bùi Văn Hưng. Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều/ Bùi Văn Hưng; Trần Hữu Nghị, GS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 57 tr.
Từ khoá: Cơ học kết cấu, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp phần tử hữu hạn, Dầm liên tục, Tải trọng phân bố đều
7. Trần Mạnh Sơn. Nghiên cứu dao động tự do của dầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Trần Mạnh Sơn; Trần Hữu Nghị, GS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 84 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Động lực học công trình, Phương pháp phần tử hữu hạn, Dao động tự do
8. Lương Đỗ Toàn. Phương pháp phần tử hữu hạn tính khung có xét biến dạng trượt ngang chịu tác dụng của tải trọng tập trung/ Lương Đỗ Toàn; Trần Hữu Nghị, GS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 80 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Cơ học công trình, Phương pháp phần tử hữu hạn, Biến dạng trượt ngang, Nguyên lý biến phân, Tải trọng tập trung
9. Phạm Khắc Hưng. Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm nhiều nhịp chịu tác dụng của tải trọng tĩnh/ Phạm Khắc Hưng; Hà Huy Cương, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 69 tr.
Từ khoá: Cơ học kết cấu, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp phần tử hữu hạn, Dầm nhiều nhịp, Tải trọng tĩnh
10. Phạm Văn Sơn. Tính toán khung phẳng chịu uốn theo phương pháp phần tử hữu hạn/ Phạm Văn Sơn; Hà Huy Cương, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 75 tr.
Từ khoá: Cơ học kết cấu, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp phần tử hữu hạn, Khung phẳng chịu uốn
11. Nguyễn Mạnh Cường. Nghiên cứu bài toán động lực học của hệ thanh bằng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss/ Nguyễn Mạnh Cường; Hà Huy Cương, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 55 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Động lực học công trình, Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss, Động lực học của hệ thanh
12. Nguyễn Trác Ninh. Tính toán kết cấu bằng phương pháp so sánh/ Nguyễn Trác Ninh; Hà Huy Cương, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 79 tr.
Từ khoá: Cơ học kết cấu, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp so sánh, Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss
13. Giáp Trung Kiên. Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của dây mềm theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss/ Giáp Trung Kiên; Hà Huy Cương, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 73 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Nội lực, Chuyển vị, Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss, Kết cấu dây mềm, Dây mềm
14. Nguyễn Mạnh Hùng. Tính toán khung phẳng chịu uốn có xét đến biến dạng trượt ngang/ Nguyễn Mạnh Hùng; Hà Huy Cương, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 59 tr.
Từ khoá: Cơ học kết cấu, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Biến dạng trượt ngang, Khung phẳng chịu uốn
15. Hà Hữu Trọng. Tính toán hệ dầm chịu uốn có xét đến biến dạng trượt ngang/ Hà Hữu Trọng; Hà Huy Cương, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 88 tr.
Từ khoá: Cơ học kết cấu, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Biến dạng trượt ngang, Hệ dầm chịu uốn
16. Phạm Thanh Tùng. Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm đơn có xét đến biến dạng trượt ngang chịu tác dụng của tải trọng tĩnh phân bố đều/ Phạm Thanh Tùng; Hà Huy Cương, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 92 tr.
Từ khoá: Cơ học kết cấu, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp phần tử hữu hạn, Khung phẳng chịu uốn
17. Phạm Ánh Dương. Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm đơn có xét đến biến dạng trượt ngang chịu tác dụng của tải trọng tập trung/ Phạm Ánh Dương; Đoàn Văn Duẩn, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 93 tr.
Từ khoá: Cơ học kết cấu, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp phần tử hữu hạn, Biến dạng trượt ngang, Dầm đơn, Tải trọng tập trung
18. Đào Văn Hậu. Phương pháp mới phân tích tuyến tính ổn định cục bộ kết cấu dàn/ Đào Văn Hậu; Phạm Văn Đạt, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 76 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kết cấu công trình, Kỹ thuật xây dựng, Ổn định, Kết cấu dàn, Phân tích tuyến tính
19. Trần Mạnh Hùng. Áp dụng thừa số Lagrange giải bài toán kết cấu dàn phẳng có điều kiện biên đa bậc tự do bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Trần Mạnh Hùng; Phạm Văn Đạt, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 81 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp phần tử hữu hạn, Kết cấu dàn, Hàm số Lagrange, Điều kiện biên đa bậc tự do
20. Nguyễn Văn Hưng. Nghiên cứu dao động tự do của thanh lời giải bán giải tích/ Nguyễn Văn Hưng; Pham Thị Loan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 63 tr.
Từ khoá: Động lực học, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss, Dao động tự do của thanh
21. Nguyễn Hồng Phong. Nghiên cứu ổn định của cột BTCT theo TCVN 5574-2012/ Nguyễn Hồng Phong; Đỗ Thị Loan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 82 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Cột bê tông cốt thép, Ổn định, TCVN 5574-2012
22. Trần Vũ. Nghiên cứu và tính toán nhà cao tầng có xét đến tải trọng động tại Hải Phòng/ Trần Vũ; Pham Văn Thứ, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 79 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Nhà cao tầng, Kết cấu nhà cao tầng, Nguyên lý tính toán, Tải trọng động
23. Nguyễn Duy Hùng. Giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án công trình, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh/ Nguyễn Duy Hùng; Đỗ Đình Đức, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 106 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Quảng Ninh, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý dự án, Huyện Hoành Bồ, Ban Quản lý dự án công trình
24. Lê Minh Tuấn. Nghiên cứu ổn định đàn hồi của thanh bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Lê Minh Tuấn; Đoàn Văn Duẩn, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 76 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp phần tử hữu hạn, Ổn định công trình, Ổn định đàn hồi của thanh
Ngành Quản trị kinh doanh
1. Phạm Xuân Thủy. Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông Bắc/ Phạm Xuân Thủy; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 101 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Khai thác than, Công ty TNHH – MTV 397, Tổng công ty Đông Bắc
2. Nguyễn Thị Ngọc Bích. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải Phòng/ Nguyễn Thị Ngọc Bích; Hoàng Chí Cương, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 98 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Hiệu quả kinh doanh, VNPT Hải Phòng
3. Bùi Thu Thủy. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng – Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ/ Bùi Thu Thủy; Phan Thế Công, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 93 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Sản xuất kinh doanh, Cảng Chùa Vẽ, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
4. Phạm Trung. Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng/ Phạm Trung; Đinh Hữu Quý, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 107 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
5. Nguyễn Văn Tinh. Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng/ Nguyễn Văn Tinh; Trương Minh Đức, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 114 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Người lao động, Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải Phòng, Tạo động lực làm việc
6. Đinh Thị Diên. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh/ Đinh Thị Diên; Hoàng Văn Hải, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 104 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
7. Nguyễn Đình Ý. Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 - 2025/ Nguyễn Đình Ý; Đan Đức Hiệp, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 105 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh, Giai đoạn 2018 – 2025
8. Lê Thị Nhật. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh - TKV/ Lê Thị Nhật; Nguyễn Ngọc Điện, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 116 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Công ty Quang Hanh – TKV
9. Phạm Bá Thắng. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Đông Lâm DOLACERA/ Phạm Bá Thắng; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 113 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Nhân sự, Công tác tuyển dụng nhân sự, Công ty TNHH Đông Lâm DOLACERA
10. Hoàng Hải An. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử và thông quan tự động VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng/ Hoàng Hải An; Nguyễn Thị Mỵ, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 95 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Quản lý rủi ro, Thủ tục hải quan điện tử, Thông quan tự động, VNACCS/VCISg, Cục Hải quan
11. Lê Thị Chiền. Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng/ Lê Thị Chiền; Đinh Hữu Quý, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 93 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
12. Nguyễn Khánh Dư. Quản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng/ Nguyễn Khánh Dư; Hoàng Văn Hải, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 94 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh; Quản trị rủi ro; Hàng hóa; Xuất nhập khẩu; Cục Hải quan; Hải Phòng
13. Vũ Thị Thanh Huyền. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190/ Vũ Thị Thanh Huyền; Nguyễn Xuân Năm, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 89 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Công ty cổ phần nội thất 190, Hiệu quả sử dụng vốn
14. Nguyễn Thị Hạnh. Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh/ Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Thị Phương Mai, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 100 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Quảng Ninh, Nhân sự, Công tác đánh giá nhân sự, UBND huyện Hoành Bồ
15. Nguyễn Thị Thu Hiền. Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh/ Nguyễn Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Phương Mai, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 85 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Quảng Ninh, UBND huyện Hoành Bồ, Dịch vụ hành chính công, Hành chính công
16. Vũ Mạnh Hà. Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh/ Vũ Mạnh Hà; Hoàng Văn Hải, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 98 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Người lao động, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
17. Vũ Phong Hải. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh/ Vũ Phong Hải; Nguyễn Ngọc Điện, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 106 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
18. Cáp Thị Lan Hương. Một số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng/ Cáp Thị Lan Hương; Nghiêm Sĩ Thương, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 116 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội, Huyện An Dương
19. Nguyễn Mai Hương. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022/ Nguyễn Mai Hương; Nguyễn Văn Thanh, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 108 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Chất lượng giảng viên thỉnh giảng, Giảng viên thỉnh giảng, Học viện Tư pháp
20. Phạm Chiến Thắng. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh/ Phạm Chiến Thắng; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 80 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Quảng Ninh, Công chức, Nguồn nhân lực, Cán bộ, Phường Quảng Yên
21. Phạm Tiến Thành. Đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng/ Phạm Tiến Thành; Nguyễn Tiến Thanh, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 88 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Hệ thống quản lý chất lượng, ISO 9001:2008, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
22. Đào Quang Nguyên. Biện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng/ Đào Quang Nguyên; Nguyễn Thị Mỵ, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 100 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm hàng hóa, Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng
23. Mai Trọng Thiềng. Phát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng/ Mai Trọng Thiềng; Trương Minh Đức, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 90 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Công ty cổ phần sơn Hải Phòng, Thị trường sơn
24. Phạm Thị Thanh Thùy. Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong/ Phạm Thị Thanh Thùy; Phan Thế Công, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 90 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong
25. Vũ Hồng Hà. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân/ Vũ Hồng Hà; Đinh Hữu Quý, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 107 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, Nhà máy X70, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân
26. Vũ Hữu Đương. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận Kiến An, thành phố Hải Phòng/ Vũ Hữu Đương; Đào Văn Hiệp, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 98 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Hải Phòng, Ngân sách nhà nước, Quản lý ngân sách nhà nước, Quận Kiến An
27. Vũ Tiến Dũng. Hoàn thiện công tác bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng/ Vũ Tiến Dũng; Trần Trọng Phúc, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 122 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội, Huyện An Dương, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
28. Phạm Thiên Hưng. Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải Phòng/ Phạm Thiên Hưng; Nguyễn Tiến Thanh, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 99 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Hệ thống quản lý chất lượng, ISO 9001, Cục Hải quan Hải Phòng
29. Nguyễn Thanh Huỳnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của VNPT Hải Phòng/ Nguyễn Thanh Huỳnh; Trần Trọng Phúc, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 127 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, VNPT Hải Phòng, Dịch vụ chăm sóc khách hàng
30. Trần Huy Bình. Một số biện pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng/ Trần Huy Bình; Đan Đức Hiệp, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 86 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Hải Phòng, Công chức, Năng lực cán bộ, UBND huyện Thủy Nguyên
31. Nguyễn Huy Cương. Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030/ Nguyễn Huy Cương; Hoàng Chí Cương, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 87 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Chiến lược, Cạnh tranh, VNPT Hải Phòng, Giai đoạn 2018 – 2020
32. Trịnh Anh Duyên. Đẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng/ Trịnh Anh Duyên; Nguyễn Văn Nghiến, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 83 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Nhập khẩu, Cục Hải quan Hải Phòng, Hải quan điện tử, Thông quan, Hàng hóa xuất khẩu
33. Phan Mạnh Linh. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189/ Phan Mạnh Linh; Đào Văn Hiệp, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 85 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Hiệu quả sử dụng vốn, Công ty TNHH Một thành viên 189
34. Phan Thị Thanh Hương. Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm Xã hội thành phố Hải Phòng/ Phan Thị Thanh Hương; Nguyễn Văn Nghiến, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 96 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Quản lý, Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hải Phòng
35. Vũ Ngọc Minh. Một số giải pháp phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại Bảo hiểm xã hội quận Kiến An/ Vũ Ngọc Minh; Hoàng Chí Cương, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 74 tr.
Từ khoá: Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội quận Kiến An
36. Hoa Lan Phương. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng/ Hoa Lan Phương; Nguyễn Xuân Năm, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 104 tr.
Từ khoá: Tài chính, Quản trị kinh doanh, Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex Hải Phòng
Ngành Hệ thống thông tin
1. Nguyễn Đăng Hiệp. Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông/ Nguyễn Đăng Hiệp; Đỗ Trung Tuấn, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 75 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Hệ thống, Thông tin, Công tác quản lý, Hệ thống DSS, Hệ thống thông tin quản lý, Tư vấn nghề nghiệp, Học sinh Trung học phổ thông
2. Vũ Trọng Chiến. Công nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại Học Dân Lập Hải Phòng/ Vũ Trọng Chiến; Lê Văn Phùng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 80 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Hệ thống, Thông tin, Đại học Dân lập Hải Phòng, Công nghệ ảo hóa Docker, Công nghệ Docker
3. Đỗ Văn Dũng. Nghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bản có độ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thống/ Đỗ Văn Dũng; Hồ Văn Canh, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 83 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Hệ thống, Thông tin, Bảo mật, Mật mã, Thuật toán mã hóa văn bản, Mật mã truyền thống
4. Phạm Thị Hùy. Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử/ Phạm Thị Hùy; Lê Văn Phùng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 94 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Hệ thống, Thông tin, Kiểm thử phần mềm, Ca kiểm thử, Kiểm thử
5. Nguyễn Xuân Hải. Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế/ Nguyễn Xuân Hải; Nguyễn Văn Vỵ , PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 106 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Hệ thống, Thông tin, Phương pháp hướng đối tượng, Quản lý dữ liệu video, Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng
6. Nguyễn Ánh Nguyên. Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh/ Nguyễn Ánh Nguyên; Đỗ Trung Tuấn, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 74 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Hệ thống, Thông tin, Cơ sở dữ liệu đa phương tiện, Cơ sở dữ liệu video, Phát triển tư duy
7. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của Công ty Cổ phần Taxi Kim Liên/ Nguyễn Thị Thanh Huyền; Hồ Văn Canh, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 106 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Hệ thống, Thông tin, Công nghệ GPS, Hệ thống thông tin địa lý GIS, Quản lý lái xe, Công ty Cổ phần Taxi Kim Liên
8. Phạm Ngọc Hưng. Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải Phòng/ Phạm Ngọc Hưng; Lê Văn Phùng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 88 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Hệ thống, Thông tin, Quản lý, Khách hàng, Hợp đồng, Quản trị quan hệ khách hàng, Viettel Hải Phòng

Trung tâm Thông tin Thư viện