Thông báo mở cửa Phòng đọc KSSV
12 tháng 11, 2015 bởi
Thông báo mở cửa Phòng đọc KSSV
Trần Hữu Trung


Phòng đọc KSSV mở cửa các ngày từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9/5/2016 đến ngày 11/6/2016. Thời gian mở cửa trong ngày như sau:
+ Sáng: Từ 7h30 đến 11h15
+ Chiều: Từ 13h30 đến 17h00
Vậy Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo để các em sinh viên được biết. Đề nghị các em sinh viên khi đến phòng đọc học tập thực hiện nghiêm túc nội quy và bảo quản trang thiết bị của phòng.

Trung tâm Thông tin Thư viện