Tạp chí Quản lý giáo dục số 45 năm 2013
20 tháng 11, 2013 bởi
Tạp chí Quản lý giáo dục số 45 năm 2013
Trần Hữu Trung
Nội dung chính gồm: 

1. Những yêu cầu và nhiệm vụ chuẩn bị nhân lực trong giai đoạn đầu xây dựng xã hội học tập/ Phạm Tất Dong// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013 .- Tr. 1 - 6
Muốn tham gia bình đẳng vào xu thế toàn cầu hóa, nguồn nhân lực của các quốc gia có sự thâm nhập kinh tế lẫn nhau, phải có được một trình độ tương đương về khoa học, công nghệ, về học vấn và trình độ chuyên môn, cũng như về kỹ năng sản xuất. Nguồn nhân lực có chất lượng cao về trí tuệ và tay nghề mới là lợi thế cạnh tranh cho mỗi quốc gia. Nếu nguồn nhân lực chỉ hàm chứa những lao động với trình độ kỹ thuật đơn giản thì sẽ là sức ép đối với quá trình tăng trưởng và phát triển ở những nước đi sau về công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Bài viết đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.
Từ khóa: Nhân lực, xã hội học tập, giáo dục, toàn cầu hóa, kinh tế tri thức.

2. Phân tầng đại học - Những cơ sở nền tảng thiết yếu cho cải cách hệ thống và quản trị đại học ở Việt Nam/ Phạm Đức Chính// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013.- Tr. 7 - 15
Để giải quyết thấu đáo vấn đề đầu tư cho giáo dục, mỗi quốc gia đều bắt đầu từ việc xây dựng cho riêng mình một hệ thống giáo dục, được xây dựng trên nền tảng Triết lý giáo dục chung của cả dân tộc. Nền tảng triết lý giáo dục của quốc gia là điều quan trọng nhất trong xã hội, và cần phải xác định trước tiên, bởi vì nó không phải là vấn đề kỹ thuật mà là sự chọn lựa của xã hội, nhất là trong bối cảnh nhận thức về bản chất của hành hóa giáo dục còn bị nhầm lẫn, và cho rằng dịch vụ giáo dục cũng phải thị trường hóa như các hàng hóa và dịch vụ khác. Triết lý giáo dục sẽ quyết định các cách mà xã hội sẽ đầu tư cho giáo dục như thế nào để có hiệu quả nhất, đặc biệt là vai trò tài trợ của Chính phủ từ ngân sách quốc gia. Bài viết đề cập đến: Cơ sở của việc phân tầng sau giáo dục phổ thông, hệ thống các đại học thực hành phục vụ số đông, hệ thống các đại học tinh hoa theo hướng nghiên cứu, những thách thức và đề xuất cho phân tầng Giáo dục đại học Việt Nam.
Từ khóa: Phân tầng đại học, quản trị đại học, triết lý giáo dục, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, đại học thực hành, đại học tinh hoa, đại học nghiên cứu.

3. Quản trị và quản lý tài chính đại học tư ở Việt Nam/ Đặng Ứng Vận, Nguyễn Thị Huyền Trang// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013.- Tr. 16 - 20
Các tác giả trình bày những nội dung đặc trưng, cốt lõi của một số mô hình quản trị điển hình của các trường đại học tư ở các nước: Hoa Kỳ, Anh, Singapore và Nhật Bản trên bình diện phân cấp giữa Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Hiệu trưởng cũng như thực thi trách nhiệm của HĐQT trong công tác quản lý tài chính, tài sản và công khai thông tin về trường. Trên cơ sở phân tích những ưu điểm của các mô hình đã nêu trong mối tương quan với các định chế quan trọng của Luật giáo dục đại học Việt Nam các tác giả đã đề xuất giải pháp cụ thể áp dụng cho các trường đại học tư của Việt Nam nhằm đóng góp ý kiến cho việc hướng dẫn thi hành LGDĐH đang được chuẩn bị hiện nay.
Từ khóa: Quản trị, quản lý tài chính, phân cấp, giáo dục đại học, luật giáo dục đại học, đại học tư thục.

4. Ba nhà nho và di sản tư tưởng vô giá cho sự phát triển lý luận giáo dục nước nhà
/ Đặng Quốc Bảo// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013.- Tr. 21 - 24
Đất nước ta trước thế kỷ 19 kiến tạo được sự nghiệp giáo dục là nền tảng văn hiến dân tộc là do biết phát triển các giá trị văn hóa bản địa cộng hưởng với việc tiếp thu chọn lọc tinh hoa nho giáo. Có một lớp các nhà nho Việt ưu tú đã để lại dấu ấn tư tưởng rất có giá trị cho sự phát triển lý luận giáo dục của dân tộc suốt chiều dài lịch sử. Trong số đó Thủ đô Hà Nội tự hào có ba vị tiêu biểu là Chu Văn An (T.kỷ 13) Nguyễn Trãi (T.kỷ 15) Ngô Thì Nhậm (T.kỷ 18). Bài viết tổng thuật một số ý tưởng giáo dục của 3 nhà văn hóa trên mà nội dung của chúng còn sống động và cần thiết cho cuộc đổi mới giáo dục hôm nay.
 Từ khóa: Nhà nho, tư tưởng giáo dục, Chu Văn An, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Trãi.

5. Mô hình và tiêu chí đánh giá kết quả học tập qua môn học theo định hướng phát triển năng lực sinh viên/ Nguyễn Thành Nhân// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013 .- Tr. 25 - 30
Trong thực tiễn của giáo dục đại học (GDĐH) cho thấy quá trình dạy học đại học (QTDHĐH) là một tồn tại hiện thực trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, ĐGKQHT của sinh viên (SV) trong QTDHĐH là một trong những hoạt động không thể thiếu được của quá trình ấy. Đồng thời, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, chất lượng và hiệu quả đào tạo nói chung. Vì vậy, việc nghiên cứu mô hình lý luận sư phạm về ĐGKQHT mà sự áp dụng mô hình ấy vào thực tiến đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC) sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới ĐGKQHT qua môn học theo định hướng phát triển năng lực của SV. Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu mô hình và tiêu chí ĐGKQHT qua mô hình theo định hướng phát triển năng lực của SV trong điều kiện chuyển đổi sang đào tạo theo HTTC ở đại học hiện nay.
Từ khóa: giáo dục đại học, hệ thống tín chỉ, mô hình, tiêu chí, đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực.

6. Xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận phát triển và đánh giá/ Đỗ Thị Thúy Hằng// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013 .- Tr. 31 - 34
Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội và hướng tới các mục tiêu của hội nhập với các chương trình đào tạo, định hướng tăng cường vận dụng các kỹ năng, ngành giáo dục và đào tạo đưa ra các định hướng đổi mới chương trình đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người học. Tuy nhiên, để xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động, vừa phù hợp với điều kiện của cơ sở đào tạo, thiết nghĩ cần phải thể hiện rõ cách tiếp cận và phải kiểm soát được quá trình thực hiện chương trình đào tạo đó. Bài viết trao đổi về việc xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận phát triển và đưa ra một số nguyên tắc đánh giá đảm bảo cung cấp và định hướng cho người học tích lũy đầy đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu cơ bản của nhà tuyển dụng trên thực tế thị trường lao động hiện nay.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, phát triển, đánh giá, kiến thức, kỹ năng.

7. Đào tạo theo tín chỉ ở trường đại học và một số vấn đề đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam/Ngô Thị Bích Thảo// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013 .- Tr. 35 - 37
Bài viết đã tóm lược một số nội dung có liên quan tới tín chỉ và phương thức đào tạo theo tín chỉ ở trường đại học, chỉ ra những ưu thế của phương thức đào tạo này. Trên cơ sở đó, bài báo nêu lên một số vấn đề đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam khi áp dụng đào tạo theo tín chỉ, góp phần triển khai có hiệu quả phương thức đào tạo này.
Từ khóa: Đào tạo theo tín chỉ, giáo dục đại học.

8. Kinh nghiệm hợp tác đào tạo quốc tế của một số trường đại học ở CHLB Đức/
 Trần Hữu Tráng// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013 .- Tr. 38 - 41
Hợp tác đào tạo quốc tế hiện nay đang là một xu thế tất yếu của các trường đại học nhằm giúp quá trình bổ sung, cập nhật tri thức mới được nhanh chóng, cũng như mở ra các cơ hội to lớn trong học tập và cơ hội việc làm cho người học. Bài viết này nghiên cứu về kinh nghiệm hợp tác đào tạo của một số trường đại học tiêu biểu của Cộng hòa liên bang Đức.
Từ khóa: Hợp tác đào tạo, đại học, Cộng hòa liên bang Đức.

9. Kĩ năng nghĩ - nói - viết trong rèn luyện năng lực người cán bộ quản lý giáo dục
/ Lê Thị Tuyết Hạnh// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013 .- Tr. 42 - 46
Nghĩ - nói - viết là một chỉnh thể chặt chẽ trong bộ ba năng lực quan yếu của người cán bộ quản lý giáo dục (QLGD), thể hiện phẩm chất nhân cách và quyết định chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý của họ. Năng lực này cần được đánh giá đúng đắn và có định hướng rèn luyện, phát triển từ cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cũng như chủ thể cá nhân. Cần phải nhìn nhận nghĩ - nói - viết như một chỉnh thể liên hoàn trong hoạt động của người cán bộ quản lý giáo dục. Rèn luyện nhóm năng lực nghĩ - nói - viết trong bồi dưỡng năng lực cán bộ QLGD không thể thực hiện tách rời như bồi dưỡng, nâng cao các năng lực gao tiếp hay kỹ năng thông thường mà phải thực hiện một cách đồng bộ nhóm kỹ năng quan yếu này song song với việc học tập suốt đời, không ngừng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, cập nhật những tư tưởng tiến bộ nhất của thời đại về giáo dục và xu thế phát triển của nhân loại.
Từ khóa: Kỹ năng nghĩ - nói - viết, năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, học tập.

10. Bàn về đổi mới căn bản toàn diện môn ngữ văn/ Nguyễn Thanh Hùng// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013 .- Tr. 47 - 51
Đổi mới giáo dục như là mệnh lệnh từ cuộc sống, từ thực tại cuộc sống thay đổi và phát triển không ngừng. Đổi mới dạy học môn ngữ văn cũng nằm trong tư duy đó, khi chủ thể, đối tượng dạy và học luôn bị hối thúc bởi nhiều áp lực, bởi nhiều kì vọng có phần thái quá của gia đình, nhà trường, xã hội. Bài viết trao đổi về tư tưởng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, trong đó hướng vào tâm điểm đổi mới dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Đổi mới, căn bản, toàn diện, ngữ văn, phương pháp dạy học, đọc hiểu.

11. Yếu tố nguy cơ dẫn đến hành vi bạo lực học đường/ Nguyễn Văn Tường// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013 .- Tr. 52 - 54
Ở Việt Nam trong những năm gần đây, hiện tượng bạo lực học đường diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần học sinh cũng như gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc tìm hiểu những yếu tố nguy cơ dẫn đến hành vi bạo lực học đường trong nhà trường có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giải quyết và phòng ngừa hành vi bạo lực học đường.
Từ khóa: Bạo lực, bạo lực học đường, những yếu tố nguy cơ, nguyên nhân của bạo lực học đường.

12. Cơ sở thực tiễn của giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn công nghệ ở trường phổ thông/ Trịnh Anh Cường// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013 .- Tr. 55 - 58
Đại học theo hướng tích hợp, lồng ghép là xu thế mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ở nước ta hiện nay, việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp (GDHN) vào trong dạy học môn Công nghệ xuất phát từ những cơ sở thực tiễn: bối cảnh trong nước và quốc tế; những đòi hỏi của xã hội đối với nghề nghiệp; từ yêu cầu đặc điểm tâm lý học sinh trung học phổ thông; cũng như từ đặc điểm, tiềm năng GDHN của môn Công nghệ và thực trạng dạy học môn Công nghệ ở trường THPT. Đó là những căn cứ thực tiễn để thực hiện công tác GDHN cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường PTTH.
 Từ khóa: Giáo dục hướng nghiệp, công nghệ, PTTH, cơ sở thực tiễn.

13. Nâng cao năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn các trường trung học phổ thông/ Thân Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý giáo dục.- Số 45 .- 2/2013 .- Tr. 59 - 64
Tổ trưởng chuyên môn là cán bộ quản lý ở cấp cuối cùng trong các trường phổ thông. Nâng cao năng lực quản lý cho đội này là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của ngành giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đề cập đến một số biện pháp nâng cao năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trong các trường trung học phổ thông với những nội dung cơ bản như: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ QLGD các cấp về vấn đề bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý cho TTCM; xây dựng các tổ chuyên môn hợp lý, chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện công tác điều tra, khảo sát nhu cầu, phân loại đối tượng, xây dựng các chương trình bồi dưỡng linh hoạt, áp dụng nhiều hình thức bồi dưỡng phù hợp; đổi mới phương pháp bồi dưỡng, giao việc, tạo cơ hội cho TTCM, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để TTCM làm tốt chức trách của họ.
Từ khóa: Năng lực, tổ trưởng chuyên môn, trung học phổ thông.Trung tâm Thông tin - Thư viện