Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 - 2013
19 tháng 11, 2013 bởi
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 - 2013
Trần Hữu Trung
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 - 2013 gồm những nội dung sau:

1. Mối quan hệ giữa lạm phát và chỉ số VN-Index qua ứng dụng kiểm định Granger/ Nguyễn Thị Hoài Lê, Trần Thị Xuân Anh// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 12-14
Trong nghiên cứu này, tác giả dùng kiểm định Granger để xác định mối quan hệ giữa chỉ số VN-Index và lạm phát. Kiểm định Granger yêu cầu các chuỗi số liệu phải có tính dừng. Vì vậy, trước khi sử dụng kiểm định Granger, kiểm định nghiệm đơn vị được sử dụng để kiểm tra tính dừng của các chuỗi số liệu này. 
Từ khóa: Kiểm định Granger, Chỉ số VN-Index, Lạm phát.

2. Công cụ tài chính - Nhận diện, đo lường và trình bày trên báo cáo tài chính/ Nguyễn Mạnh Thiều// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 15-18
Hạch toán kế toán là một khoa học thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính trong các đơn vị với hệ thống các phương pháp khoa học riêng như phương pháp chứng từ, tài khoản, tính giá, tổng hợp - cân đối kế toán. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế mỗi nước cũng như kinh tế thế giới theo xu hướng hội nhập, các đối tượng kế toán cũng như việc phân loại đối tượng kế toán ngày càng có nhiều thay đổi cả tính đa dạng và tính vận động tiến tới phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế thị trường, thống nhất mang tính quốc tế. Công cụ tài chính đặc biệt là công cụ tài chính phái sinh là những đối tượng kế toán còn khá mới mẻ đối với Việt Nam, chính vì vậy việc nhận diện, đo lường và trình bày các loại công cụ tài chính trên báo cáo tài chính là rất cần thiết trong công tác kế toán các đơn vị nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng, nâng cao chất lượng thông tin kế toán.
Từ khóa: Tài chính, đo lường, báo cáo, công cụ.

3. Mối quan hệ giữa tăng trưởng của doanh nghiệp và nhu cầu tài trợ bên ngoài/ Phạm Thị Thanh Hòa// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 27 - 28
Tăng trưởng là một trong các vấn đề mà doanh nghiệp rất quan tâm. Sự tăng trưởng của doanh nghiệp có thể được hiểu là sự mở rộng về quy mô và mức độ hoạt động của doanh nghiệp. Để đạt được sự tăng trưởng đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự đầu tư mới tăng thêm tài sản, kéo theo đó là tăng nhu cầu tài trợ. Bài báo này sẽ nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự tăng trưởng của doanh nghiệp và nhu cầu tài trợ bên ngoài.
Từ khóa: Doanh nghiệp, tài trợ, tăng trưởng, mối quan hệ.

4. Những câu hỏi lớn cần trả lời khi đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với khoa học và công nghệ/ Lê Xuân Trường, Nguyễn Quốc Việt// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 29 - 32
Làm thế nào để có tiền và sử dụng tiền như thế nào để đạt được mục tiêu đặt ra với chi phí tiết kiệm nhất là hai câu hỏi cơ bản luôn phải đặt ra cho mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Hoạt động khoa học và công nghệ cũng không nằm ngoài quy luật này. Bàn về cơ chế quản lý tài chính đối với khoa học và công nghệ không thể không đi tìm câu trả lời thỏa đáng cho hai câu hỏi trên. Đến lượt nó, để có câu trả lời cho hai câu hỏi cơ bản đó, lại có một số câu hỏi lớn khác đặt ra cần trả lời, chẳng hạn như: Tiền cấp cho ai? Cách thức phân bổ như thế nào? Cách thức kiểm soát chi tiêu ra sao?...
Từ khóa: Tài chính, khoa học, công nghệ, cơ chế.

5. Vận dụng chuẩn mực kế toán "Hợp đồng xây dựng" đối với kế toán doanh thu và chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp/ Hoàng Thị Huyền// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 33 - 35
Bài báo trình bày thực trạng kế toán doanh thu, chi phí hoạt động xây lắp và nhừng giải pháp vận dụng chuẩn mực kế toán Hợp đồng xây dựng trong kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng.
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, doanh nghiệp xây lắp, Hợp đồng xây dựng, doanh thu, chi phí.

6. Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế/ Nguyễn Tuấn Phương// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 36 - 38
Tính đến đầu năm 2013 này, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, khẳng định sự nỗ lực và bản lĩnh của doanh nghiệp Việt và mở ra một cánh cửa với nhiều hy vọng cho những chiến lược kinh doanh mới. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, lập cơ sở kinh doanh tại nước ngoài sẽ giúp doanh nghiệp có điều kiện mở rộng thị trường, đồng thời có cơ hội tiếp cận với khoa học công nghệ cao, học hỏi những ứng dụng trong công nghệ thông tin, từ đó nâng dần năng lực cạnh tranh. Dự kiến năm 2013 này, vốn đăng kí đầu tư ra nước ngoài đạt khoảng 1 - 1,5 tỷ USD; vốn thực hiện sẽ khoảng 900 triệu USD đến 1 tỷ USD.
Từ khóa: Hội nhập kinh tế quốc tế, Đầu tư, nước ngoài, Việt Nam.

7. Quản trị dòng tiền - Hướng đi đúng để nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp bảo hiểm/ Đoàn Minh Phụng// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 39 - 41
Bài viết đề cập đến việc quản trị các dòng tiền cơ bản: Quản trị doanh thu phí bảo hiểm gốc; Quản trị chi bồi thường, trả tiền bảo hiểm gốc; Tìm hiểu mô hình quản trị dòng tiền thích hợp - con đường quan trọng nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp bảo hiểm.
Từ khóa: Quản trị dòng tiền, Kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp bảo hiểm.

8. Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay/ Ngô Anh Tuấn// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 42 - 44
Trong nền kinh tế thị trường phát triển, Kế toán quản trị chi phí được coi là một trong những công cụ nhằm kịp thời xử lý và cung cấp thông tin về chi phí đáp ứng nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị. Trên các nước phát triển, vai trò của kế toán quản trị chi phí thực sự đã có những đóng góp to lớn trong việc góp phần nâng câo hiệu quả quản lý trong các doanh nghiệp. Trong khi đó, tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì vai trò của kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị chi phí nói riêng còn hết sức mờ nhạt và chưa được ứng dụng một cách rõ nét, phổ biến. Mặc dù đã có thông tư số 53/2006/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành về việc áp dụng cụ thể vào các doanh nghiệp còn hết sức hạn chế. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế khó khăn như hiện nay, vai trò kế toán quản trị chi phí ngày càng trở nên cấp thiết nhưng việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí vào hoạt động quản lý của doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Từ khóa: Kế toán quản trị, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Việt Nam.

9. Doanh nghiệp FDI và vấn đề chuyển giá/ Đào Văn Tú// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 45 - 47
Bài báo trình bày thực trạng chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam; Tác động tiêu cực của chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI của Việt Nam và một số kiến nghị. 
Từ khóa: Doanh nghiệp, FDI, chuyển giá.

10. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử: Kinh nghiệm từ nước ngoài/ Trần Thị Tố Nga, Lê Công// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 48 - 50
Ngân hàng điện tử là ngân hàng mà tất cả các giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng (cá nhân và tổ chức) dựa trên quá trình xử lý và chuyển giao dữ liệu số hóa nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng điện tử là một hệ thống phần mềm vi tính cho phép khách hàng tìm hiểu hay mua dịch vụ của ngân hàng thương mại thông qua việc nối mạng máy vi tính của mình với ngân hàng cung cấp dịch vụ. Với dịch vụ ngân hàng điện tử, khách hàng có khả năng truy cập từ xa nhằm: thu thập thông tin; thực hiện các giao dịch thanh toán, tài chính dựa trên các tài khoản lưu ký tại ngân hàng, đăng kí sử dụng các dịch vụ mới.
Từ khóa: Ngân hàng điện tử, Dịch vụ, Kinh nghiệm, nước ngoài.

11. Phát triển thị trường bất động sản: Kinh nghiệm từ Trung Quốc và bài học cho Việt Nam/ Đàm Thanh Tú// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 51 - 52
Thị trường bất động sản là một trong những thị trường quan trọng trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Phát triển thị trường bất động sản tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chính sách của nhà nước đối với thị trường này có thể coi là yếu tố hàng đầu. Thị trường bất động sản Việt Nam chưa khi nào trầm lắng như hiện nay. Sự khó khăn này là hệ quả xấu từ việc phát triển quá nóng ở hàng loạt các khâu như hàng tồn kho tăng cao, hiệu quả kinh doanh kém, nợ xấu lớn... khiến rất nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng kinh doanh bết bát, giải thể hoặc ngừng hoạt động trong năm qua. Vì vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và rút ra những bài học cho Việt Nam về chính sách phát triển thị trường bất động sản là rất quan trọng. Trong số những thị trường bất động sản có những nét tương đồng với Việt Nam cả về không gian địa lý và lịch sử phát triển là thị trường bất động sản của Trung Quốc. Việc xem xét sự phát triển của thị trường bất động sản của Trung Quốc và những chính sách để quản lý thị trường này có thể là một trong những chỉ dẫn quan trọng cho Việt Nam.
Từ khóa: Thị trường bất động sản, Việt Nam, Trung Quốc, Kinh nghiệm.

12. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về phát triển bền vững công ty chứng khoán/ Nguyễn Lê Cường// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr.53 - 55
Bài viết đưa ra những đánh giá về quá trình phát triển, phát triển bền vững công ty chứng khoán của Hoa Kỳ trên một số nét chủ yếu sau: Nghiệp vụ kinh doanh, Mô hình tổ chức của các công ty chứng khoán; Mô hình hoạt động của các công ty chứng khoán; Thành lập và quản lý hoạt động của các công ty chứng khoán.
Từ khóa: Công ty chứng khoán, doanh nghiệp, kinh doanh, phát triển bền vững, Hoa Kỳ.

13. Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga trong điều kiện hai nước là thành viên WTO/ Vũ Duy Vĩnh// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 56 - 59
Ngày 22/8/2012, đánh dấu một sự kiện quan trọng của kinh tế thế giới - Liên bang Nga chính thức là thành viên của WTO sau 18 năm đàm phán. Trước đó 5 năm, ngày 11/1/2007 Việt Nam cũng đã chính thức là thành viên của WTO. Đây là cơ hội lớn để hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, phát huy tiềm năng to lớn sẵn có, thúc đẩy quan hệ thương mại nói riêng, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện nói chung. Bài viết này tập trung vào thực trạng quan hệ thương mại hai nước và những giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga khi hai nước cùng là thành viên WTO.
Từ khóa: Thương mại, Việt Nam, Nga, WTO.

14. Tài chính vi mô hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại Đồng Nai/ Lê Kiên Cường// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 63 - 65
Trong bối cảnh các giải pháp giảm nghèo phù hợp với tình hình hiện nay đang "khan hiếm"; tỷ lệ người nghèo sau thời gian dài giảm nay lại có dấu hiệu tăng trở lại. Để giải quyết vấn đề nghèo đối ngày càng phức tạp thì tài chính vi mô được xem như là một trong tổng thể các giải pháp cần được quan tâm đúng mức và lâu dài. Đồng Nai luôn sáng tạo trong phát triển kinh tế cũng như chưa bao giờ thiếu quyết tâm, nỗ lực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Do đó, tài chính vi mô sẽ trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống tài chính tại địa phương hướng về người nghèo, người thu nhập thấp với giải pháp cốt lõi là dịch vụ tài chính, từng bước tuân thủ các quy luật của cơ chế thị trường.
Từ khóa: Tài chính, xóa đói giảm nghèo, Đồng Nai.

15. Nâng cao hiệu quả tổ chức kế toán: Nhìn từ các doanh nghiệp Thái Bình/ Hoàng Thị Thu Hiền// Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3 .- 3/2013 .- Tr. 69 - 71
Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công việc nâng cao hiệu quả quản lý tại các doanh nghiệp. Do đó, để phát huy vai trò của công tác này, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có sự thích ứng, linh hoạt với điều kiện về quy mô, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với những yêu cầu quản lý cụ thể tại đơn vị mình. Bài viết phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán của các doanh nghiệp tại Thái Bình; đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này... 
Từ khóa: Doanh nghiệp, Thái Bình, Kế toán, hiệu quả.

Trung tâm Thông tin - Thư viện