Tạp chí Kiến trúc số 221 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Tạp chí Kiến trúc số 221 năm 2013
Trần Hữu Trung

Với nhận thức văn hóa là nền tảng tinh thần quyết định sự phát triển bền vững của quốc gia Nghị quyết TW 5 Đại hội Đảng khóa 8 đã chỉ rõ định hướng: "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc". Cho đến nay, qua 15 năm Nghị quyết TW5 thực sự đi vào đời sống. Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn kiên trì, nỗ lực thực hiện mục tiêu này. Ngày 21/9/2013, trong buổi làm việc với Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa khẳng định và nhấn mạnh nội dung: "Văn hóa, nghệ thuật phải góp phần định hướng đi lêncho toàn xã hội chúng ta..."
Tạp chí Kiến trúc trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số báo cáo, tham luận quan trọng khác. Cũng trong chuyên đề: "Xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc", Tạp chí Kiến trúc giới thiệu bài viết của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch với những nghiên cứu, phân tích từ lý luận đến thực tiễn sáng tác kiến trúc thời đổi mới, ngõ hầu đi tìm lời giải cho những cặp phạm trù mâu thuẫn: phát triển và bảo tồn, truyền thống và hiện đại... Thực hiện lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Văn hóa - nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy", diễn đàn Bản sắc kiến trúc trong diện mạo kiến trúc đô thị đã thu hút sự tham gia của đông đảo KTS trong và ngoài nước, góp phần phản ánh tiếng nói của giới nghề trong nỗ lực xây dựng nền kiến trúc Việt.
Tạp chí trân trọng giới thiệu một số tác phẩm mới của các KTS trẻ - những điểm sáng trong quá trình tiếp cận xu hướng kiến trúc mới của thế giới: "Kiến trúc sinh thái và kiến trúc phát triển bền vững". Tập hợp những công trình tốt, những "điểm sáng" ấy sẽ là lực lượng tiên phong, góp phần định hướng thẩm mỹ kiến trúc cho toàn xã hội. Họ chính là hy vọng về một thế hệ KTS trẻ nhiều tiềm năng, giàu ý tưởng sáng tạo và một tương lai đầy hứa hẹn của kiến trúc Việt...
 
Trung tâm Thông tin - Thư viện