Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện
29 tháng 7, 2015 bởi
Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện
Trần Hữu Trung


Nhiệm vụ của Bộ phận Quản trị mạng

Bộ phận Quản trị mạng thực hiện chức năng quản lý hệ thống thông tin của nhà trường; nghiên cứu và triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) có thể được ứng dụng trong hệ thống thông tin của nhà trường; nâng cao năng lực của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong việc khai thác, sử dụng mạng thông tin của nhà trường; tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực được phân công. Tổng hợp báo cáo thông tin cho các đơn vị của nhà trường. Bộ phận Quản trị mạng thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Quản lý hệ thống thông tin của nhà trường:

- Quản lý kỹ thuật, thiết bị các hệ thống hạ tầng mạng:

+ Xử lý các sự cố kỹ thuật của mạng máy tính trong trường, đề xuất phương án thiết kế thi công và giám sát việc sửa chữa, lắp đặt mới các mạng trong trường;

+ Lập kế hoạch trang thiết bị thay thế cho mạng thông tin trong trường;

+ Đề xuất phương án sửa chữa, thay thế, duy tu, bảo dưỡng cho các thiết bị thuộc mạng máy tính trong trường.

- Quản lý vận hành các kết nối Internet của nhà trường:

+ Đề xuất phương án kết nối;

+ Giám sát kỹ thuật việc kết nối của các nhà cung cấp dịch vụ Internet cho nhà trường;

+ Thiết lập cấu hình mạng máy tính của trường để sử dụng hiệu quả các kết nối Internet;

+ Đảm bảo an toàn và bảo mật cho các máy tinh kết nối Internet.

- Quản lý máy chủ Website tiếng Anh và tiếng Việt của nhà trường;

- Tư vấn xây dựng, phát triển, đảm bảo hỗ trợ và quản lý kỹ thuật các hệ thống phần mềm ứng dụng của nhà trường phục vụ hoạt động quản lý và đào tạo chạy trên hạ tầng mạng;

- Cấp phát và quản lý tài khoản thư điện tử cho tất cả cán bộ và giảng viên trong trường;

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp CNTT & TT;

- Đề xuất qui hoạch phát triển hạ tầng mạng, hệ thống thông tin của nhà trường;

- Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế và xây dựng về công nghệ mạng và hệ thống thông tin điện tử:

+ Quy hoạch và phát triển các hệ thống mạng thông tin;

+ Phát triển và triển khai các ứng dụng, các dịch vụ dùng mã nguồn mở;

+ Phát triển các phần mềm nghiệp vụ;

+ Phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của nhà trường và các đơn vị thuộc trường.

b. Nâng cao năng lực của cán bộ, giảng viên sinh viên khai thác sử dụng mạng thông tin của nhà trường:

- Tập huấn, hướng dẫn giúp cán bộ giảng viên nhà trường sử dụng các phần mềm ứng dụng ở trường, khai thác hệ thống mạng ;

- Tập huấn, hướng dẫn sinh viên kỹ năng sử dụng, khai thác hệ thống mạng trường Đại học Dân lập Hải Phòng;

- Cung cấp các dịch vụ tra cứu thông tin.

c. Tư vấn cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực được phân công, tổng hợp báo cáo thông tin cho các đơn vị của nhà trường;

- Tham mưu và tư vấn về các chính sách, quy định, trong việc ứng dụng và sử dụng CNTT tại trường;

- Hỗ trợ các đơn vị tổng hợp thông tin để lập báo cáo;

- Tham mưu và tư vấn về các kế hoạch thay thế, duy tu bảo dưỡng hệ thống cáp quang, cáp đồng, các thiết bị mạng, các máy chủ và các thiết bị khác trong hệ thống mạng thông tin của nhà trường.

Nhiệm vụ của Bộ phậnThư viện

Bộ phận thư viện thực hiện chức năng quản lý công tác thông tin - thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện từ các nguồn trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin - tư liệu trong Thư viện; quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của Thư viện; nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện; tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Thư viện. Bộ phận thư viện thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Thực hiện chức năng quản lý công tác thông tin - thư viện:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hải Phòng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

b. Thực hiện chức năng khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện:

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường;

- Tiếp nhận, khai thác các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

- Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

c. Tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin - tư liệu trong Thư viện:

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm của nhà trường theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin-thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của nhà trường và của pháp luật;

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện.

d. Quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của Thư viện:

- Quản lý, vận hành trang thiết bị của Thư viện;

- Quản lý, vận hành khai thác các phần mềm Thư viện;

- Kiểm kê định kỳ trang thiết bị của Thư viện;

- Xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu của Thư viện;

- Triển khai các ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện;

e. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện:

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực khoa học thư viện, tham gia các hoạt động về nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong nước và ngoài nước.

f. Tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Thư viện:

- Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất về hiện trạng khai thác, sử dụng thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Lập báo cáo về kế hoạch nâng cấp, bổ sung các nguồn thông tin tài liệu cho Thư viện.

g. Thực hiện chức năng thiết kế hình ảnh, viết bài đưa tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà trường:

- Chịu trách nhiệm chụp, chỉnh sửa ảnh, đảm bảo dữ liệu khi in thẻ sinh viên. Tiếp nhận yêu cầu in thẻ và bàn giao thẻ theo đúng quy trình.

- Chụp ảnh các hoạt động, sự kiện và lưu giữ ảnh tư liệu của Nhà trường.

- Viết bài, đưa tin các hoạt động, sự kiện trên Website của Nhà trường.