Liên hợp thư viện Việt Nam họp lần thứ 7
27 tháng 11, 2013 bởi
Liên hợp thư viện Việt Nam họp lần thứ 7
Trần Hữu Trung


Trong 2 ngày hội thảo, ngoài báo cáo tổng kết của Trung tâm Thông tin và Khoa học Việt Nam, còn có báo cáo tham luận của các đơn vị thành viên ý kiến phát biểu của đại diện các thư viện và cơ quan thông tin trong nước.


Đại diện cho khu vực Hải Phòng, Phó giám đốc Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Dân Lập - KS.Vũ Trọng Chiến đóng góp ý kiến với hội thảo về việc cần triển khai trang web của Liên hợp để quảng bá và thúc đẩy hoạt động của liên hợp. Đây cũng là môi trường tốt để các thành viên của Liên hợp có thể chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hỗ trợ nhau tốt hơn trong các hoạt động. Ý kiến đã được hội nghị đánh giá cao và đưa vào mục tiêu hoạt động của năm tới của Liên hợp.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu xoay quanh các vấn đề:

Đánh giá hiệu quả của chương trình phối hợp bổ sung và khai thác nguồn tin điện tử;
Các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc đăng ký và khai thác các CSDL EBSCO, BLACKWELL;
Các vấn đề liên quan tới khía cạnh pháp lý của Liên hợp;
Kế hoạch bổ sung các nguồn tin điện tử và đóng góp kinh phí của các thư viện thành viên trong năm 2010;
Tăng cường việc tuyên truyền về Liên hợp và các CSDL do Liên hợp mua và các CSDL trực tuyến miễn phí, và các CSDL do các đơn vị thành viên mua;

Các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận và đi đến biểu quyết thống nhất về mặt nguyên tắc các nội dung sau:

1. Khẳng định tính hiệu quả hoạt động của Liên hợp: Các CSDL được bổ sung qua Liên hợp trong thời gian qua đã giúp các thư viện và cơ quan thông tin có được những nguồn thông tin phong phú, hỗ trợ tốt cho công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các viện nghiên cứu và các trường đại học.

2. Để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin trong giai đoạn mới, Hội nghị nhất trí sẽ đặt mua cơ sở dữ liệu ProQuest trong năm 2010 với sự đóng góp của các thành viên trong Liên hợp.

3. Hội nghị cũng nhất trí cần tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc phối hợp bổ sung và chia sẻ tài nguyên thông tin điện tử không chỉ đối với các bộ thư viện mà cả đối với các cán bộ lãnh đạo các viện nghiên cứu, các trường đại học và cần có các phương án đề xuất nhận được sự ủng hộ từ phía lãnh đạo đơn vị

4. Hội nghị đề nghị Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia xây dựng và duy trì website của Liên hợp để cung cấp và chia sẻ thông tin và thúc đẩy hoạt động của Liên hợp.

5. Hội nghị kiến nghị Liên hợp cần xây dựng Đề án trình các cơ quan nhà nước, mà trước hết là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ kinh phí để Liên hợp có kinh phí duy trì các nguồn thông tin hiện đang được bổ sung và bổ sung thêm những nguồn thông tin mới đặc biệt là xây dựng các CSDL tài liệu tiếng Việt.

6. Hội nghị đề nghị Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cần xây dựng tư cách pháp nhân cho Liên hợp.Đặng Mai Hương


Read Next
Liên hệ