Danh mục tài liệu tham khảo khoa Xây dựng
26 tháng 12, 2013 bởi
Danh mục tài liệu tham khảo khoa Xây dựng
Trần Hữu Trung


Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin giới thiệu Danh mục tài liệu tham khảo cho các môn học của Khoa Xây dựng. Đây là Danh mục Trung tâm thông tin Thư viện dựa trên Đề cương môn học của các học phần để xây dựng. Những tài liệu này hiện đang có tại Trung tâm thông tin thư viện trường.

Dựa vào Đề cương môn học của Khoa Xây dựng, Trung tâm thông tin -Thư viện đã tiến hành xây dựng Danh mục tài liệu tham khảo cho từng môn học. Các tài liệu này bao gồm 2 phần:
Tài liệu do Giảng viên yêu cầu: Là những tài liệu được giảng viên yêu cầu tham khảo có trong đề cương.
Tài liệu do Thư viện đề xuất: Những tài liệu có nội dung tương đương hiện có trong Thư viện.
Đối với những tài liệu được giảng viên yêu cầu tham khảo có trong đề cương nhưng chưa có tại Thư viện, Trung tâm đang tiến hành đặt mua các tài liệu này. 
Trân trọng giới thiệu đến CB, GV và SV trong trường.

Chi tiết trong file đính kèm: 

1.Danh mục tài liệu ngành Xây dựngXaydung_new.xls

2. Danh mục tài liệu ngành Kiến trúc: Kientruc_new.xls


Trung tâm thông tin thư viện