Bài trích trong Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 8 và 9 năm 2013
19 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 8 và 9 năm 2013
Trần Hữu Trung


 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 8 gồm những nội dung chính sau:

1. Thực trạng huy động vốn và cho vay của các ngân hàng và giải pháp mở rộng tín dụng phát triển kinh tế vùng Tây Bắc/ Nguyễn Văn Thạnh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 16 - 18. 

    Các tỉnh thuộc Tây Bắc đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng có xu hướng sụt giảm, nhưng vẫn đạt mức cao hơn so với mức trung bình chung của quốc gia. Tây Bắc đang tập trung phát triển về sản xuất nông nghiệp, khai khoáng, thủy điện, xuất khẩu và du lịch. Tuy nhiên, do kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực còn yếu nên Tây Bắc vẫn còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao. Để mở rộng tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Bắc, các ngân hàng nên tập trung mở rộng tín dụng ở lĩnh vực trồng và khai thác rừng, phát triển ngành du lịch và phát triển hạ tầng giao thông.

Từ khóa: Ngân hàng,tín dụng, vốn, kinh tế, Tây Bắc.

2. Mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp vùng Tây Bắc/ Vũ Như Thăng, Phạm Thị Tường Vân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 19 - 23  

    Để thực hiện đường lối đổi mới toàn diện cơ chế quản lý kinh tế và cơ chế quản lý tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế của các thành phần kinh tế thuộc một số ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản và từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật đối với hoạt động này. Cùng với sự ra đời của NHPT, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/8/2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP. Tính đến hết năm 2010, tổng số dự án trong lĩnh vực này được cho vay là 1500 dự án với số vốn lên tới 6.300 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu đầu tư vào một số lĩnh vực như trồng rừng nguyên liệu và trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, chăn nuôi, lâm sản.

Từ khóa: Tây Bắc, doanh nghiệp, kinh tế, tín dụng.

3. Tín dụng chính sách đối với khu vực Tây Bắc: thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Hữu Dinh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 24 - 27

    Sau 10 năm hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng chính sách được Thủ tướng Chính phủ giao, đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Đến 31/12/2012, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại NHCSXH đạt 115.890 tỷ đồng, tăng 108.785 tỷ đồng (gấp khoảng 17 lần) so với thời điểm mới thành lập (năm 2003). Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư của ngân sách địa phương đạt 3.849 tỷ đồng, chiếm 3,2% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đạt 113.921 tỷ đồng, tăng gấp 16 lần so với thời điểm nhận bàn giao (năm 2003). Hiện có hơn 7 triệu đối tượng phục vụ còn dư nợ.

Từ khóa: Tín dụng, ngân hàng, Tây Bắc, giải pháp.

4. Quản lý giới hạn tăng trưởng tín dụng: hiệu ứng trong điều hành chính sách tiền tệ và vấn đề đặt ra/ Phạm Xuân Hòe// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 28 - 30. 

    Theo điều 10 của Luật Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì các công cụ mà NHNN Việt Nam sử dụng để điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) bao gồm: tái cấp vốn, lãi suất tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ biện pháp khác theo quy định của Chính phủ. Việc sử dụng công cụ hạn mức tín dụng làm biện pháp quản lý giới hạn tín dụng tăng trưởng đối với nền kinh tế được cho là khá cổ điển; đi kèm là quản lý trần lãi suất huy động tiền gửi, trần lãi suất cho vay. Vì vậy, đang có khá nhiều quan điểm của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế, nhất là những nhà quản trị điều hành của NHTM cho rằng, việc áp dụng quá nhiều biện pháp hành chính trong điều hành sẽ làm méo mó thị trường. Tuy nhiên, để nhìn nhận một cách thấu đáo về việc NHNN sử dụng công cụ giới hạn tăng trưởng tín dụng với nền kinh tế Việt Nam, bài viết nêu một vài nghiên cứu tổng kết từ thực tiễn điều hành CSTT của NHNN để cùng trao đổi.

Từ khóa: Quản lý, tín dụng, chính sách tiền tệ, ngân hàng.

5. Những vấn đề chung về phí bảo hiểm tiền gửi sau khi luật bảo hiểm tiền gửi được triển khai/ Nguyễn Mạnh Dũng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 31 - 34. 

    Ngày 18/6/2012, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang chủ trì cùng các Bộ, Ngành hữu quan xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết việc thi hành luật trong đó có việc tiến tới tính và thu phí theo mức độ rủi ro của các tổ chức tham gia BHTG quy định tại Điều 20 của luật BHTG. Bài viết dưới đây sẽ đề cập một số vấn đề chung và kinh nghiệm quốc tế có thể tham khảo về một số vấn đề chung cần giải quyết để tính và thu phí theo mức độ rủi ro của các tổ chức tham gia BHTG.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi, phí, luật bảo hiểm tiền gửi.

6. Cần gỡ khó cho doanh nghiệp trong việc thực hiện Thông tư 228/2009 của Bộ Tài chính/ Nguyễn Thị Mai Hương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 35 - 41 

    Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn thì việc thực hiện Thông tư 228//2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 thay thế Thông tư 13/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại DN, đang gây khó cho DN, bởi cho đến nay, một số nội dung của Thông tư đã thể hiện những bất cập với tình hình thực tiễn.

Từ khóa: Doanh nghiệp,  Thông tư 228/2009 của Bộ Tài chính, Kinh doanh

7. Các biện pháp giải cứu thị trường bất động sản của Nhật Bản/ Nguyễn Thu Trang, Hoàng Trà Mi// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8 .- 4/2013 .- Tr. 42

    Diễn biến thị trường ngoại hối quốc tế, trong đó chủ chốt là các đồng tiền mạnh trong thanh toán và  diễn biến của giá vàng vẫn phụ thuộc rất lớn vào động thái chính sách, sự kiện kinh tế và các con số phản ánh kết quả hoạt động của các nền kinh tế đầu tàu. Chính vì thế, diễn biến của giá vàng và tỷ giá các ngoại tệ mạnh thường bị chi phối ngay lập tức vào những kỳ công bố chính sách, công bố các con số kinh tế và sau sự kiện kinh tế, chính trị giữa các nền kinh tế lớn. Trong đó, sự dịch chuyển đáng chú ý nhất trong quý I/2013 là diễn biến của đồng bạc xanh USD, tiếp theo là của đồng Yên Nhật… 

Từ khóa: Nhật Bản, thị trường bất động sản, tình trạng, kinh doanh.

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 9 gồm những nội dung chính sau:

1. Chính sách tín dụng ngân hàng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên/Nguyễn Viết Mạnh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr.14 - 18

    Khu vực Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng. Đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước và là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc. Nhận thức được ý nghĩa kinh tế - chính trị - xã hội quan trọng của khu vực, trong những năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển của khu vực Tây Nguyên để có chính sách đầu tư phù hợp nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế của khu vực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và từng bước nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, kinh tế, xã hội, Tây Nguyên.

2. Tái cấu trúc doanh nghiệp-Một tất yếu khách quan/ Hoàng Văn Hoan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 19 - 21.

    Việc tái cấu trúc doanh nghiệp luôn phải được xem xét một cách thường xuyên, nếu không, tình trạng mất cân bằng của hệ thống có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tái cấu trúc doanh nghiệp thường bởi các lý do sau: Tái cấu trúc xuất phát từ các áp lực bên ngoài để thích nghi theo môi trường kinh doanh đã có những biến đổi về cơ bản. Ví dụ: Chính sách cổ phần hóa - chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập AFTA, WTO… Tái cấu trúc xuất phát từ các áp lực bên trong để phù hợp theo quy mô tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp. Ví dụ: yêu cầu phân công chuyên môn hóa sâu hơn, để tính chuyên nghiệp cao hơn, hoặc để kịp thời ngăn chặn đà suy thoái của doanh nghiệp đang tiến đến bờ vực phá sản (chữa bệnh). Ví dụ: yêu cầu giải tán những bộ phận kinh doanh kém hiệu quả, loại thải máy móc thiết bị năng suất thấp, sàng lọc nhân sự kém năng lực.

Từ khóa: Kinh tế, doanh nghiệp, tái cấu trúc

3. Rủi ro tín dụng và vấn đề áp dụng công cụ tín dụng phái sinh/ Huỳnh Thị Hương Thảo// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 22 - 23.

    Quản lý rủi ro tín dụng đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động tín dụng. Có thể nói, từ khi tín dụng ra đời thì các ngân hàng không ngừng nghiên cứu và tìm cách nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tín dụng. Các ngân hàng thường áp dụng các biện pháp truyền thống như quản lý giám sát khoản vay, rà soát và xem xét lại tài sản đảm bảo nợ vay của khách hàng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên thiếu sự uyển chuyển, linh hoạt. Với sự phát triển của các công cụ tài chính như hiện nay, đặc biệt là các công cụ tín dụng phái sinh thì việc quản lý rủi ro tín dụng đã được hỗ trợ rất nhiều thông qua bản chất tự phòng vệ. Chúng cho phép tách rủi ro tín dụng với các loại hình khác vốn có trong mỗi công cụ cụ thể và chuyển rủi ro này từ người bán rủi ro đến người mua rủi ro. Chính vì vậy, hiện nay các NHTM đã bắt đầu quan tâm đến loại hình công cụ phái sinh này để quản lý rủi ro.

Từ khóa: Tín dụng, ngân hàng, rủi ro, công cụ tín dụng phái sinh.

4. Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo hiểm tiền gửi, góp phần ổn định tài chính-tiền tệ/ Lê Việt Nga// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 24 - 26

    Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy nhận thức của công chúng cần thường xuyên được xem xét trong việc thiết kế hệ thống BHTG. Hoạt động của hệ thống BHTG cần được tuyên truyền, quảng bá thường xuyên để duy trì và tăng cường uy tín của hệ thống. Tính hiệu quả của chương trình nâng cao nhận thức cho công chúng sẽ được kiểm định khi có một tổ chức tài chính bị đổ bể hoặc có nguy cơ bị đổ bể. Trong thời điểm căng thẳng về tài chính, rất dễ nhận biết công chúng có được cung cấp thông tin đầy đủ về chính sách BHTG hay không. Người gửi tiền khi biết tiền gửi của mình được bảo hiểm sẽ cân nhắc không rút tiền ra khỏi ngân hàng khi có tin đồn bất lợi về hoạt động của ngân hàng, hay để đầu tư vào một kênh sinh lời khác nhiều rủi ro trên thị trường.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi, tài chính, tiền tệ, nhận thức.

5. Thị trường thẻ Việt Nam-Thực trạng và giải pháp phát triển/ Thu Thủy// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr.27 - 29. 

    Trong những năm qua, Chính phủ cũng như NHNN Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Việt Nam. Đặc biệt, vấn đề tạo ra khung hành lang pháp lý phù hợp nhằm phát triển thị trường thẻ cũng rất được quan tâm và ngày càng hoàn thiện. Điều này đã giúp cho thị trường thẻ tạo được sự phát triển vượt bậc trong những năm qua. Theo số liệu của Vụ Thanh toán-Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2012, toàn hệ thống có 54,29 triệu thẻ ngân hàng với 50 NHTM tham gia phát hành thẻ. Nếu như năm 2006, toàn thị trường mới có 2.154 máy ATM thì đến đầu năm 3013 đã tăng lên 15.000 máy; số lượng POS cũng tăng đáng kể từ 12.000 lên trên 70.000 POS.

Từ khóa: Thị trường, Việt Nam, thẻ thanh toán.

6. Sự cần thiết nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết/ Mạn Đình// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 30 - 33

    Mùa công bố các báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm nay tiếp tục cho thấy vai trò của kiểm toán đối với BCTC các doanh nghiệp niêm yết (DNNY), nhằm làm minh bạch hơn các thông tin tài chính, môi trường đầu tư cũng như góp phần minh bạch thị trường tài chính quốc gia. Tuy nhiên, vai trò của kiểm toán sẽ không được bảo đảm nếu chất lượng kiểm toán không tốt. Dựa trên kết quả điều tra 47 kiểm toán viên (KTV) thuộc các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán BCTC DNNY năm tài chính 2011, bài viết phân tích sự cần thiết phải quan tâm tới việc nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC DNNY trên TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Kiểm toán, báo cáo tài chính, doanh nghiệp, chất lượng.

7. Cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay/ Lê Chí Phương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 34 -  36.

    Xu hướng toàn cầu hoá kinh tế phát triển ngày càng sâu rộng, trong đó các hoạt động liên kết kinh tế giữa các quốc gia, các khu vực, các khối tạo thành chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu ngày càng lớn. Trong quá trình tham gia vào phân công lao động quốc tế, để tận dụng được lợi thế và giảm thiểu khó khăn, tránh tụt hậu, các quốc gia cần phải tập trung vào những khâu, những chuỗi có giá trị gia tăng cao và mang tính phổ biến. Điều đó chỉ có thể có được khi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời phải có chính sách phù hợp để cạnh tranh trong tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao với đầy đủ các “luật chơi” chung của thế giới.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, cạnh tranh, chất lượng.

8. Đông Á-Thái Bình Dương tiếp tục là đầu tàu của kinh tế toàn cầu/ L.H// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9 .- 5/2013 .- Tr. 37.

    Phân tích mới nhất về tình hình kinh tế khu vực Đông á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 15/4/2013 đã đưa ra nhận định: Các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực Đông á và Thái Bình Dương tiếp tục là đầu tầu của kinh tế toàn cầu, được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa mạnh, tăng trưởng ở mức 7,5% năm 2012 - cao hơn tất cả các khu vực khác trên thế giới”. Báo cáo dự báo rằng, khi kinh tế toàn cầu hồi phục, tăng trưởng của khu vực có thể tăng nhẹ lên mức 7,8% trong năm 2013 và 7,6% trong năm 2014.

Từ khóa: Kinh tế, Đông Á - Thái Bình Dương, tình trạng.