Bài trích trong Tạp chí Quản lý giáo dục số 47 và 48 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong Tạp chí Quản lý giáo dục số 47 và 48 năm 2013
Trần Hữu Trung


Tạp chí Quản lý giáo dục số 47 năm 2013 gồm những nội dung chính sau:

1. Bồi dưỡng, giáo dục thanh niên - Một tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Ngô Thị Bích Thảo// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 7 - 11
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, với tầm nhìn chiến lược của nhà chính trị lỗi lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định thanh niên là lực lượng nòng cốt của cách mạng, Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng, xây dựng đoàn là bộ phận trọng yếu của xây dựng Đảng. Bài viết đề cập đến những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng, giáo dục thanh niên: vai trò, khả năng to lớn và nhiệm vụ của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng; nhiệm vụ của Đảng trong công tác thanh niên và nội dung cơ bản trong đào tạo, bồi dưỡng thanh niên; những vấn đề cơ bản mang tính định hướng về công tác thanh niên của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Thanh niên, bồi dưỡng, giáo dục, tầm nhìn chiến lược, Hồ Chí Minh.

2. Đổi mới xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục/ Đặng Huỳnh Mai// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 12 - 15
Hiện nay, trên thế giới công tác đào tạo nguồn nhân lực con người luôn là một yếu tố quan trọng, quyết định trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, sự nghiệp công nghiệp hiện đại hóa của mỗi một đất nước. Trong đó, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giáo dục lại càng có yêu cầu cao hơn. Nhiệm vụ giáo dục nói chung, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ CBQLGD nói riêng đang được nghiên cứu, quán triệt những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, dựa trên tinh thần kết luận số 24 của Bộ Chính trị và nội dung cơ bản về xây dựng đội ngũ quản lý của NQ TW IV, khóa XI để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Từ khóa: Nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nghị quyết, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

3. Xây dựng hệ thống tiêu chí cung cấp thông tin phản hồi về công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và đào tạo/ Nguyễn Công Giáp// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 16 - 21
Bài báo đề cập đến vấn đề xây dựng hệ thống tiêu chí để các Sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học và cao đẳng đánh giá công tác chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đây là thông tin phản hồi từ đối tượng bị quản lý đến chủ thể quản lý về thực trạng hoạt động của ngành để chủ thể quản lý điều chỉnh, hoàn thiện công tác chỉ đạo của mình.
Từ khóa: Đánh giá công tác chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, tiêu chí, thông tin phản hồi.

4. Vận dụng mô hình quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học ở trường đại học Nhật Bản vào Việt Nam
/ Lê Phước Minh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 22 - 25
Đổi mới cơ bản và toàn diện về quản lý KH&CN, trong đó có đổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh phí NCKH cho các trường đại học Việt Nam đang được đông đảo nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm, bình luận. Bài viết trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá về mô hình quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học ở các trường đại học Nhật Bản để đưa ra những gợi ý về quản lý KH&CN trong trường đại học của Việt Nam.
Từ khóa: Mô hình, kinh phí, nghiên cứu khoa học, đại học, Nhật Bản.

5. Giáo dục quyền sở hữu trí tuệ cho sinh viên đại học/ Trần Văn Trung// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 26 - 29
Giáo dục quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) không còn là vấn đề của một quốc gia mà nó trở thành vấn đề lớn toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế thì vấn đề bảo hộ quyền SHTT ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng và cũng là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền SHTT cho sinh viên đại học Việt Nam.
Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ, giáo dục đại học.

6. Sử dụng phương pháp ma trận SWOT để tìm giải pháp phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam
/ Phạm Viết Nhụ// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr.30 - 32
Giáo dục đại học Việt Nam chịu sự tác động của các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Hai yếu tố cơ bản bên trong là các mặt mạnh và các mặt yếu của giáo dục, hai yếu tố cơ bản bên ngoài là các cơ hội và nguy cơ, thách thức đối với giáo dục. Bài viết đề cập đến việc sử dụng phương pháp Ma trận SWOT trong việc tìm kiếm giải pháp đổi mới, phát triển nền giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Phương pháp ma trận SWOT, giáo dục đại học Việt Nam.

7. Kỹ năng quản lý dạy học tiểu học/ Nguyễn Xuân Thức, Dương Thị Thanh Thanh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 33 - 36
Bài báo là kết quả nghiên cứu thực trạng kỹ năng quản lý dạy học (QLDH) của hiệu trưởng tiểu học tỉnh Nghệ An. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao kỹ năng quản lý dạy học cho hiệu trưởng tiểu học để từ đó nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Từ khóa: Kỹ năng, quản lý, dạy học, hiệu trưởng tiểu học, Nghệ An.

8. Xây dựng và sử dụng phiếu khảo sát trong đánh giá giảng dạy ở trường đại học/ Đỗ Thị Thúy Hằng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 37 - 41
Đánh giá giảng dạy là một công việc khá mới mẻ đối với giáo dục đại học nước ta cả về lí luận lẫn thực tiễn. Hiện nay đã có nhiều trường đại học trong nước triển khai công tác này, đặc biệt là sau khi có công văn số 1276/BGDĐT-NG ngày 20/02/2008 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Mặc dù có những khó khăn ban đầu nhưng việc đánh giá giảng dạy là một xu thế tất yếu và là một việc làm bắt buộc, vì vậy việc xây dựng công cụ đánh giá hoạt động giảng dạy trong trường đại học qua phản hồi của sinh viên là cần thiết, kết quả của sau đánh giá có tác dụng lớn không những cho các nhà quản lý, giảng viên, sinh viên, mà còn có tác dụng cho các nhà tuyển dụng lao động, bởi lẽ các tiêu chí đánh giá thể hiện cả nội dung, chương trình, cách dạy, cách học và cách kiểm tra đánh giá sau khi hoàn thành từng môn học, góp phần đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Phiếu khảo sát, đánh giá, giảng dạy, giảng viên, sinh viên, đại học.

9. Rèn luyện kỹ năng viết trong dạy học tích cực môn tiếng Anh
/ Phạm Thị Tuyết Chinh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 42 - 46
Mục đích chính của dạy học ngoại ngữ là phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Muốn giao tiếp được toàn diện, bên cạnh nhu cầu nói được ngoại ngữ thành thạo, diễn đạt được một cách trôi chảy và phù hợp với ý kiến của mình, người học cần phải viết được đúng, mạch lạc và có hiệu quả ngoại ngữ đó. Bài viết trao đổi về việc rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh và những biện pháp phát triển kỹ năng viết tiếng Anh cho sinh viên theo hướng dạy học tích cực ở Học viện quản lý giáo dục.
Từ khóa: Kỹ năng viết, tiếng Anh, dạy học tích cực.

10. Kinh nghiệm dạy học môn cơ sở dữ liệu cho sinh viên công nghệ thông tin/
 Phạm Quang Trình// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 47 - 50
Trong chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin, môn Cơ sở dữ liệu đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây là môn cơ sở ngành, làm tiền đề cho việc học nhiều môn chuyên ngành. Để giúp các giáo viên mới tiếp cận giảng dạy môn Cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả, tác giả bài báo chia sẻ một vài kinh nghiệm giảng dạy môn học này.
Từ khóa: Kinh nghiệm, giảng dạy, cơ sở dữ liệu, sinh viên, công nghệ thông tin.

11. Tiềm năng giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn công nghệ ở trường THPT
/ Trịnh Văn Cường// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 51 - 54
Dạy học môn công nghệ trong trường THPT là hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp, môn học bắt buộc nằm trong bộ khung chương trình quy định. Thực tiễn hiện nay cho thấy, việc dạy học môn công nghệ còn nhiều bất cập, chưa thực sự được coi trọng cả về nhận thức cũng như hoạt động dạy học và đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, trong khi đó môn Công nghệ là môn học rất thiết thực và rất có tiềm năng để giáo dục hướng nghiệp (GDHN) cho học sinh. Bỏ qua việc lồng ghép, tích hợp hướng nghiệp vào môn học này tức là bỏ qua cách thức quan trọng để nâng cao hiệu quả GDHN. Bài viết đề cập đến thực trạng và tiềm năng GDHN trong dạy học môn Công nghệ ở trường THPT.
Từ khóa: GDHN, dạy học, công nghệ, học sinh.

12. Xây dựng văn hóa nhà trường ở trường THPT Tiến Thịnh/ 
Trần Mạnh Hùng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 55 - 58
Văn hóa nhà trường là một yếu tố rất cơ bản của cơ chế phát triển đối với từng nhà trường cũng như toàn hệ thống các trường học nói chung, nó là nền tảng làm nên chất lượng, tạo ra thương hiệu của mỗi nhà trường và định hướng cho sự phát triển tiến bộ của nhà trường. Đồng thời văn hóa nhà trường còn là một động lực quan trọng để thực hiện đổi mới quản lý giáo dục ở từng nhà trường. Bài viết đề cập đến công tác xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường THPT Tiến Thịnh.
Từ khóa: Văn hóa và văn hóa nhà trường, giáo dục, THPT Tiến Thịnh.

13. Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh/ Lưu Thị Phong Thu// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 47 .- 4/2013 .- Tr. 59 - 64
Khi nói đến người giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCNL) là đề cập đến vị trí, vai trò, chức năng của người làm công tác chủ nhiệm lớp (CNL). Công tác CNL trong nhà trường nói chung và trong trường THPT Hàn Thuyên nói riêng là nhiệm vụ, nội dung công việc GVCNL cần làm và nên làm để thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Như vậy, người GVCNL phải đồng thời quản lý học tập và quản lý sự hình thành, phát triển nhân cách học sinh. Quản lý công tác CNL là một nội dung trong hệ thống công tác quản lý nhà trường của hiệu trưởng, đây là một công việc mang tính chiến lược thường xuyên, lâu dài.
Từ khóa: Công tác CNL, giáo viên, hiệu trưởng, THPT, Hàn Thuyên.


Tạp chí Quản lý giáo dục số 48 năm 2013 gồm những nội dung chính sau:


1. Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đại học tiếp cận khung năng lực/ Phạm Xuân Hùng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 1 - 6
Bài viết đề cập một phần về phát triển năng lực giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam hiện nay; đề xuất một tập hợp các tiêu chuẩn về: giảng dạy, nghiên cứu khoa học - công nghệ và phục vụ xã hội, cộng đồng (hay còn gọi là khung năng lực tối thiểu của giảng viên) với mong muốn hỗ trợ cho việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, phát triển giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp và chức danh của giảng viên đại học (GVĐH) trong thời kỳ hội nhập. Đây được coi là định hướng về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.
Từ khóa: năng lực, năng lực GVĐH, khung năng lực của GVĐH, chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

2. Xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay/
 Nguyễn Đức Trí// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 7 - 10
Sự biến đổi về cơ cấu, loại hình, phương thức hoạt động, sản phẩm... của nền kinh tế ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường và hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay đã và đang có tác động lớn đến cơ cấu nhân lực và đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đối với người lao động, nhất là về năng lực thực hành nghề nghiệp và tác phong lao động của người lao động ở mọi cấp trình độ nghề. Bài viết được đề cập đến các cuộc cải cách quan trọng về GDNN trên thế giới và hệ thống GDNN nước ta.
Từ khóa: Phát triển giáo dục, GDNN.

3. Quản lý đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
/ Phạm Tùng Lâm// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 11 - 17
Nội dung bài báo phản ánh kết quả nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của công tác xuất khẩu (XKLĐ), những tác động của hội nhập kinh tế thế giới đối với Việt Nam nói chung và công tác đào tạo nhân lực cho XKLĐ nói riêng, đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý đào tạo NLĐ Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của các nhà tuyển dụng quốc tế. Tác giả trình bày hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo trong lĩnh vực XKLĐ nhằm giúp các doanh nghiệp có chức năng đào tạo và xuất khẩu lao động thực hiện công tác này một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Từ khóa: Quản lý đào tạo, người lao động, xuất khẩu lao động, hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Phát triển nghề nghiệp giáo viên trong cải cách giáo dục ở Phần Lan/ Lê Thị Quỳnh Nga// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 18 - 21
Cải cách hay đổi mới giáo dục là một yêu cầu cấp thiết với Việt Nam và việc nghiên cứu khoa học giáo dục và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển giáo dục của nước ta có vai trò cốt lõi nhằm rút ngắn quá trình này. Sự thành công trong công cuộc cải cách giáo dục ở Phần Lan đã được toàn thế giới ghi nhận, nhiều nước đã tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm phát triển giáo dục của Phần Lan. Tác giả đã tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của Phần Lan, kết quả cho thấy cải cách giáo dục phải bắt đầu từ giáo viên - chủ thể rất quan trọng trong hệ thống giáo dục, người quyết định sự thành bại của công cuộc cải cách giáo dục của bất kỳ quốc gia nào.
Từ khóa: Giáo dục Phần Lan, cải cách giáo dục, phát triển nghề nghiệp giáo viên.

5. Nâng cao năng lực giáo viên dạy nghề theo cách tiếp cận của Swisscontact/ Lê Anh Đức// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 22 - 24
Từ năm 1994, Dự án tăng cường các Trung tâm Dạy nghề đã được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Swisscontact (Thụy Sĩ) và Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội. Dự án đã hỗ trợ cho nhiều cơ sở dạy nghề, trong đó có Trường Cao đẳng nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch và kết thúc vào năm 2008, sau 14 năm hoạt động tại Việt Nam.
Từ khóa: Năng lực, giáo viên dạy nghề, Swisscontact.

6. Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THPT/ Ngô Anh Quang, Ngô Quang Sơn// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 25 - 29
Nghiên cứu, điều tra thực trạng công tác quản lý GDHN của các trường PTDTNT cấp THPT của các tỉnh miền núi phía Bắc, tác giả đã khảo sát các trường và đưa ra những nhận định về: thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh dân tộc thiểu số về giáo dục hướng nghiệp; về quản lý cơ sở vật chất trường học phục vụ cho công tác GDHN; quản lý công tác xã hội hóa giáo dục hướng nghiệp; quản lý hoạt động nội trú phục vụ công tác GDHN.
Từ khóa: Quản lý GDHN, PTDTNT, THPT, miền núi phía Bắc.

7. Văn hóa Đông Nam Á trên con đường hội nhập và phát triển/
 Phạm Hoàng Tú Linh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 30 - 33
Trong thời đại của toàn cầu hóa, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội vừa là động lực vừa là mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của hội nhập và phát triển. Ngày nay, khi các quốc gia Đông Nam Á đều có chung một cội nguồn văn hóa - tộc người, có chung một tiến trình lịch sử đang cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn hóa - xã hội Asean hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Hội nhập và phát triển văn hóa các nước Đông Nam Á nhằm nâng cao nguồn nhân lực văn hóa, bên cạnh đó cần có chính sách giải pháp đồng bộ để phát triển những giá trị văn hóa Đông Nam Á đi đúng hướng, phù hợp với sự phát triển của thời đại mới.
Từ khóa: Văn hóa Đông Nam Á, hội nhập, phát triển.

8. Dạy học các phép tính trên tập hợp số nguyên (Đại số, lớp 6) theo hướng tổ chức các hoạt động tích cực cho học sinh trường phổ thông ở Lào/
 Outhay Bannavong// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 34 - 36
Trong quá trình dạy học nói chung, trong một tiết học nói riêng, hiệu quả là sự mong muốn của thầy và trò. Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 6 nước CHDCND Lào là do phương pháp dạy học không thích hợp, bản thân học sinh không tự giác, tích cực tham gia trong quá trình học tập. Dạy học theo hướng tổ chức các hoạt động tích cực cho học sinh sẽ làm cho học sinh hứng thú học tập, tư giác, tích cực, chủ động, sáng tạo và tạo ra niềm vui trong học tập làm cho kết quả học tập tốt hơn.
Từ khóa: Dạy học tích cực, phép tính, tập hợp số nguyên, đại số, học sinh phổ thông, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

9. Nâng cao chất lượng viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm ở trường THCS/
 Nguyễn Thị Tuyết Minh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 37 - 39
Công tác chủ nhiệm lớp (GVCN) là một trong những vấn đề quan trọng trong giáo dục học sinh và luôn được các cấp quản lý giáo dục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm cũng được các giáo viên ở các trường quan tâm, tuy nhiên, chất lượng các báo cáo sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chủ nghiệm, việc nâng cao chất lượng viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác GVCN ở trường THCS.
Từ khóa: Sáng kiến kinh nghiệm, GVCN, THCS

10. Nhận thức về xã hội hóa giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh/ Phạm Thị Lê Nhân// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 40 - 43
Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy động toàn xã hội đóng góp về trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Để huy động nhiều nguồn lực khác nhau trong xã hội phát triển giáo dục phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh, các nhà quản lý giáo dục cần nhận thức đúng những nhóm đối tượng nào thực hiện hiệu quả xã hội hóa giáo dục, và cần nắm bắt được nhận thức của các đối tượng này về xã hội hóa giáo dục; từ đó xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá nhằm khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội tham gia xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo.
Từ khóa: Nhận thức, xã hội hóa giáo dục, giáo dục phổ thông, thành phố Hồ Chí Minh.

11. Nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên dạy nghề ở Trường cao đẳng nghề Cần Thơ/ Phan Thị Thùy Trang// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 44 - 48
Nghiệp vụ sư phạm là một trong những năng lực chủ yếu của một người giảng viên, có năng lực sư phạm giỏi kết hợp với năng lực chuyên môn vững chắc thì người giảng viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình. Việc nâng cao năng lực sư phạm cho người giảng viên dạy nghề sẽ góp phần làm tốt vai trò đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng cao cho đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng.
Từ khóa: Nghiệp vụ sư phạm, năng lực, giảng viên, Trường cao đẳng nghề Cần Thơ.

12. Nghiên cứu thực trạng thực tập tốt nghiệp trong đào tạo cán bộ ở Học viện An ninh nhân dân/
Đỗ Văn Hiếu// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 49 - 54
Thực tập có vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo cán bộ tại các trường đại học, cao đẳng nói chung và Học viện An ninh nhân dân nói riêng. Thực tập là tập làm trong thực tế để áp dụng và củng cố lý thuyết, trau dồi thêm về nghiệp vụ chuyên môn. Thực tập của học viên Học viện An ninh nhân dân là giai đoạn học viên thực hành những kiến thức về khoa học cơ bản và khoa học chuyên ngành đã được học ở trường tại các đơn vị, địa phương để rèn luyện phẩm chất và năng lực của người công an nhân dân. Trong phạm vi bài viết tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng thực tập tốt nghiệp của học viên Học viện An ninh nhân dân những năm qua và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tập tốt nghiệp trong thời gian tới. 
Từ khóa: Thực tập tốt nghiệp, đào tạo cán bộ, Học viện An ninh nhân dân.

13. Phối hợp đào tạo giữa Trường cao đẳng nghề Yên Bái với Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái/ 
Nguyễn Huy Toàn// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 55 - 60
Bài viết làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp sản xuất xi măng, giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo nghề ở tỉnh Yên Bái hiện nay. Tác giả đã đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của nhà trường đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.
Từ khóa: Phối hợp đào tạo, Trường cao đẳng nghề Yên Bái, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

14. Bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạch hoạt động cho tổ trưởng chuyên môn Trường THPT ở Lâm Đồng/ Nguyễn Hoàng Chương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 48 .- 5/2013 .- Tr. 61 - 64
Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động (KHHĐ) của tổ trưởng chuyên môn (TTCM) các trường THPT tỉnh Lâm Đồng chưa được phát triển đầy đủ do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nếu được bồi dưỡng theo quy trình lập KHHĐ 4 bước thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn (TCM), từ đó thúc đẩy chất lượng dạy và học trong nhà trường THPT.
Từ khóa: Kỹ năng lập kế hoạch, tổ trưởng chuyên môn, trường THPT.

Trung tâm Thông tin - Thư viện