Bài trích trong Tạp chí Ngân hàng số 19 năm 2013
18 tháng 11, 2013 bởi
Bài trích trong Tạp chí Ngân hàng số 19 năm 2013
Trần Hữu Trung1. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng vĩ mô trong công tác phân tích, dự báo hoạch định chính sách tiền tệ/ Tô Huy Vũ, Nguyễn Phi Lân, Trần Thanh Thảo...// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19 .- 10/2013 .- Tr. 2 - 6
Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, điều này xuất phát từ các nguyên nhân nội tại bên trong cũng như bên ngoài nền kinh tế, do đó, việc kiềm chế lạm phát cao cũng như ổn định các cân đối kinh tế vĩ mô trong thời gian tới, đặc biệt trong giai đoạn 2013 - 2015, là hoàn toàn cần thiết và là tiền đề quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế bền vững trong các giai đoạn tiếp theo. Để có thể dự báo được các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cũng như tính toán và đánh giá tác động của chính sách tiền tệ (CSTT) và tài khóa dẫn tới diễn biến kinh tế vĩ mô nói chung và diễn biến lạm phát nói riêng, việc nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế lượng vĩ mô tại các cơ quan hoạch định CSTT, cụ thể là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thông tin chỉ dẫn đối với các nhà hoạch định CSTT cũng như giúp các nhà hoạch định chính sách tránh khỏi những sai lầm trong quá trình điều hành, làm cơ sở cho việc phân tích những tác động của các cú sốc từ bên trong cũng như bên ngoài nền kinh tế tới diễn biến chỉ số giá tiêu dùng trong nước và khu vực tiền tệ ngân hàng hàng.
Từ khóa: Mô hình kinh tế lượng vĩ mô, chính sách tiền tệ, hoạch định chính sách.

2. Nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam/ Hoàng Dương Việt Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19 .- 10/2013 .- Tr. 7 - 14
Bài viết gồm những nội dung chính sau đây:1) Làm rõ khái niệm đầu tư công; 2) Phân tích quy mô, cơ cấu và hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam; 3) Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở nước ta.
Từ khóa: Đầu tư công, kinh tế Việt Nam.

3. Vai trò của Nhà nước trong nâng cao kiến thức tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý với Việt Nam/ Lý Hoàng Ánh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19 .- 10/2013 .- Tr. 15 - 19
Bài viết đề cập đến một số chức năng của Nhà nước đối với việc nâng cao kiến thức tài chính: Chức năng tăng cường điều phối; Chức năng phân tích và giám sát; Chức năng kiểm soát và điều tiết; Chức năng giáo dục. Ngoài ra, tác giả còn đưa ra một số gợi ý chính sách trong lĩnh vực nâng cao kiến thức và giáo dục tài chính dựa trên kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới.
Từ khóa: Kiến thức tài chính, Vai trò Nhà nước, kinh nghiệm quốc tế.

4. Hệ thống giám sát tài chính ở Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị chính sách/ Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Hữu Mạnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19 .- 10/2013 .- Tr. 29 - 34
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào hệ thống kinh tế - tài chính khu vực và toàn cầu. Do vậy, giám sát tài chính ngày càng trở nên khó khăn do sự gia tăng các công cụ tài chính, đặc biệt là công cụ phái sinh; cùng đó là quá trình tự do hóa kinh tế - tài chính đang diễn ra nhanh chóng. Các bộ phận của thị trường tài chính ngày càng đan xen nhau, ranh giới giữa thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán truyền thống trong một nước hay giữa thị trường vốn nội địa với thị trường vốn quốc tế đang mờ dần; thêm vào đó, các định chế tài chính ngày càng trở nên đa năng, đa quốc gia. Tất cả những yếu tố trên đang đặt ra yêu cầu cấp bách đối với các cơ quan giám sát là phải có tầm nhìn vĩ mô, toàn cầu và sự phối hợp chặt chẽ trong việc vừa quản lý một cách hiệu quả, vừa tạo điều kiện cho các thị trường tài chính phát triển. Bài viết sẽ điểm lại một số tồn tại của hệ thống giám sát tài chính và đưa ra những khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát tài chính trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Từ khóa: Việt Nam, hệ thống giám sát tài chính.

5. Giao dịch có đối tượng là quyền đòi nợ/ Bùi Đức Giang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19 .- 10/2013 .- Tr. 35 - 39
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam tồn tại một số khái niệm có nội hàm tương tự nhau và có thể ít nhiều khó phân biệt như quyền yêu cầu, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, quyền đòi nợ, khoản phải thu. Việc nhận diện các quyền tài sản (tài sản vô hình) này có ý nghĩa quan trọng khi thực hiện giao dịch có đối tượng là các tài sản này. Bài viết sẽ phân tích quyền đòi nợ dưới góc nhìn của pháp luật dân sự trong tương quan với các quyền tài sản nói trên cũng như các giao dịch về quyền đòi nợ được pháp luật thừa nhận, trong đó có một số giao dịch còn chưa được khai thác thường xuyên trong hoạt động thương mại, nhất là trong việc cấp tín dụng.
Từ khóa: Pháp luật, kinh tế, giao dịch, quyền tài sản.

6. Những đột phá cần có về tín dụng cho nông nghiệp/ Nguyễn Minh Phong// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19 .- 10/2013 .- Tr. 40 - 45
Trên thực tế, đẩy mạnh cho vay tín dụng nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng trở thành xu hướng và nhiệm vụ chung cho toàn ngành Ngân hàng, cũng như cho mỗi ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, quá trình này, bên cạnh những kỳ vọng lớn lao, cũng có không ít trở ngại không dễ vượt qua. Để phát triển mạnh và bền vững thị trường tín dụng nông nghiệp rất cần động lực mới, có tính đột phá được cộng hưởng bởi sự nhận thức thấu đáo và các giải pháp thích ứng từ nhiều phía...
Từ khóa: Tín dụng, nông nghiệp, ngân hàng.

7. Tác động của khủng hoảng kinh tế đến hoạt động kiểm toán nội bộ/ Nguyễn Thị Hương Liên// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19 .- 10/2013 .- Tr. 50 - 53
Trong giai đoạn 2008 - 2010, nhiều cuộc khảo sát đã được tiến hành bởi Viện Kiểm toán viên nội bộ Hoa Kỳ (IIA) và Deloitte nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến hoạt động kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả của các cuộc khảo sát đó, nghiên cứu đã phân tích tác động của khủng hoảng tài chính tới hoạt động kiểm toán nội bộ thời kỳ hậu khủng hoảng là: 1) Kiểm toán nội bộ cần tập trung nhiều hơn đến các rủi ro mới nổi phát sinh từ sự biến động của môi trường kinh tế; 2) Sự thay đổi kỳ vọng của các bên liên quan có ảnh hưởng đến vai trò, quy mô, các kỹ năng và trọng tâm của kiểm toán nội bộ trong tương lai.
Từ khóa: Hoạt động kiểm toán nội bộ, kinh tế, khủng hoảng.

8. Phát triển hệ thống đánh giá tín nhiệm công nghệ: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và khả năng ứng dụng tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam/ Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Thị Thu Oanh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19 .- 10/2013 .- Tr. 54 - 59
Một trong những vấn đề khó khăn mà các doanh nghiệp Việt Nam có công nghệ và muốn phát triển sản phẩm, kinh doanh dựa trên công nghệ đang gặp phải là khả năng tiếp cận với các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Hiện nay, các tổ chức tài chính như ngân hàng, quỹ đầu tư coi doanh nghiệp công nghệ như doanh nghiệp thông thường và tuân thủ theo các quy định tài chính về tài sản thế chấp và khả năng trả nợ dựa trên các hoạt động tài chính đã có. Việc xác định giá trị công nghệ như giá trị tài sản vô hình để cung cấp các khoản vay, tín dụng và hỗ trợ tài chính khác chưa được quan tâm và áp dụng tại Việt Nam. Điều này đã gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp công nghệ khi tiếp cận với nguồn vốn để phát triển. Chính vì vậy, việc xây dựng một hệ thống để xác định giá trị công nghệ, mức độ tín nhiệm công nghệ ở Việt Nam là cần thiết và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Xác định giá trị công nghệ tốt sẽ tạo điều kiện khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khai thác, thương mại hóa sản phẩm khoa học của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp cũng như giúp cho việc thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước có liên quan.
Từ khóa: Hệ thống đánh giá tín nhiệm công nghệ, Hàn Quốc, tổ chức tín dụng, Việt Nam

Trung tâm Thông tin - Thư viện