Bài trích Tạp chí Quản lý giáo dục số 68 năm 2015
22 tháng 3, 2015 bởi
Bài trích Tạp chí Quản lý giáo dục số 68 năm 2015
Trần Hữu Trung


1. Đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong cơ sở giáo dục đại học// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 68/ 2015 .- Tr. 1-3
Ngày 25/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Việc ban hành Nghị định đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường, khuyến khích đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014. Tạp chí Quản lý giáo dục giới thiệu phần lược trích đăng Nghị định này.
Từ khóa: Giáo dục đại học, Nghị định 99/2014/NĐ-CP, khoa học, công nghệ, Việt Nam.
2. Mối quan hệ nghiên cứu và giảng dạy trong quá trình phát triển của trường đại học/ Phạm Thành Nghị// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 68/ 2015 .- Tr. 4-7
Bài viết trình bày xu thế thay đổi mối quan hệ nghiên cứu và giảng dạy trong quá trình phát triển trường đại học trên thế giới và phân tích mối quan hệ này ở Việt Nam làm cơ sở cho việc tăng cường chức năng nghiên cứu của trường đại học không chỉ trong nghề nghiệp học thuật của giảng viên mà cả trong việc học tập của sinh viên.
Từ khóa: Trường đại học, nghiên cứu, khoa học, Việt Nam.
 
3. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học Việt Nam/ Trần Thị Minh Hằng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 68/ 2015 .- Tr. 8-13
Kĩ năng sống và việc giáo dục kĩ năng sống cho mọi người nói chung và cho học sinh tiểu học Việt Nam nói riêng là vấn đề cần thiết, bởi kĩ năng sống giúp cho con người hòa nhập và phát triển trong một thế giới đầy biến động và tiềm ẩn nhiều bất an như hiện nay. Đối với lứa tuổi học sinh tiểu học – Lứa tuổi đang phát triển về mọi mặt, đặc biệt là chưa thể tự sống, tự khẳng định bản thân, thì giáo dục giúp cho trẻ có kĩ năng sống và hòa nhập phải quan tâm hơn bao giờ hết. Xác định được vấn đề này các lực lượng giáo dục cần thực hiện với các nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục kỹ năng đa dạng, phù hợp với trường tiểu học ở từng địa phương khác nhau.
Từ khóa: giáo dục, kỹ năng sống, học sinh, tiểu học.
 
4. Quản lý hiệu quả gắn với quyền sở hữu trong trường đại học tư/ Võ Đăng Bình// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 68/ 2015 .- Tr. 14-16
Bài viết phân tích hoạt động của các trường đại học hiện nay (nhất là các trường đại học dân lập chưa chuyển sang tư thục), cũng như mô hình quản trị đại học trong thực tiễn. Tác giả mong muốn trình bày một vài khía cạnh của hiệu quả quản trị trong các trường đại học, qua đó đề xuất một vài giải pháp cho sự phát triển ổn định và bền vững trong các trường đại học.
Từ khóa: giáo dục, đại học, trường tư thục, quản lý, quyền sở hữu.
5. Áp dụng lý thuyết quản lý chất lượng tổng thể (TQM) vào lĩnh vực giáo dục/ Mạc Thị Việt Hà// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 68/ 2015 .- Tr. 17-19
Quản lý chất lượng tổng thể (Total quality management - TQM) là một triết lí, một cách tiếp cận trong quản lý đã được áp dụng vào các ngành công nghiệp suốt gần một thế kỉ qua và đã thu được những thành công đáng kể. Vì sự thành công của TQM trong việc cải thiện chất lượng của các doanh nghiệp, nhiều nhà quản lý giáo dục đã tìm cách vận dụng lý thuyết này trong hoạt động thực tiễn của mình. Bài viết phân tích một số vấn đề cần xem xét khi đưa TQM từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp sang lĩnh vực giáo dục, như: sản phẩm của giáo dục, khách hành của giáo dục; vấn đề tiếp thị trong giáo dục; vấn đề chất lượng học tập của người học và cuối cùng là những vấn đề liên quan đến người quản lí và người giáo viên trong các cơ sở áp dụng TQM.
Từ khóa: TQM, giáo dục.
6. Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học trong giai đoạn đổi mới giáo dục/ Nguyễn Thị Hiền// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 68/ 2015 .- Tr. 20-24
Đứng trước yêu cầu đổi mới càng cao của sự nghiệp giáo dục, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngừng tăng cường cải tiến các biện pháp quản lý (QL) để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung và chất lượng bồi dưỡng CBQLGD nói riêng. Bài viết đề xuất các biện pháp QL hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng phải xác định và đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa đội ngũ Hiệu trưởng trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Bồi dưỡng, Hiệu trưởng, tiểu học, giáo dục.
7. Các đặc trưng cơ bản của quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực chiến lược/ Nguyễn Đức Trí// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 68/ 2015 .- Tr. 35-36
Đổi mới công tác quản lý giáo dục nói chung, công tác quản lý đội ngũ giảng viên nói riêng là một trong những nội dung đổi mới quan trọng nhất của các trường đại học nhằm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản , toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Từ khái niệm quản lý nguồn nhân lực/ đội ngũ giảng viên chiến lược, bài viết phân tích rõ các đặc trưng cơ bản cuả quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực chiến lược.
Từ khóa: quản lý, nguồn nhân lực, giảng viên, đại học.
8. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng hàng hải trong xu thế hội nhập/ Lê Thị Thu Huyền// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 68/ 2015 .- Tr. 48-50
Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên hàng hải là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng để tạo ra những sỹ quan hàng hải có phẩm chất đạo đức tốt, có nhân cách hoàn thiện. Đây cũng là một vấn đề khó, phức tạp nhưng có tính cấp bách trong các trường cao đẳng đào tạo nghề Hàng hải hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục, đạo đức, nghề nghiệp, sinh viên, hàng hải.

Trung tâm Thông tin Thư viện