Bài trích Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán số 6 năm 2014
27 tháng 6, 2014 bởi
Bài trích Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán số 6 năm 2014
Trần Hữu Trung


1. Quan hệ giữa thâm hụt ngân sách Nhà nước với đầu tư ròng và một số khuyến nghị chính sách/ Nguyễn Văn Dần// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 14 - 17.
Điều hành kinh tế vĩ mô luôn gặp phải một vấn đề phức tạp là tác động ngược chiều của chính sách. Bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước có thể được huy động từ nguồn vốn của khu vực tư nhân và nguồn vốn tiết kiệm từ nước ngoài chuyển vào trong nước. Bài viết dưới đây cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách nhà nước và đầu tư ròng, trên cơ sở đó đưa ra vài khuyến nghị chính sách nhằm cải thiện tình trạng này của nền kinh tế Việt Nam.
Từ khóa:thâm hụt ngân sách, đầu tư ròng, nguồn vốn tiết kiệm, nền kinh tế, chính sách.
2. Quan điểm kế toán về đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp/ Lưu Đức Tuyên// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 21 - 23.
Đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp là một chức năng quan trọng của kế toán. Các giả định, khái niệm và nguyên tắc kế toán cơ bản đều gắn liền các quan điểm khác nhau về đo lường kết quả hoạt động. Bài báo này giới thiệu một số quan điểm được chú ý trong tiến trình phát triển của kế toán, gồm: quan điểm kế toán giả định, quan điểm kết quả kinh tế, quan điểm bảo toàn vốn.
Từ khóa: nguyên tắc kế toán, quan điểm kế toán giả định, quan điểm kết quả kinh tế, quan điểm bảo toàn vốn, doanh nghiệp.
3. Trao đổi về phương pháp lập báo cáo dòng tiền trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư/ // Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 28 - 31.
Trên thực tế có nhiều phương pháp xác định và trình bày báo cáo về dòng tiền của dự án đầu tư. Tuy nhiên, mỗi phương pháp lại có ưu điểm và hạn chế nhất định. Do đó, khi lập báo cáo dòng tiền của dự án đầu tư, nhà quản trị tài chính phải xác định mục đích cung cấp thông tin về dự án đầu tư cho chủ thể nào để lựa chọn phương pháp lập báo cáo phù hợp. Bài báo này sẽ đề cập đến những phương pháp lập và trình bày dòng tiền trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.
Từ khóa: lập báo cáo, trình bày dòng tiền, dự án đầu tư, phương pháp xác định
4. Bàn về phương pháp Pure Play trong việc xác định hệ số beta cho dự án đầu tư/ Đàm Thanh Tú, Bùi Hà Linh// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 32 - 35.
Xác định chi phí sử dụng vốn là việc làm tiên quyết của bất kỳ công ty nào khi muốn thực hiện một dự án đầu tư. Tuy nhiên, khi công ty có nhiều dự án đầu tư thì việc vận dụng chi phí sử dụng vốn không tránh khỏi những sai lầm nhất định. Các dự án đầu tư càng rủi ro càng làm tăng hệ số beta của công ty, và lẽ tất nhiên chi phí sử dụng vốn sẽ cao hơn. Kết quả là công ty sẽ lựa chọn dự án rủi ro cao và loại trừ những dự án có rủi ro thấp, vì những dự án rủi ro cao có beta cao hơn, và theo mô hình CAPM những dự án này có mức sinh lời đòi hỏi cao hơn. Tuy nhiên chúng ta không thể đánh giá chi phí sử dụng vốn của từng dự án một cách độc lập, vì không dễ dàng đưa ra một hệ số beta thích hợp cho từng dự án riêng biệt. Trong những trường hợp như thế này chúng ta có thể sử dụng phương pháp Pure Play. Ở phương pháp này chúng ta có thể ước lượng hệ số beta riêng biệt cho từng dự án với độ chính xác khá cao.
Từ khóa: phương pháp Pure Play, đánh giá, chi phí sử dụng vốn, hệ số beta, dự án đầu tư.
5. Những thay đổi trong quản lý, sử dụng, trích khấu haoTSCĐ/ Nguyễn Đình Kiệm, Nguyễn Thị Hà// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 36 - 37.
Xung quanh vấn đề về TSCĐ đã có nhiều thay đổi. Trong bài báo này, các tác giả nêu ra một số thay đổi trong quản lý TSCĐ và đưa ra đề xuất về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
Từ khóa: thay đổi, quản lý, sử dụng, trích khấu hao, tài sản cố định.
6. Thị trường mua bán và sáp nhập tại Việt Nam - Cơ hội và những rào cản/ Lương Thị Ánh Hoa// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 43 - 45.
Tại Việt Nam, thị trường M&A hình thành khá muộn, khởi động từ năm 1997 và diễn ra mạnh mẽ từ năm 2005, trong xu hướng tất yếu của hội nhập và toàn cầu hóa. Thực tế, thị trường M&A trong vòng 5 năm gần đây diễn ra khá sôi động với số lượng thương vụ M&A đã vượt con số 1000, với tổng giá trị xấp xỉ 15000 USD và diễn ra rất đa dạng ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng, sản xuất,…trong đó có những thương vụ M&A có giá trị hàng trăm triệu USD nổi bật của Châu Á như Vingroup, Vietcombank, Vietinbank,…
Từ khóa: thị trường mua bán, sáp nhập, thương vụ M&A, Việt Nam.
7. Quản trị công ty trong các công ty cổ phần Việt Nam - Giải pháp phát triển bền vững/ Nguyễn Thị Kim Oanh, Vũ Thị Hương Giang// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 49 - 51.
Thuật ngữ “quản trị công ty” đang trở nên ngày càng phổ biến trong việc điều hành các doanh nghiệp tại Việt Nam. Quản trị công ty tốt sẽ giúp cho công ty tạo được những thuận lợi vững chắc, tăng cường khả năng phát triển và huy động tốt hơn các nguồn vốn từ bên ngoài, tạo dựng được uy tín, thu hút được đội ngũ lao động tốt và gắn bó với công ty. Do đó, có thể giúp các công ty cổ phần phát triển bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện các giải pháp quản trị công ty dựa trên cơ sở đánh giá thực trạng quản trị công ty tại các công ty cổ phần Việt Nam. Quản trị công ty có 2 mục đích chính: (i) Tối đa hóa giá trị cổ đông và (ii) bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ và những người có quyền lợi liên quan.
Từ khóa: quản trị công ty, công ty cổ phần, phát triển bền vững, Việt Nam.
8. Kế toán trách nhiệm - Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam/ Ngô Thị Thu Hương// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 55 - 57.
Kế toán trách nhiệm thực hiện việc phân chia cấu trúc của một tổ chức thành những trung tâm trách nhiệm khác nhau để đo lường biểu hiện của chúng. Kế toán trách nhiệm là công cụ để đo lường kết quả hoạt động của từng khu vực bộ phận trong tổ chức, qua đó giúp nhà quản trị kiểm soát và đánh giá trách nhiệm quản trị ở các cấp khác nhau…Bài báo này đề cập đến kế toán trách nhiệm ở Mỹ, các nước Châu Âu và Châu Á, và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Từ khóa: kế toán trách nhiệm, đo lường kết quả hoạt động, trách nhiệm quản trị, Châu Âu.
9. Kế toán giao dịch với phần lợi ích cổ đông không kiểm soát trên báo cáo tài chính hợp nhất - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Bá Minh// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 59 - 61.
Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN), tồn tại 5 vấn đề kế toán quan trọng đối với NCI (non – controlling interest) gồm cách xác định mức NCI ban đầu, cách trình bày và ghi với NCI mà không làm mất quyền kiểm soát của công ty mẹ. Các quy định liên quan đến 3 vấn đề đầu tiên đã được đề cập đến trong VAS 25, VAS 11, và thông tư 161/TT-BTC/2007, trong khi đó 2 vấn đề sau lại chưa được đề cập đầy đủ trong khung pháp lý về BCTCHN của Việt Nam. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày kinh nghiệm của thế giới trong việc kế toán các giao dịch với cổ đông không kiểm soát mà không mất quyền kiểm soát.
Từ khóa: báo cáo tài chính hợp nhất, NCI, kế toán, giao dịch với cổ đông không kiểm soát, cổ đông.
10. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán - kiểm toán trong bối cảnh hiện nay/ Ngô Thị Thu Hồng// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 66 - 68.
Bài báo này nêu lên thực trạng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán - kiểm toán trong bối cảnh hiện nay, và đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực, trình độ và kinh nghiệm cho kế toán viên.
Từ khóa: chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực, kế toán - kiểm toán, kế toán viên.
11. Triển khai đào tạo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong các trường đại học/ Chúc Anh Tú// Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán .- Số 6/2014 .- Tr. 69 - 71.
Thực tế là trong quá trình làm việc các kế toán viên, kiểm toán viên phải chịu rất nhiều áp lực từ việc phải chịu hành động trái quy luật hay các qui định trái với các chuẩn mực nghề nghiệp. Việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp có thể là do nguy cơ từ lợi ích bản thân, nguy cơ từ sự đánh giá chủ quan, nguy cơ từ sự quan hệ thân thiết, và nguy cơ từ sự đe dọa,…Tại cuộc hội thảo do ACCA tổ chức với diễn giả Rhys Johnson – Giám đốc đào tạo ACCA khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có tiêu đề “Giảng dạy chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán” đã làm rõ các vấn đề liên quan đến đạo đức như đạo đức nghề nghiệp là gì? Tại sao hành vi đạo đức được coi là rất quan trọng trong kinh doanh? Đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán là gì?,…
Từ khóa: chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, kế toán, kiểm toán, đào tạo.

Trung tâm Thông tin Thư viện