Bài trích Tạp chí Kinh tế và phát triển số 218 năm 2015
26 tháng 8, 2015 bởi
Bài trích Tạp chí Kinh tế và phát triển số 218 năm 2015
Trần Hữu Trung


Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu Bài trích Tạp chí Kinh tế và phát triển số 218 năm 2015

1. Cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay/ Đỗ Thị Hải Hà, Mai Ngọc Anh// Tạp chí Kinh tế và Phát triển .- Số 218 .- 8/2015 .- Tr. 2-10
Cung ứng dịch vụ công là trách nhiệm vô cùng to lớn và khó khăn của mọi nhà nước do cầu về dịch vụ công luôn lớn hơn cung về dịch vụ công, hơn nữa cách hiểu về dịch vụ công cũng không hoàn toàn thống nhất. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm, đặc điểm và phân loại dịch vụ công và phân tích thực trạng cung cấp một số dịch vụ công cơ bản ở Việt Nam giai đoạn hiện nay, từ đó chỉ ra một số vấn đề và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của Nhà nước.
Từ khóa: Dịch vụ, hành chính công, sự nghiệp công, công cộng.
2. Một số vấn đề quản trị trong huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục và y tế/ Nguyễn Văn Thắng// Tạp chí Kinh tế và Phát triển .- Số 218 .- 8/2015 .- Tr. 11-19
Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, huy động nguồn lực xã hội cho các dịch vụ công được coi là giải pháp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Bên cạnh những kết quả cơ bản trong việc nâng cao năng lực và tính đa dạng của dịch vụ công, thực tiễn huy động nguồn lực xã hội cũng để lại nhiều hệ lụy trong quản trị. Bài viết này phân tích một số vấn đề quản trị từ huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho giáo dục phổ thông và y tế. Bài viết dựa trên số liệu thống kê và nghiên cứu tình huống ở ba địa phương. Kết quả cho thấy các cơ sở tư nhân chưa thực sự phát triển, còn các hình thức xã hội hóa trong đơn vị công lập đã và đang tạo nên xung đột lợi ích, làm giảm tính minh bạch và công bằng trong cung cấp dịch vụ. Bài viết đưa ra một số kiến nghị chính sách cho việc huy động nguồn lực xã hội.
Từ khóa: nguồn lực, quản trị, giáo dục, y tế
3. Chính sách đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa gắn với yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay/ Hà Văn Sự// Tạp chí Kinh tế và Phát triển .- Số 218 .- 8/2015 .- Tr. 20-27
Với những nỗ lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển nền kinh tế theo mô hình hướng về xuất khẩu, đến nay xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 150 tỷ USD, chiếm 81% GDP. Trở thành quốc gia đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN, đứng thứ 5 ở Châu Á và thứ 8 trên thế giới về tỷ lệ này. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân thì thực trạng xuất khẩu hàng hóa hiện nay cũng đang bộc lộ những ảnh hưởng tiêu cực về nhiều mặt đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những bất cập của thực trạng và qua đó chỉ ra một số định hướng chính sách từ phía Nhà nước đối với xuất khẩu hàng hóa gắn với yêu cầu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Phát triển bền vững, xuất khẩu, hàng hóa, chính sách.
4. Can thiệp trung hòa tại Việt Nam: Góc nhìn chi phí tài chính/ Phạm Thị Tuyết Trinh// Tạp chí Kinh tế và Phát triển .- Số 218 .- 8/2015 .- Tr. 28-38
Nghiên cứu tính toán chi phí tài chính của can thiệp trung hòa tại Việt Nam trong giai đoạn tháng 1/2011-tháng 6/2016. Dựa trên tương quan diễn biến NFA và NDA, cơ số nhân tiền và các thành phần của NDA, nghiên cứu xác định được OMO là biện pháp can thiệp trung hòa chủ yếu tại Việt Nam. Chi phí tài chính của can thiệp trung hòa được tính bằng cách xác định các trường hợp khác nhau của cơ cấu dự trữ ngoại hối và lãi suất đầu tư dự trữ ngoại hối. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam đã gánh chịu chi phí trung hòa ở một số trường hợp trong năm 2012 và nửa đầu năm 2014 nhưng chưa phải gánh chịu chi phí trung hòa ở dạng tích lũy. Tuy vậy, can thiệp trung hòa tại Việt Nam đã bộc lộ tính không bền vững do phụ thuộc lớn vào lợi ích tài chính từ biến động tỷ giá.
Từ khóa: can thiệp, trung hòa, chi phí, Việt Nam
5. Đổi mới quản trị công ty và những yêu cầu đối với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam/ Trần Việt Lâm// Tạp chí Kinh tế và Phát triển .- Số 218 .- 8/2015 .- Tr. 39-47
Nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong 2 năm 2014-2015 là rất lớn. Mục tiêu của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn nhà nước và vì vậy, yêu cầu bắt buộc là phải đổi mới quản trị công ty sau cổ phần hóa. Dựa trên Lý thuyết quyền sở hữu, bài báo trình bày những yêu cầu đối với việc quản trị các công ty cổ phần. Trên cơ sở phân tích thực trạng quản trị các công ty cổ phần hiện nay, bài báo đưa ra những yêu cầu cho quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
Từ khóa: Lý thuyết, quyền sở hữu; quản trị. công ty; cổ phần hóa, doanh nghiệp, nhà nước
6. Bảo hiểm nông nghiệp bền vững: Lý thuyết và thực trạng triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam/ Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi// Tạp chí Kinh tế và Phát triển .- Số 218 .- 8/2015 .- Tr. 48-55
Nông nghiệp là một ngành sản xuất kinh doanh có nhiều rủi ro. Nghiên cứu này tập trung vào (i) xem xét lại các chiến lược truyền thống về quản lý rủi ro nông nghiệp được nông dân sử dụng; (ii) luận giải lợi ích quan trọng của bảo hiểm nông nghiệp; và (iii) đánh giá kết quả triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ- TTg và đánh giá tính bền vững của chương trình thí điểm bảo hiểm của Việt Nam. Cuối cùng, một số kết luận và khuyến nghị được đưa ra nhằm hướng tới phát triển bền vững thị trường bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Sản xuất, nông nghiệp, rủi ro, bảo hiểm
7. Thách thức việc làm đối với lao động nữ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế/ Ngô Quỳnh An, Yamada Kazuyo// Tạp chí Kinh tế và Phát triển .- Số 218 .- 8/2015 .- Tr. 56-64
Bài viết phân tích các thách thức đối với vấn đề việc làm của lao động nữ trên thị trường lao động Việt Nam trong hơn một thập kỷ hội nhập kinh tế quốc tế bằng cách sử dụng phân tích đa biến các yếu tố ảnh hưởng đến trình độ nghề nghiệp của lao động nữ trong bối cảnh giảm cầu lao động nữ và chuyển dịch cơ cấu việc làm trong hội nhập. Kết quả cho thấy một số thách thức và rào cản về việc làm đối với lao động nữ trong quá trình hội nhập kinh tế như trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật thấp, vai trò nội trợ trong gia đình và nhu cầu mưu sinh khiến lao động nữ trở thành nhóm yếu thế trên thị trường lao động, dễ bị tổn thương khi có những biến động kinh tế xã hội trong và ngoài nước. Mặc dù mức độ thất nghiệp không tăng nhưng họ lại tập trung nhiều hơn vào các nhóm việc làm dễ bị tổn thương như lao động tự làm, lao động giản đơn trong nông nghiệp hoặc khu vực phi chính thức.
Từ khóa: cầu lao động nữ, vai trò giới, việc làm và trình độ nghề nghiệp của phụ nữ
8. Mối quan hệ giữa chi tiêu công và đầu tư tư nhân trong nước thông qua thành lập doanh nghiệp mới ở đồng bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Thanh Nghĩa// Tạp chí Kinh tế và Phát triển .- Số 218 .- 8/2015 .- Tr. 65-73
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra tác động của chi tiêu công đến đầu tư (ĐT) tư nhân trong nước thông qua hình thức thành lập doanh nghiệp (DN) mới ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với dữ liệu ở Đồng bằng sông Cửu Long từ 2006 - 2013 và sử dụng hồi quy GLS, kết quả nghiên cứu cho thấy tổng chi tiêu công và ngân sách địa phương cho chi khác có mối quan hệ ngược chiều với đầu tư tư nhân đăng ký khi thành lập doanh nghiệp mới. Ngoài ra, các biến có mối quan hệ cùng chiều với đầu tư tư nhân đăng ký khi thành lập doanh nghiệp mới, gồm: Giá trị GDP của tỉnh, tốc độ tăng trưởng GDP, diện tích các khu công nghiệp đang hoạt động, lực lượng lao động trong độ tuổi và có khả năng lao động. Các biến có mối quan hệ ngược chiều với đầu tư tư nhân đăng ký khi thành lập doanh nghiệp mới gồm: Chỉ số giá tiêu dùng của địa phương và số lượng giường chữa bệnh.
Từ khóa: Chi tiêu công; doanh nghiệp; đầu tư công; tư nhân; thành lập
9. Nghiên cứu quản trị lợi nhuận thông qua biến kế toán dồn tích và sự dàn xếp các giao dịch thực của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Phạm Thị Bích Vân// Tạp chí Kinh tế và Phát triển .- Số 218 .- 8/2015 .- Tr. 74-82
Bài viết này lần đầu tiên đưa ra hai khía cạnh của quản trị lợi nhuận. Quản trị lợi nhuận thông qua biến kế toán dồn tích (AE) và thông qua sự dàn xếp các giao dịch thực (RE). Bài viết sử dụng báo cáo tài chính của 111 công ty phát hành thêm cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán TPHCM trong năm 2011. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các doanh nghiệp này có hành động điều chỉnh lợi nhuận thông qua sự can thiệp vào các giao dịch thực. Hơn thế nữa, nhà quản trị có sự điều tiết lẫn nhau giữa RE và AE khi thực hiện điều chỉnh lợi nhuận.
Từ khóa: Quản trị, lợi nhuận, biến kế toán dồn tích, giao dịch thực, ước tính kế toán
10. Bàn về kế toán, kiểm toán trong pháp luật ngân sách nhà nước/ Ngô Thanh Hoàng// Tạp chí Kinh tế và Phát triển .- Số 218 .- 8/2015 .- Tr. 83-88
Thông tin do kế toán, kiểm toán mang lại là nền tảng, cơ sở cho hiệu quả quản lý Ngân sách nhà nước; khoa học kế toán phát triển cần kết hợp chặt chẽ với công nghệ thông tin, truyền thông, đảm bảo thông tin đúng, đủ, kịp thời. Luật Ngân sách Nhà nước 2002 quy định chưa đủ các nội dung về kế toán, kiểm toán là một hạn chế lớn. Đề xuất nội dung luật Ngân sách Nhà nước cần sửa đổi ở phần quy định về kế toán, kiểm toán bao gồm: Quy định rõ cơ sở kế toán là dồn tích trong hạch toán kế toán Ngân sách Nhà nước, quy định về hệ thống chuẩn mực kế toán công như là một yêu cầu bắt buộc trong xử lý thông tin về tài chính, Ngân sách Nhà nước. Cần quy định rõ về kế toán tài chính và kế toán quản trị; kỳ kế toán năm trong hoạt động liên tục, kế toán chuyển nguồn; quy định về tổng kế toán nhà nước, quy định rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của các bên, đặc biệt đối với chủ tài khoản và kế toán trưởng. Về kiểm toán cần quy định rõ ba nội dung kiểm toán và cơ cấu tổ chức kiểm toán địa phương trực thuộc hội đồng nhân dân tỉnh.
Từ khóa: Chuẩn mực, kế toán công, kế toán, kiểm toán, Ngân sách, Nhà nước.

Trung tâm Thông tin - Thư viện