Tổ chức học kỳ phụ đợt 2 năm học 2017-2018
14 tháng 6, 2018 bởi
Tổ chức học kỳ phụ đợt 2 năm học 2017-2018
Administrator


Thực hiện Quy định tại văn bản số 275/2011/QĐ-HT của Hiệu trưởng nhà trường, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 lần 2 cho các sinh viên trong thời gian từ 28/06/2018 đến 29/07/2018. Kế hoạch cụ thể:

Đối tượng : Sinh viên toàn trường

Thời gian đăng ký : Từ 19/06/2018 đến 27/06/2018

Thời gian học : Từ 28/06/2018 đến 29/07/2018

Thời gian thi : Từ 30/07/2018 đến 12/08/2018

Thời lượng : Mỗi sinh viên được đăng ký học lại tối đa 4 môn (môn nợ), thời lượng từng môn theo quy định số 473/QĐ-HT.

Nội dung thi : Toàn bộ nội dung môn học.

Đề thi : Được lấy trong ngân hàng đề thi.

Quy trình đăng ký:

1. Sinh viên xem thời khóa biểu, danh sách lớp dự kiến mở tại bảng tin Đào tạo

2. Nhận đơn đăng ký học tại Phòng đào tạo

3. Sinh viên nhận phiếu đăng ký môn học tại Phòng Đào tạo (cô Hà, thầy Sơn)

4. Phòng Đào tạo nhập số liệu: Môn học, số tiết, số tiền của sinh viên đăng ký vào phần mềm quản lý (cô Hà , thầy Sơn ).

5. Sinh viên mang phiếu đăng ký học lên Phòng Kế hoạch – Tài chính để đóng tiền học. Sinh viên đã đăng ký học tại Phòng Đào tạo mà không nộp tiền tại Phòng KHTC thì vẫn bị tính công nợ học phí của môn học.

6. Sinh viên trùng môn phải báo ngay với Phòng đào tạo để giải quyết.

Quản lý lớp: Mọi sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về học tập như trong năm học. Các thầy cô giáo sẽ điểm danh, kiểm tra và cho điểm quá trình. Nếu sinh viên nào không thực hiện đầy đủ các quy định sẽ không được thi và không được trả lại học phí đã đóng.

Học phí : Phòng đào tạo lên dự kiến mức học phí cho từng môn học. Sinh viên nộp học phí dự kiến tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học, mức học phí được điều chỉnh theo quy định số 473/QĐ-HT.