Tổ chức học kỳ phụ
26 tháng 6, 2017 bởi
Tổ chức học kỳ phụ
Administrator


Thực hiện Quy định tại văn bản số 473/QĐ-HT của Hiệu trưởng nhà trường, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức học kỳ phụ năm 2017 cho các sinh viên trong thời gian từ 29/06/2017 đến 13/08/2017. Kế hoạch cụ thể:

Đối tượng : Sinh viên các khóa.

Thời gian đăng ký : Từ 22/06/2017 đến 28/06/2017

Thời gian học : Từ 29/06/2017 đến 30/07/2017

Thời gian thi : Từ 31/07/2017 đến 13/08/2017

Thời lượng : Mỗi sinh viên được đăng ký học lại tối đa 4 môn (môn nợ), thời lượng từn môn theo quy định số 473/QĐ-HT ngày 15/6/2017.

Nội dung thi : Toàn bộ nội dung môn học.

Đề thi : Được lấy trong ngân hàng đề thi.

Quy trình đăng ký:

1. Sinh viên xem thời khóa biểu, danh sách lớp dự kiến mở tại bảng tin Đào tạo

2. Sinh viên nhận đơn đăng ký học tại Phòng Đào tạo

3. Sinh viên nhận phiếu đăng ký học tại Phòng Đào tạo (gặp cô Hà)

4. Phòng Đào tạo nhập số liệu: Môn học, số tiết, số tiền của sinh viên đăng ký vào phần mềm quản lý.

5. Sinh viên mang phiếu đăng ký học lên Phòng Kế hoạch – Tài chính để đóng tiền học. Sinh viên đã đăng ký học tại Phòng Đào tạo mà không nộp tiền tại Phòng KHTC thì vẫn bị tính công nợ học phí của môn học.

Quản lý lớp: Mọi sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về học tập như trong năm học. Các thầy cô giáo sẽ điểm danh, kiểm tra và cho điểm quá trình. Nếu sinh viên nào không thực hiện đầy đủ các quy định sẽ không được thi và không được trả lại học phí đã đóng.

Học phí : Phòng đào tạo lên dự kiến mức học phí cho từng môn học. Sinh viên nộp học phí dự kiến tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học, mức học phí được điều chỉnh theo quy định số 473/QĐ-HT ngày 15/6/2017.