Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu kết quả Nghiên cứu khoa học cấp khoa của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh
27 tháng 12, 2021 bởi
Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu kết quả Nghiên cứu khoa học cấp khoa của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trịnh Trung Thành


Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu kết quả Nghiên cứu khoa học cấp khoa của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh.

Theo kế hoạch kỳ 1 năm học 2021-2022, khoa Quản trị kinh doanh tổ chức triển khai 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa của sinh viên.

Chi tiết tại: