Thông báo về thời gian thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 1 năm học 2019 – 2020
27 tháng 8, 2019 bởi
Thông báo về thời gian thu học phí và các khoản đóng góp  của sinh viên kỳ 1 năm học 2019 – 2020
Administrator


Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020 và quy định của nhà trường về việc nộp học phí và các khoản đóng góp của học viên và sinh viên, Hiệu trưởng trường đại học Dân lập Hải Phòng thông báo: 
1. Yêu cầu học viên, sinh viên toàn trường hoàn thành đầy đủ học phí và các khoản đóng góp học kỳ 1 năm 2019 – 2020 đúng thời gian quy định.
2. Thời gian nộp học phí và các khoản đóng góp kỳ 1 năm học 2019 – 2020: từ ngày 19/8/2019 hết ngày 20/09/2019.
3.Địa điểm nộp:
a. Bằng tiền mặt tại phòng KHTC tầng 2 nhà G. 
b. Sinh viên và gia đình có thể nộp các khoản đóng góp bằng hình thức chuyển khoản: 
- Tên tài khoản: Trường đại học Dân lập Hải Phòng.
- Tài khoản số: 117000010227 - Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Ngô Quyền.
- Nội dung: Nộp các khoản đóng góp cho học viên, sinh viên (ghi rõ họ và tên, mã học viên hoặc mã sinh viên, lớp)
4. Học viên, sinh viên kiểm tra chi tiết các khoản đóng góp trên trang vp.hpu.edu.vn phần tra cứu tài chính hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2 – nhà G).
Nơi nhận:
- P. Đào tạo ĐH và sau ĐH.
- Quản trị mạng.
- Các khoa.
- Lưu VT, KHTC.
HIỆU TRƯỞNG (Đã ký)
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị