Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
30 tháng 3, 2017 bởi
Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


I. Đối tượng:

- Sinh viên ngành Kiến trúc khóa 16.

- Sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hệ liên thông khóa 9.

- Các sinh viên khóa trước đã đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.

II. Thời gian đăng ký:

 - Hình thức đăng ký: đăng ký trực tiếp với thầy Sơn (sđt: 0904.313.150) tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH).

- Thời gian đăng ký: từ 9h00 thứ 5 ngày 30.03.2017 đến 11h00 thứ 3 ngày 04.04.2017.

III. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Kiến trúc: 15 tuần: 07/04/2017 đến 21/07/2017

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 14 tuần : 07/04/2017 đến 14/07/2017

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

07/04/2017 - 02/06/2017

2

Thi công

45%

6 tuần

03/06/2017 - 14/07/2017

IV. Thời gian tham dự lễ giao nhiệm vụ tốt nghiệp và nhận giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp:

- Thời gian: 15h thứ 6 ngày 7/4/2017.

- Địa điểm: Hội trường F301.

KHOA XÂY DỰNG