Thông báo V/v nộp học phí và các khoản đóng góp kỳ 1 năm 2016 – 2017
12 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo V/v nộp học phí và các khoản đóng góp kỳ 1 năm 2016 – 2017
Administrator


Học kỳ 1 năm học 2016-2017 đã triển khai được 3,5 tháng và chuẩn bị kết thúc. Tuy nhiên một số sinh viên vẫn chưa hoàn thành việc nộp học phí và các khoản đóng góp theo quy định. Điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của nhà trường. Căn cứ nghị quyết của cuộc họp giao ban ngày 21/11/2016, yêu cầu:
1. Đến 17h00 ngày 9/12/2016, Phòng Kế hoạch tài chính có trách nhiệm chốt danh sách đóng học phí và chuyển cho Phòng Đào tạo duyệt danh sách dự thi học kỳ.
2. Đến thời điểm đó, mọi sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ không được dự thi tất cả các môn trong học kỳ 1 và đương nhiên được coi là bỏ thi lần 1.
3. Ban Công tác sinh viên, các khoa có trách nhiệm thông báo để mọi sinh viên được biết.
4. Các phòng, ban, khoa, bộ môn và sinh viên toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện thông báo này./.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)