Thông báo số 733 V/v thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc và phí Bảo hiểm toàn diện đối với sinh viên năm học 2016 - 2017
15 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo số 733 V/v thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc và phí Bảo hiểm toàn diện đối với sinh viên năm học 2016 - 2017
Administrator


          I. Phí Bảo hiểm y tế bắt buộc:
-  Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế  ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; Thông tư liên tịch số 41/TTLT-BYT-TC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
-  Căn cứ công văn số 2026/BHXH-PT ngày 03/6/2016 của BHXH Việt Nam về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở; Công văn số 825/BHXH-QLT ngày 22/6/2016 của BHXH thành phố Hải Phòng về mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.
-  BHXH quận Ngô Quyền hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2016-2017 như sau:
 
1. Đối tượng tham gia BHYT:
Là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế.
2. Mức phí BHYT học sinh, sinh viên:
2.1.Mức đóng hàng tháng của đối tượng HSSV bằng 4.5% mức lương cơ sở hiện hành.
Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng.
2.2.Mức phí tham gia BHYT năm học 2016 – 2017:
Đối với thẻ BHYT hết hạn vào ngày 31/12/2016; Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017.
    + Mức đóng = 1.210.000đồng x 4.5% x 12 tháng x 70% = 457.380 đồng (làm tròn = 457.400 đồng).
Đối với sinh viên năm cuối: Mức đóng thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017.
    + Mức đóng = 1.210.000đồng x 4.5% x 6 tháng x 70% = 228.690 đồng (làm tròn = 228.700 đồng).
II. Phí Bảo hiểm toàn diện:
Mức phí Bảo hiểm toàn diện  là 100.000đồng/HSSV/năm.
III. Thời gian và địa điểm nộp:
1.  Thời gian nộp: Chậm nhất đến ngày 15/12/2016.
2.  Địa điểm nộp: Tại phòng Kế hoạch tài chính.
3.  Đối với những sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác. Đề nghị các em phô tô thẻ BHYT nộp lại phòng Kế hoạch tài chính để tổng hợp danh sách sinh viên đã có thẻ BHYT.
4.   Các Phòng, Ban có liên quan và sinh viên toàn trường thực hiện theo nội dung thông báo này.
            HIỆU TRƯỞNG
                       Đã ký