Thông báo số 704 về thời gian thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 1 năm học 2016 – 2017
12 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo số 704 về thời gian thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 1 năm học 2016 – 2017
Administrator


          Căn cứ kế hoạch học tập  năm học 2016 - 2017 và quy định của nhà trường về việc nộp học phí và các khoản đóng góp của sinh viên, Hiệu trưởng trường đại học Dân lập Hải Phòng thông báo:
1. Yêu cầu  sinh viên toàn trường hoàn thành đầy đủ học phí và các khoản đóng góp học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 đúng thời gian quy định.
2. Thời gian nộp học phí và các khoản đóng góp kỳ 1 năm học 2016 – 2017: từ ngày 15/8/2016 hết ngày 15/9/2016.
3. Sinh viên kiểm tra chi tiết các khoản đóng góp trên trang vp.hpu.edu.vn phần tra cứu tài chính sinh viên hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2 – nhà G).
 
 
HIỆU TRƯỞNG
     (đã ký)