Thông báo số 339 ngày 13/4/2017 về việc thu học phí tín chỉ tốt nghiệp của học viên cao học
21 tháng 4, 2017 bởi
Thông báo số 339 ngày 13/4/2017 về việc thu học phí tín chỉ tốt nghiệp của học viên cao học
Administrator


        Căn cứ chương trình đào tạo cao học ngành Hệ thống thông tin, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp .
-              Căn cứ kế hoạch đào tạo đã thực hiện.
-            Căn cứ thông báo số 703/HT-KHTC  ngày 07/8/2016 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2016 – 2017.
          Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo thu học phí 10 tín chỉ tốt nghiệp của học viên lớp cao học khóa 2 ngành Hệ thống thông tin,khóa 2 ngành Quản trị kinh doanh và khóa 3 ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp như sau:
 
1.  Mức thu học phí tín chỉ tốt nghiệp: 1.462.500 đồng/1 tín chỉ
2.  Số tiền thu: 10 tín chỉ x 1.462.500 đồng = 14.625.000 đồng
3. Thời gian thu: Theo quy định của nhà trường về công tác tốt nghiệp.
4.  Địa điểm nộp:
a.  Nộp bằng tiền mặt tại phòng KHTC tầng 2 nhà G.
b. Học viên có thể nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản:
- Tên tài khoản: Trường đại học Dân lập Hải Phòng.
- Tài khoản số: 116000009308
- Tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.
- Nội dung: Nộp tiền cho học viên (ghi rõ họ và tên, mã học viên, lớp)      
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
  GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị