Thông báo số 1055/TB-HT ngày 22/11/2016 về nộp học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 1 năm học 2016 – 2017
25 tháng 11, 2016 bởi
Thông báo số 1055/TB-HT ngày 22/11/2016 về nộp học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 1 năm học 2016 – 2017
Administrator


Căn cứ kế hoạch học tập kỳ 1 năm học 2016 - 2017 và quy định của nhà trường về việc nộp học phí và các khoản đóng góp của sinh viên tại thông báo số 704/TB-HT ngày 10/8/2016 và thông báo số 1029/TG-HT ngày 12/11/2016 của Hiệu trưởng nhà trường

Căn cứ Nghị quyết hội nghị giao ban ngày 21/11/2016.
Hiệu trưởng trường đại học Dân lập Hải Phòng thông báo :
1.Những sinh viên chưa hoàn thành đầy đủ học phí và các khoản đóng góp theo quy định, hạn nộp cuối cùng trước ngày 9/12/2016.
2.Nếu sinh viên nào không hoàn thành đầy đủ học phí và các khoản đóng góp theo quy định sẽ không được tham gia thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 và coi như bỏ thi lần đầu.
3. Sinh viên có thể nộp bằng các hình thức
Nộp các khoản đóng góp bằng tiền mặt tại phòng KHTC (tầng 2 nhà G).
· Nộp các khoản đóng góp bằng hình thức chuyển khoản:
- Tên tài khoản: Trường đại học Dân lập Hải Phòng.
- Tài khoản số: 102010000200239
- Tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.
- Nội dung: Nộp các khoản đóng góp cho sinh viên (ghi rõ họ và tên, mã sinh viên, lớp).
4. Sinh viên kiểm tra chi tiết các khoản đóng góp trên trang vp.hpu.edu.vn phần tra cứu tài chính, thông báo học phí kỳ 1 năm 2016 – 2017 của nhà trường hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2 – nhà G).
5. Các phòng, ban, khoa, bộ môn và sinh viên toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện thông báo này./.
Nơi nhận:
- P. Đào tạo ĐH và sau ĐH, Ban CTSV, Quản trị mạng, các khoa.
- Lưu VT, KHTC.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)