Thông báo Seminar Khoa Môi trường năm 2022
10 tháng 3, 2022 bởi
Thông báo Seminar Khoa Môi trường năm 2022
Trịnh Trung Thành


Thông báo Seminar - Khoa Môi Trường

Chủ đề: "Thực trạng chất lượng môi trường của một số loại hình sản xuất ở Hải Phòng"

Thời gian dự kiến: Chiều thứ 6 14h - 16h ngày 11/03/2022

Hình thức: Ceminar Online